Jue Mun 37:1-40

 • Be nga be fa be wla gua Zoova su’n be liɛ yó ye

  • Nán fa ya klunwifuɛ’m be ti (1)

  • “Maan aklunjɔɛ’n i dan kpafuɛ nga á dí’n, ɔ yo Zoova dunman nun” (4)

  • “Yaci Zoova lɛ maan ɔ kle wɔ atin” (5)

  • “Asiɛ’n yó wun ase kanfuɛ’m be liɛ” (11)

  • Sran kpa’n i sa su mianman aliɛ wun (25)

  • Sran kpa’m bé trán asiɛ’n su tititi (29)

Davidi i jue-ɔ. א [Alɛfu] 37  Nán fa ya klunwifuɛ’m be ti,yɛ nán ɔ ɲin blo sa tɛ yofuɛ’m be wun.+   Bé wá glɔ́ ndɛndɛ kɛ ijre sa,+yɛ bé wú kee kɛ ijre nɔnman sa. ב [Bɛti]   Fa ɔ wla’n gua Zoova su, yɛ yo sa ng’ɔ ti kpa’n.+ Tran asiɛ’n su, yɛ nanti nanwlɛ su.+   Maan aklunjɔɛ’n i dan kpafuɛ nga á dí’n, ɔ yo Zoova dunman nun,yɛ ɔ́ fá ɔ awlɛn su ninnge mun mán wɔ. ג [Gimɛli]   Yaci Zoova lɛ maan ɔ kle wɔ atin.+ Fa ɔ wla’n guɛ i su, yɛ ɔ́ yó ng’ɔ nin ɔ fata’n mán wɔ.+   Ɔ́ wá yó maan sa kpa nga a yo’n, ɔ́ kpája kɛ nglɛmun nun lika m’ɔ titi’n sa,yɛ ɔ sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n, ɔ́ yó kɛ mindi su wia’n sa. ד [Dalɛti]   Tran diin Zoova ɲrun,+yɛ tran minndɛ i. Sran ng’ɔ sunnzun sa tɛ’n, m’ɔ yo ye’n,nán fɛ i wun ya.+ ה [E]   Gua ɔ ya’n i ase, yɛ kpalo ya ble’n.+ Nán fa ya naan yo sa tɛ.*   Afin bé wá núnnún klunwifuɛ mun,+sanngɛ be nga be fa be wla’n gua Zoova su’n, asiɛ’n yó be liɛ.+ ו [Vavu] 10  Ɔ ka kaan sa’n, be su wunman klunwifuɛ’mbe kun.+ Á wá nían kan be o lɛ’n,yɛ á wá wún kɛ be nunman lɛ kun.+ 11  Sanngɛ asiɛ’n yó wun ase kanfuɛ’m be liɛ,+yɛ fɔundi dan mɔ bé dí’n ti’n, be klun jɔ́ kpa fɔuun.+ ז [Zayin] 12  Klunwifuɛ’n cici sran kpa’n i wun ndɛ,+ɔ di i je’n kle i. 13  Sanngɛ Zoova srí i,afin ɔ si kɛ saan i cɛn’n jú.+ ח [Ɛti] 14  Klunwifuɛ’m be yi be tokofi’n yɛ be cuɛn beta’n nun,naan bé yí ɲrɛnnɛnfuɛ’n nin yalɛfuɛ’n be ase,naan bé kún be nga be nanti seiin’n. 15  Sanngɛ be tokofi’n ɔ́ wɔ́ be bɔbɔ be awlɛn ba’n.+ Bé búbú be ta’m be nun. ט [Teti] 16  Sran kpa’n i like kanng’ɔ le i’n,i kpa tra klunwifuɛ kpanngban be bo ninnge kaka’n.+ 17  Afin klunwifuɛ’m be sa’m bé búbú,sanngɛ Zoova súan sran kpa’n i bo. י [Yɔdu] 18  Zoova si sa ng’ɔ o be nga be yoman sa tɛ’n be su’n,yɛ be aja like’n ká lɛ tititi.+ 19  Ɲrɛnnɛn blɛ nun’n, be ɲin su guaman ase,awe blɛ nun’n, bé ɲán ninnge kpanngban. כ [Kafu] 20  Sanngɛ klunwifuɛ’m bé wú.+ Zoova i kpɔfuɛ’m bé núnnún kɛ nnɛn’m be didiwlɛ’n nun ijre klanman’n sa. Bé wíe kɛ sin wunsrɛn sa. ל [Lamɛdi] 21  Klunwifuɛ’n srɛ sran sa nun like-ɔ, ɔ yiman. Sanngɛ sran kpa’n i klun ti ufue* yɛ ɔ cɛ sran like.+ 22  Be nga Ɲanmiɛn yra be su’n, asiɛ’n yó be liɛ,sanngɛ be ng’ɔ bo be sannzan’n, bénúnnún be.+ מ [Memun] 23  Kɛ Zoova i klun jɔ sran kun wun’n,+ɔ kle i atin.*+ 24  Kannzɛ bɔbɔ i ja’n kpla’n, ɔ su tɔman asiɛ wun,+afin Zoova trɛ i sa’n.*+ נ [Nunnun] 25  Laa’n, n ti gbanflɛn yɛ siɛn’n m’an yo oke,sanngɛ n nin-a wunman kɛ b’a yi sran kpa’n i ase le,+yɛ n nin-a wunman kɛ i mma’m be su kunndɛ aliɛ* sin le.+ 26  Be srɛ like i sa nun-ɔn, ɔ fa man klun ufue su titi.+ Yɛ i mma’m be kwla lafi su kɛ be liɛ yó ye. ס [Samɛki] 27  Kaci ɔ sin si sa tɛ’n yɛ yo sa ng’ɔ ti kpa’n,+i liɛ’n, á ká nguan nun tititi. 28  Afin Zoova klo sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n,yɛ ɔ su yimɛn i sufuɛ kpa’m be ase le.+ ע [Ayin] Ɔ́ sásá be titi.+ Sanngɛ bé núnnún klunwifuɛ’m be mma mun.+ 29  Asiɛ’n yó sran kpa’m be liɛ,+yɛ bé trán su tititi.+ פ [Pe] 30  Ngwlɛlɛ ndɛ’n yɛ ɔ fite sran kpa’n i nuan-ɔn,yɛ i taaman’n kan sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n i ndɛ.+ 31  I Ɲanmiɛn’n i mmla’n wo i awlɛn’n nun,+i ja’m be su totomɛn i bo.+ צ [Sade] 32  Klunwifuɛ’n sasa sran kpa’n,ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kún i. 33  Sanngɛ Zoova su yacimɛn i klunwifuɛ’n i sa nun,+yɛ kɛ bé dí i jɔlɛ’n ɔ su bumɛn i fɔ.+ ק [Kɔfu] 34  Fa ɔ wla’n gua Zoova su, yɛ fɛ i atin’n su,i liɛ’n, ɔ́ dí ɔ nɛnnɛn, asiɛ’n káci ɔ liɛ. Kɛ bé wá núnnún klunwifuɛ mun’n,+ ɔ́ yó ɔ ɲrun.+ ר [Rɛsi] 35  N wunnin klunwifuɛ m’ɔ siman aunnvɔɛ’n,w’a taka zia kɛ waka wie mɔ nɲa kpanngban o su, m’ɔ taka asiɛ kpa su’n sa.+ 36  Sanngɛ ɔ ka lɛ mlinnin, yɛ b’a wunmɛn i kun.+ N kunndɛli i lele, sanngɛ m’an kwlá wunmɛn i.+ ש [Sinnin] 37  Fa ɔ ɲin sie i sran mɔ sa tɛ kaan sa nunmɛn i wun’n* i su,fa ɔ ɲin sie i sran m’ɔ nanti seiin’n i su titi,+afin sran sɔ’n, ɔ́ wá trán fɔun nun.+ 38  Sanngɛ bé núnnún sa tɛ yofuɛ’m be kwlaa,bé núnnún klunwifuɛ mun.+ ת [Tavu] 39  Sran kpa’m be delɛ’n fin Zoova,+ɔ ti be fiawlɛ ɲrɛnnɛn blɛ nun.+ 40  Zoova úka be yɛ ɔ́ dé be.+ Ɔ́ dé be klunwifuɛ’m be sa nun yɛ bé ɲán be ti,afin i sin yɛ be fia-ɔ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “Nán fa ya, afin sɛ a yo sɔ’n saan i bo gúa tɛ.”
Annzɛ “ɔ si aunnvɔɛ.”
Annzɛ “ɔ yo maan ɔ ɲan jranwlɛ kpa.”
Annzɛ “fɛ i sa’n trɛ i.”
Ebr. “kpanwun.”
Annzɛ “m’ɔ nanti seiin’n.”