Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 20

?Kɛ é kánngan Biblu’n nun’n, é yó sɛ naan y’a ɲan i su ye?

KƐ Á KÁNNGAN Ɔ BIBLU’N NUN’N TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

?Ngue yɛ ndɛ nga kle min Ɲanmiɛn Zoova su-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ ndɛ nga nin Biblu’n nun ndɛ wunmuan’n be kɔ likawlɛ-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ n kwla nanti su blɛ kwlaa nun-ɔn?

?Ń yó sɛ naan m’an fa ndɛ mma nga m’an uka sran uflɛ?

“Ɔ ndɛ’n ti kɛ kannin sa, ɔ kpaja min bo, yɛ ɔ kpaja min atin’n su.”

Jue Mun 119:105