Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

I su fitilɛ

Ɲanmiɛn i nuan ndɛ nga be klɛli’n yɛle Biblu’n. Biblu’n ti e kwlaa e liɛ. Ɔ fata kɛ e suan nun like naan y’a kwla si Sran nga Biblu’n fin i’n. (Zan 17:3; 2 Timote 3:16) Ɲanmiɛn Zoova kannin like nga i waan ɔ́ yó mán klɔ sran mun’n, ɔ nin like ng’ɔ́ wá yó i asiɛ m’ɔ ti be tranwlɛ’n su’n, be ndɛ Biblu’n nun.—Bo Bolɛ 3:15; Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4.

Fluwa uflɛ fi leman ta dan sran’m be su kɛ Biblu’n sa. Biblu’n wla e fanngan kɛ e nian Zoova i nzuɛn’n su. I nzuɛn sɔ’n yɛle klolɛ, nin sa yaci cɛlɛ, nin aunnvɔɛ silɛ. Ɔ yo maan e fa e wla e gua like kpa kun su, yɛ kɛ ɲrɛnnɛn dandan mun bɔbɔ be tɔ sran’m be su’n, ɔ uka be naan b’a kwla tra be awlɛn. Asa ekun’n, ɔ kle e mɛn’n nun ninnge nga be nin Ɲanmiɛn i klun sa mɔ fiɛn kaan sa nunmɛn i wun’n, be kɔman likawlɛ’n.—Jue Mun 119:105; Ebre Mun 4:12; 1 Zan 2:15-17.

I klikli’n nun’n, be klɛli Biblu’n i nun ndɛ’n Ebre, nin Aramun nin Glɛki nun. Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n be wa kacili Biblu’n i wunmuan’n annzɛ i bue aniɛn 3.000 tra su nun. Anwlanman nun’n, be nin-a kaciman fluwa uflɛ fi aniɛn kpanngban nun kɛ ngalɛ’n sa le, yɛ sran kpanngban be nin-a ɲanman fluwa uflɛ fi kɛ ngalɛ’n sa le. I sɔ’n boman e nuan. Afin Biblu’n nun ndɛ kun se kɛ: “Bé wá bó Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ [Biblu’n nun ndɛ cinnjin kpafuɛ’n] nga mɛn wunmuan’n nun, naan be ti i nvlenvle’m be kwlaa be nun. I sin yɛ mɛn’n wíe-ɔ.”—Matie 24:14.

E wun i wlɛ kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti cinnjin kpa. I sɔ’n ti’n, e fali ajalɛ kɛ é káci i nun ndɛ’n naan ɔ nin ndɛ nga be klɛli i klikli’n nun’n be yo kun sɛsɛsɛ, naan i nun ndɛ’n i wlɛ wunlɛ yo weiin, naan i kannganlɛ’n yo pɔpɔ. Ndɛ akpasua “Biblu’n i kacilɛ’n i su mmla mun,” nin “Like nga ti yɛ Biblu nga ti i liɛ ngunmin’n,” ɔ nin “?Ngue yɛ maan e kwla ɲannin Biblu’n niɔn?” mɔ be o i bue nga be flɛ i kɛ Ndɛ uflɛ wie mun nun lɔ’n, be kle ajalɛ nga e niannin be su naan y’a kaci Biblu nga’n.

Be nga be klo Ɲanmiɛn Zoova mɔ be su i’n, be kunndɛ kɛ Biblu nga bé kánngan nun’n ɔ nin Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n be yo kun sɛsɛsɛ, yɛ maan ndɛ’n i wlɛ wunlɛ yo pɔpɔ. (1 Timote 2:4) I sɔ’n ti yɛ e yili Biblu nga Wawle’n nun-ɔn. Yɛ e kunndɛ kpa kɛ é yí Mɛn Uflɛ Biblu’n aniɛn kpanngban nun. Amun mɔ amún wá kánngan Biblu nga nun’n, é srɛ́ kpa kɛ Biblu sɔ’n uka amun naan amun ‘kunndɛ Ɲanmiɛn,’ naan ‘amun wun i sakpa.’—Sa Nga Be Yoli’n 17:27.

Mɛn Uflɛ Biblu’n i Kacifuɛ mun.

Marsi 2022