Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

B12-B

Lemɔcuɛ kasiɛn nga Zezi dili i asiɛ’n su’n (Bue 2)

Zerizalɛmun nin i wun lɛ lika mun

 1. Ɲanmiɛn Sua’n

 2.   Zɛtsemane fie’n (?)

 3.    Mɛn siefuɛ’n i sua’n

 4.   Kaifu i sua’n (?)

 5.   Sua nga Erɔdu Antipasi trannin nun’n (?)

 6. Bɛtzata nzue gble’n

 7. Siloamun nzue gble’n

 8.   Jɔlɛ Difuɛ Dandan’m be jɔlɛ diwlɛ’n (?)

 9.   Gɔlgota (?)

 10. Akɛldama (?)

     Kɔ cɛn:  Nizan i le 12 |  Nizan i le 13 |  Nizan i le 14 |  Nizan i le 15 |  Nizan i le 16

 Nizan i le 12

WIA’N W’A TƆ (Zifu’m be cɛn’n fɛ i wia’n i tɔlɛ’n su lele i tɔlɛ uflɛ su)

WIA’N W’A FITE

 • Ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be o lɛ fɔuun

 • Zida su kan wafa ng’ɔ́ fɛ́ i mán’n i ndɛ

WIA’N W’A TƆ

 Nizan i le 13

WIA’N W’A TƆ

WIA’N W’A FITE

 • Piɛli nin Zan be ɔli Delɛ Cɛn’n i siesielɛ

 • Zezi nin i akoto onga’m be toli be lɔ nnɔsua flɔlɔ

WIA’N W’A TƆ

 Nizan i le 14

WIA’N W’A TƆ

 • Ɔ nin i akoto’m be dili Delɛ Cɛn’n

 • Ɔ wunnzinnin i akoto’m be ja wun

 • Ɔ yoli maan Zida fiteli

 • Ɔ kpɛli e Min’n i Nnɔsua nun Aliɛ’n i ba

 • Be kpɛli i bo waka. Be trɛli i Zɛtsamane lɔ ( 2)

 • Akoto’m be wanndili

 • Jɔlɛ Difuɛ Dandan’m be dili i jɔlɛ Kaifu lɔ ( 4)

 • Piɛli seli kɛ ɔ siman Zezi

WIA’N W’A FITE

 • Be fɛ i ɔli Jɔlɛ Difuɛ Dandan’m be ja su ekun ( 8)

 • Be fɛ i ɔli Pilati ja su ( 3), i sin’n be fɛ i ɔli Erɔdu ja su ( 5), naan b’a sa be sin Pilati ja su ekun ( 3)

 • Be buli i fɔ, yɛ be kunnin i Gɔlgota lɔ ( 9)

 • Kɛ nnɔsua wia nun dɔ nsan su’n wá jú’n yɛ ɔ wuli-ɔ

 • Be yili i fuɛn’n yɛ be ko sieli i

WIA’N W’A TƆ

 Nizan i le 15 (Wunmiɛn-lolɛ-cɛn)

WIA’N W’A TƆ

WIA’N W’A FITE

 • Pilati mannin atin kɛ sonja’m be ko nian Zezi i ndia’n su

WIA’N W’A TƆ

 Nizan i le 16

WIA’N W’A TƆ

 • Be toli fuɛn sielɛ ayre fannin wie mun ekun

WIA’N W’A FITE

 • Be cɛnnin i

 • Ɔ fɛ i wun kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun

WIA’N W’A TƆ