Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 2

?É yó sɛ naan y’a si Ɲanmiɛn i su like?

“Nán yaci Mmla ng’ɔ o fluwa nga nun’n i ndɛ kanlɛ le, kanngan nun ɔ klun lɔ wia nun nin kɔnguɛ, kɛ ɔ ko yo naan w’a nian nun w’a nanti ndɛ ng’ɔ klɛ nun’n i kwlaa su’n ti. I liɛ’n, ɔ liɛ yó ye, yɛ á fá ajalɛ ngwlɛlɛ su.”

Zozie 1:8

“Be mannin be nɛn’n su kanngannin fluwa’n nun, be kanngannin Ɲanmiɛn Kpli i Mmla’n nun. Be yiyili nun weinwein, yɛ be tuli ndɛ’m be bo. Ɔ maan be ukali nvlefuɛ mun naan be wun ndɛ nga be kanngan’n i wlɛ.”

Neemin 8:8

“Sran ng’ɔ nantiman klunwifuɛ’m be afɔtuɛ’n su’n, […] i liɛ su ti ye. I like liɛ ng’ɔ klo i’n yɛle Zoova i mmla’n, yɛ ɔ kɛn i nɛn’n i ase kɛnngɛn i mmla’n nun wia nun nin kɔnguɛ. […] Like kwlaa nga sran sɔ’n yo’n ɔ́ yó ye.”

Jue Mun 1:1-3

“Filipu wanndili naan w’a mantan kakaklolo’n. Ɔ wunnin kɛ bian’n su kanngan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai i fluwa’n nun. Ɔ mɛn i nɛn’n su yɛ ɔ kanngan nun-ɔn. Ɔ usɛli i kɛ: ‘?Ndɛ nga a su kɛnngɛn i lɛ’n, a wun i wlɛ?’ Bian’n seli kɛ: ‘?Nanwlɛ, sɛ sran w’a ukaman min’n, ɔ́ yó sɛ naan m’an wun i wlɛ?’”

Sa Nga Be Yoli’n 8:30, 31

“Afin kannzɛ sran fi nin-a wunman Ɲanmiɛn le’n, sanngɛ kɛ ɔ fin cɛn nga Ɲanmiɛn yili mɛn’n lele mɔ w’a fa ju andɛ’n, ninnge ng’ɔ yili be’n be ti’n, sran’m be kwla si i nzuɛn’n. Yɛle kɛ be kwla wun i kɛ i tinmin’n ti anannganman naan ɔ ti Ɲanmiɛn sakpasakpa. Ɔ maan be leman ndɛ be kanman.”

Rɔmunfuɛ Mun 1:20

“Bu ninnge sɔ’m be akunndan kpa, fa ɔ wun wla ninnge sɔ’m be yolɛ’n nun mlɔnmlɔn. Sɛ a yo sɔ’n, sran’m be kwlaa bé wún kɛ a su kɔ ɔ ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun.”

1 Timote 4:15

“Maan e wiengu ndɛ lo e, maan e wla e wiengu fanngan naan e yi klolɛ’n i nglo, naan e yo sa kpa. Nán maan e yaci yialɛ.”

Ebre Mun 10:24, 25

“Sɛ amun nun wie wunman sa wlɛ’n, maan ɔ srɛ Ɲanmiɛn titi kɛ ɔ mɛn i ngwlɛlɛ. Like ng’ɔ srɛ i’n, ɔ́ fá mɛ́n i. Afin Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ man sran’m be kwlaa be like klun ufue su, yɛ kɛ ɔ́ yó sɔ’n ɔ ijɔmɛn i sin.”

Zaki 1:5