Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

B1

Biblu’n nun ndɛ’n

Ɲanmiɛn Zoova le atin sie like kwlaa. Yɛ i sielɛ’n kusu leman wunsu. Like nga i waan ɔ́ yó i asiɛ’n su’n, ɔ nin like nga i waan ɔ́ yó mán klɔ sran mun’n ɔ́ kpɛ́n su.

Kɛ 4026 K.N.K. sinnin’n

‘Wuo’n’ seli kɛ Zoova leman atin sieman nglo nin asiɛ’n naan ɔ sieman ninnge mun kɛ ɔ nin i fata’n sa. Zoova tali nda kɛ ɔ́ wá yó maan ‘osu’ kun wá jáso su yɛ ɔ́ kpɔ́tɔ wuo mɔ yɛle Satan’n. (Bo Bolɛ 3:1-5, 15) Zoova mannin klɔ sran’m be atin kɛ be sie be bɔbɔ be wun, yɛ Satan yɛ ɔ kle be atin-ɔn.

1943 K.N.K.

Zoova seli Abraamun kɛ ‘osu’ ng’ɔ kɛnnin i ndɛ’n ɔ́ yó i mma’m be nun kun.—Bo Bolɛ 22:18.

Kɛ 1070 K.N.K. sinnin’n

Zoova seli Famiɛn Davidi nin i wa Salomɔn be kɛ ‘osu’ ng’ɔ kɛnnin i ndɛ’n, ɔ́ fín be awlobo’n nun.—2 Samiɛli 7:12, 16; 1 Famiɛn Mun 9:3-5; Ezai 9:6, 7.

29 K.B.

Zoova yili i nglo weiin kɛ Zezi yɛ ɔ ti ‘osu’ ng’ɔ kɛnnin i ndɛ’n niɔn. Ɔ́ wá dí Davidi i aja, ɔ́ trɛ́n i famiɛn bia’n su.—Galasifuɛ Mun 3:16; Liki 1:31-33; 3:21, 22.

33 K.B.

Wuo mɔ yɛle Satan’n ɔ yoli maan be kunnin Zezi mɔ yɛle ‘osu’ nga be kɛnnin i ndɛ’n. Zoova cɛnnin Zezi, yɛ ɔ ɔli ɲanmiɛn su. Ɔ sɔli tɛ nga Zezi fɛli i nguan mɔ fɔ nunman nun’n yili’n nun. I sɔ’n ti’n, Zoova kwla yaci Adan i mma’m be sa tɛ mun cɛ be, yɛ be kwla ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.—Bo Bolɛ 3:15; Sa Nga Be Yoli’n 2:32-36; 1 Korɛntifuɛ Mun 15:21, 22.

k. 1914 K.B.

Zezi toli wuo’n mɔ yɛle Satan’n yili i asiɛ’n su wa naan ɔ ka lɛ le nɲɔn kun.—Sa Nglo Yilɛ 12:7-9, 12.

E ɲrun lɔ’n

Zezi wá wlá Satan bisua afuɛ akpi (1.000). I sin’n ɔ́ kpɔ́tɔ i ti’n, yɛle kɛ ɔ́ núnnún i mlɔnmlɔnmlɔn. Like nga Zoova waan ɔ́ yó mán sran mun asiɛ’n su’n, ɔ́ kpɛ́n su. I dunman’n yó sanwun, yɛ sran kwlaa wá sí weiin kɛ i yɛ ɔ le atin sie nglo nin asiɛ’n niɔn.—Sa Nglo Yilɛ 20:1-3, 10; 21:3, 4.