Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 13

?Junman dilɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

“?W’a wun sran ng’ɔ si i junman’n i di’n le? Famiɛn’m be ɲrun yɛ ɔ́ jrán-ɔn, ɔ su jranman sran ngbɛnngbɛn’m be ɲrun.”

Ɲanndra Mun 22:29

“Sran ng’ɔ wua’n, maan ɔ yaci wualɛ naan ɔ di junman kekle kpa. Maan ɔ fɛ i sa di junman kpa naan ɔ ɲan like man be nga be sa w’a mian’n.”

Efɛzifuɛ Mun 4:28

“Ɔ fata kɛ sran kwlaa di like, ɔ nɔn nzan, yɛ ɔ di aklunjɔɛ junman kekle kwlaa ng’ɔ di’n ti. Ɔ ti like mɔ Ɲanmiɛn fa cɛ i-ɔ.”

Akunndanfuɛ’n 3:13