Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 16

?É yó sɛ naan y’a yaci kokolɛ?

“To ɔ ti su trɔ’n yi i Zoova su, yɛ ɔ́ súan ɔ bo. Ɔ su kplinman su le kɛ sran kpa’n ɔ tɔ.”

Jue Mun 55:22

“Sran ng’ɔ bo i ɲin ase yo like’n, like ng’ɔ sunnzun kɛ ɔ́ yó’n, ɔ́ yó ye, sanngɛ be kwlaa nga be kpli yo like’n, bé dí yalɛ.”

Ɲanndra Mun 21:5

“Nán srɛ kun wɔ, afin e nin wɔ e o nun, nán koko, afin n ti ɔ Ɲanmiɛn. Ń mán ɔ wunmiɛn, yɛ ń úka wɔ, nanwlɛ, ń fá min sa fama mɔ n fa yo sa nuan su sɛsɛ’n ń súan ɔ bo.”

Ezai 41:10

“?Amun nun onin yɛ kokolɛ’n ti’n, ɔ kwla ukɛ i nguan ɲanman’n su kude bɔbɔ kun-ɔn?”

Matie 6:27

“Ɔ maan nán amun koko ainman liɛ’n i ti le, afin ngokɔɛ uflɛ o lɛ ainman. Ɔ le cɛn kun nin i nun ndɛ.”

Matie 6:34

“Amun wun ninnge nga be ti cinnjin kpa’n be wlɛ.”

Filipufuɛ Mun 1:10

“Nán an koko like fi ti. Sanngɛ sa kwlaa ng’ɔ o amun su’n, an koko kle Ɲanmiɛn. An tu amun klun be srɛ i, yɛ an lɛ i ase. Yɛ aunjɔɛ nga Ɲanmiɛn man mɔ sran fi kwlá simɛn i bo’n, ɔ́ yó maan Klisi Zezi ti’n amun wla guá ase, yɛ amun akunndan’n su sannganman.”

Filipufuɛ Mun 4:6, 7