Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 14

?Wafa sɛ e kwla yo ninnge nga e le be’n be cɛcɛ-ɔ?

“Sran ng’ɔ klo fɛ dilɛ’n, yalɛ’n dí i. Sran ng’ɔ klo duvɛn nin ngo’n, ɔ su ɲɛnmɛn i wun.”

Ɲanndra Mun 21:17

“Sran ng’ɔ usa bosia’n, ɔ ti sran ng’ɔ man bosia’n i kanga.”

Ɲanndra Mun 22:7

“?Amun nun onin yɛ sɛ i waan ɔ́ kplán sua fleiin kun’n, ɔ tranman ase bumɛn i sika’n i akunndan ka-ɔ? ?Sɛ i sika’n ju sua’n i kplanlɛ naan ɔ kwla wie i kplan’n, ɔ su wunmɛn i wlɛ? Sɛ w’a yoman sɔ’n, ɔ́ wlá sua’n i bo ase, sanngɛ ɔ su wiemɛn i kplan. Ɔ maan be kwlaa nga bé wún i sɔ’n, bé srí i. Bé sé kɛ: ‘Yasua nga boli sua’n i kplanlɛ bo, sanngɛ w’a guɛmɛn i bo.’”

Liki 14:28-30

“Kɛ be dili mɔ be ku yili’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: ‘An tiantian i sinsin kanngan nga be kali’n be nuan. I liɛ’n, wie fi su saciman.’”

Zan 6:12