Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Fɔundi nin aklunjuɛ

Kɛ sa kekle’m be tɔ e su’n ɔ kwla yo e kɛ aklunjuɛ nin fɔundi dilɛ’n be ti ndɛ ngbɛn kanlɛ. Sanngɛ Biblu’n ukali sran kpanngban kpa naan b’a kwla jran sa nga be tɔ be su cɛn kwlakwla’n be ɲrun. Naan be su afɛ’n w’a kan ase, naan kusu be mɛn dilɛ’n w’a yoman ngbɛn. Biblu’n kwla uka wɔ wie naan w’a di aklunjuɛ.

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

Wafa nga e kwla uka be nga be ti nun w’a sanngan’n

Sɛ a suan ɔ janvuɛ kun mɔ i ti nun w’a sanngan’n i bo’n, i sɔ’n úkɛ i kpa.

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

Wafa nga e kwla uka be nga be ti nun w’a sanngan’n

Sɛ a suan ɔ janvuɛ kun mɔ i ti nun w’a sanngan’n i bo’n, i sɔ’n úkɛ i kpa.

Biblu’n maan sran’m be kaci

Sran fanunfanun’m be wlali be nzuɛn tɛtɛ’m be ase, siɛn’n be nin Ɲanmiɛn be afiɛn sɛ.

Amun awlobo’n kwla di aklunjuɛ

Sɛ amun fa Biblu nun ndɛ’n su’n, amun aja táka kpa, yɛ awlobo’n kusu dí aklunjuɛ.

Suan Biblu’n nun like

?Wafa sɛ yɛ e kle sran’m be Biblu’n nun like ɔ?

Asiɛ wunmuan’n su’n sran’m be si kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nin sran’m be suan Biblu’n nun like naan be demɛn i ti sika.Nian wafa be yo i sɔ’n.

Se e naan e wa nian ɔ osu

A nin Zoova i Lalofuɛ mun amun koko Biblu’n nun ndɛ kun su yalɛ, annzɛ kunndɛ kɛ á sí be su ndɛ kpa.