Jue Mun 147:1-20

  • An manman Ɲanmiɛn ninnge dandan ng’ɔ yoli be’n be ti

    • Ɔ yo be nga be awlɛn’n w’a kpɔtɔ be klun’n be juejue (3)

    • Ɔ fa nzraama’m be tinuntinun be dunman’n fa flɛ be (4)

    • Ɔ sunman laglasi’n kɛ bua ndrɛ wie sa (16)

147  An manman Ya!* Kɛ e to jue* e manman e Ɲanmiɛn’n, ɔ ti kpa. I manmanlɛ’n yo fɛ, yɛ ɔ nin i sɔ’n fata kpa!+   Zoova su kplan Zerizalɛmun klɔ’n.+ Ɔ yia Izraɛlifuɛ nga be bo sanndili’n likawlɛ.+   Ɔ yo be nga be awlɛn’n w’a kpɔtɔ be klun’n be juejue. Ɔ cici be kannin’m be su.   Ɔ ka nzraama mun. Ɔ fa be tinuntinun be dunman’n fa flɛ be.+   E Min’n ti dan, yɛ i tinmin’n cɛnnin.+ I ngwlɛlɛ’n leman awieliɛ.+   Zoova man wun ase kanfuɛ’m be su,+sanngɛ ɔ tɛ klunwifuɛ’mbe ase.   An to jue be la Zoova i ase. An fa jru’n naan amun to jue be manman e Ɲanmiɛn’n,   i yɛ ɔ yo maan ɲanmiɛn ble’n kata ɲanmiɛn’n su-ɔ,i yɛ ɔ yo maan nzue tɔasiɛ’n su-ɔ,+i yɛ ɔ yo maan ijre fifi+ oka’m be su-ɔ.   Ɔ man nnɛn’m be aliɛ,+kɔkɔkuankuan ba nga be kpan kunndɛ aliɛ’n, ɔ man be aliɛ.+ 10  Nnɛn kpanngɔ’n i wunmiɛn’n, ɔ timan like fi i ɲrun.+ Sɛ wunmiɛn o klɔ sran’n i ja’m be nun’n, ɔ bumɛn i sɔ’n i like fi.+ 11  Zoova klo be nga be sro i’n,+be nga be minndɛ kɛ ɔ yi i sran klolɛ dan’n i nglo be lika’n, ɔ klo be.+ 12  Ee Zerizalɛmun, yi Zoovai ayɛ. Ee Siɔn, manman ɔ Ɲanmiɛn’n. 13  Ɔ yo maan ɔ klɔ’n i anuan’m be sin jajalɛ ninnge’m be jran kekleke kpa. Ɔ yra ɔ mma mɔ be o ɔ nun’n be su. 14  Ɔ yo maan ɔ mɛn’n i nun tɔ fɔuun.+ Ɔ man wɔ ble m’ɔ ti kpa’n lele ɔ ku yi.+ 15  Ɔ kan ndɛ kle asiɛ’n. I ndɛ’n wanndi ndɛndɛ kpa. 16  Ɔ sunman laglasi’n kɛ bua ndrɛ wie sa.+ Ɔ tru laglasi m’ɔ fin nglo lɔ gua munkɛnmunkɛn’n nun kɛ nzuɛn sa.+ 17  Ɔ yo maan i nzraama mɔ kɛ nzue tɔ́’n be gua’n,* be gua kɛ kpanwun buebue wie mun sa.+ ?Wan yɛ ɔ kwla jrɛn i ayrɛ’n i ɲrun-ɔn?+ 18  Ɔ sunmɛn i ndɛ’n, kpɛkun be klo. Ɔ yo maan i aunmuan’n fita,+ kpɛkun nzue’m be sonji. 19  Ɔ kɛn i ndɛ’n kle Zakɔbu,ɔ fɛ i mmla mun nin i jɔlɛ ng’ɔ di be’n kle Izraɛli.+ 20  W’a yoman sɔ nvle uflɛ fi i lika.+ Be simɛn i jɔlɛ ng’ɔ di be’n be su ndɛ fi. An manman Ya!*+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Aleluya.” “Ya” ti Zoova i dunman’n i flɛlɛ kpeʼn.
Annzɛ “e bo miziki.”
Annzɛ “laglasi’n.”
Annzɛ “Aleluya.” “Ya” ti Zoova i dunman’n i flɛlɛ kpeʼn.