Jue Mun 49:1-20

  • Be wla mɔ be fa guɛ i aɲanbeun ninnge’m be su’n ti sinnzin ayeliɛ

    • Sran fi kwlá kpɔmɛn i wiengu ti (7, 8)

    • Ɲanmiɛn kpɔ min ti Ndia’n i sa nun (15)

    • Aɲanbeun’n kwlá deman e wie’n i sa nun (16, 17)

Ɔ ti jue tofuɛ’m be su kpɛn’n i liɛ. Kore i mma’m+ be jue’m be nun kun-ɔn. 49  Sran mun, maan amun kwlakwla amun tiendɛ nga,mɛn’n nunfuɛ mun, maan amun kwlakwla amun fa amun ɲin sie su.   I sran ng’ɔ leman ɲrun-o, i sran ng’ɔ le ɲrun-o,i aɲanbeunfuɛ-o, i yalɛfuɛ-o, amun fa amun ɲin sie su.   Min bɔbɔ min nuan’n kán ngwlɛlɛ ndɛ,yɛ akunndan nga n bu i min klun lɔ’n+ ɔ́ klé kɛ n wun sa wlɛ.   Ń má fá min ɲin ń síe i ɲanndra kun su. Ń má bó jru ń tú min ɲanndra’n i bo.   ?Ngue ti yɛ srɛ kún min ɲrɛnnɛn blɛ’n nun-ɔn?+ ?Kɛ be nga be kunndɛ kɛ bé tɔ́ min su’n be sa tɛtɛ’m* be bo sin yia min’n, ngue ti yɛ srɛ kún min-ɔn?   Be nga be fa be wla gua be aɲanbeun ninnge’mbe su’n,+mɔ be fa ninnge kpanngban mɔ be le be’n be di be nuan’n,+   be nun wie fi kwlá kpɔmɛn i niaan kun i ti,annzɛ ɔ kwlá manman Ɲanmiɛn i like fa kpɔmɛn i niaan’n i ti+   (like ng’ɔ fata kɛ be man naan be fa kpɔ be nguan’n i ti’n ɔ cɛnnin dan,ɔ maan be sa su jumansu le),   naan w’a kwla tran nguan nun titi naan w’a wunman kunman’n.*+ 10  Ɔ wun kɛ ngwlɛlɛfuɛ’m be bɔbɔ be wu. Sinnglinfuɛ’n nin sran ng’ɔ wunman sa wlɛ’n be kwlaa be wu,+yɛ be yaci be aɲanbeun ninnge mun sran uflɛ sa nun.+ 11  Like nga be kunndɛ’n yɛle kɛ be sua’m be ka lɛ tititi,be kunndɛ kɛ be tannin sua’m be ka lɛ tititi. Be fa be dunman sie be ninnge’m be su. 12  Sanngɛ klɔ sran’n, kannzɛ bɔbɔ ɔ le ɲrun’n, ɔ su kaman lɛ.+ I kpa traman nnɛn mɔ be wu’n.+ 13  Sinnglinfuɛ mun nin be nga be su be su mɔ be klo ndɛ ngbɛnngbɛn nga be kan’n,be agualiɛ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+ (Sela) 14  Be sieli be mannin Ndia’n* kɛ bua mun sa. Wie’n kánkán be. Be nga be yo sa kpa’n bé síe be+ nglɛmun nun. Be su wunman be osu kun.+ Nán famiɛn sua’n yɛ ɔ́ yó be sua-ɔ, Ndia’n*+ yɛ ɔ́ yó be sua-ɔ.+ 15  Sanngɛ Ɲanmiɛn wá kpɔ́ min ti Ndia’n*+ i sa nun,Afin ɔ́ trá min nun. (Sela) 16  Sɛ sran kun kaci aɲanbeunfuɛ’n, nán ɔ klun titi wɔ. Sɛ i sua’n yo klanman tra laa’n, nán ɔ klun titi wɔ, 17  Afin kɛ ɔ wu’n, ɔ kwlá faman like fi kɔman.+ Ɔ su fɛmɛn i aɲrunɲan’n kɔman.+ 18  Afin i nun m’ɔ o nguan nun’n, ɔ yili i bɔbɔ iwun ayɛ.+ (Kɛ a ɲan ɔ wun’n, sran’m be manman wɔ.)+ 19  Sanngɛ i agualiɛ su’n, ɔ wu wie, kɛ i nannan’m be sa. Be su wunman kannin’n kun. 20  Sran ng’ɔ wunmɛn i sɔ liɛ’n i wlɛ’n, kannzɛ bɔbɔ ɔ le ɲrun’n,+i kpa traman nnɛn mɔ be wu’n.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “be fɔnlɛ mun.”
Annzɛ “ndia’n.”
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.