Jue Mun 71:1-24

  • Be nga b’a yo oke’n be lafi Ɲanmiɛn su

    • Kɛ ɔ fɛ i i kaan nun’n ɔ fɛ i wla gua Ɲanmiɛn su (5)

    • “Kɛ min wunmiɛn’n wie’n” (9)

    • “Kɛ ɔ fɛ i min kaan nun’n, a kleli min like” (17)

71  Ee Zoova, ɔ sin yɛ n fia-ɔ. Nán maan n wun ɲannzuɛn le.+   Ɔ sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ti’n, de min, yɛ yo maan n ɲan min ti. Sie ɔ su min nuan bo* yɛ de min.+   Kaci min yɔbuɛ mɔ n kwla fia nun’n,mɔ n kwla kɔ lɔ titi’n. Se kɛ be de min,afin a ti min yɔbuɛ yɛ a ti min fiawlɛ kpa.+   Ee, min Ɲanmiɛn, de min klunwifuɛ’n i sa nun,+de min yalɛ klefuɛ m’ɔ yoman sa i nuan su’n i sa nun.   Ee Zoova, min Min m’ɔ Sie Like Kwlakwla’n, ɔ su yɛ n fa min wla n gua-ɔ. Kɛ ɔ fɛ i min kaan nun lele’n, ɔ su yɛ n fa min wla n gua-ɔ.+   Kɛ be wuli min lele’n, ɔ su yɛ n kisa-ɔ. Wɔ yɛ a fali min min nin i ku sɛ’n nun lɔ fiteli-ɔ.+ Ń mánmán wɔ titi.   M’an kaci kɛ abonuan like wie sa sran kpanngban ɲrun. Sanngɛ a ti min fiawlɛ kpa.   Ɔ manmanlɛ’n w’a yi min nuan’n piɛ.+ Aliɛ ba kwlaa nun’n, n kan ɔ aɲrunɲan’n i ndɛ.   Min kpɛnngbɛn blɛ nun’n, nán yi min blo.+ Kɛ min wunmiɛn’n wie’n, nán yi min ase.+ 10  Min kpɔfuɛ’m be kan min wun ndɛ,yɛ be nga be kunndɛ kɛ bé kún min’n, be bo yo kun be cici min wun ndɛ.+ 11  Be se kɛ: “Ɲanmiɛn w’a yi i ase. Amun fuɛn i naan amun trɛ i, afin sran fi nunman lɛ naan w’a de i.”+ 12  Ee Ɲanmiɛn, nán ka mmua lɔ. Ee min Ɲanmiɛn, uka min ndɛndɛ.+ 13  Maan be nga be tanndan min ɲrun’n,be wun ɲannzuɛn, yɛ be nunnun.+ Maan be nga be kunndɛ kɛ sa ɲan min’n,be wun ɲannzuɛn, yɛ be ɲin gua ase.+ 14  Sanngɛ min liɛ’n, ń mínndɛ titi. Ń úka ɔ manmanlɛ’n su. 15  Min nuan’n kán ɔ sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n i ndɛ,+aliɛ ba kwlaa nun’n, ń kán sa nga a yo be fa de sran’n i ndɛ,kannzɛ bɔbɔ be sɔnnin dan naan n kwlá wunman be wlɛ’n,* ń kán be ndɛ.+ 16  Ń bá kpɛkun ń kán sa dandan nga a yo be’nbe ndɛ. Ee, min Min Zoova, wɔ mɔ a Sie Like Kwlakwla’n,ń kán ɔ sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n i ndɛ, ɔ liɛ’n i kunngba cɛ i ndɛ yɛ ń kán-ɔn. 17  Ee Ɲanmiɛn, kɛ ɔ fɛ i min kaan nun’n, a kleli min like,+yɛ lele nin andɛ’n, n te kan ɔ abonuan sa’m be ndɛ.+ 18  Ee Ɲanmiɛn, kannzɛ bɔbɔ m’an yo kpɛnngbɛn naan min ti w’a bo je’n, nán yi min ase.+ Maan n kan ɔ kwlalɛ’n* i ndɛ n kle be nga bé wá jáso su’n,Maan n kan ɔ tinmin’n i ndɛ n kle be kwlaa nga bé wá wú be’n.+ 19  Ee Ɲanmiɛn, ɔ sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ju nglommua lɔ.+ A yoli sa dandan mun. ?Ee Ɲanmiɛn, wan cɛ yɛ ɔ ti kɛ wɔ sa-ɔ?+ 20  Kannzɛ bɔbɔ a yoli maan n wunnin afɛ nin ɲrɛnnɛn kpanngban’n,+man min wunmiɛn ekun. Fa min asiɛ’n* i bo mmua kpa lɔ fite.+ 21  Yo maan n ɲan ɲrun tra laa’n,sasa min, yɛ fɔnvɔ min. 22  Ee min Ɲanmiɛn, ɔ nanwlɛ dilɛ’n ti’n,+ń fá miziki bolɛ ninnge nga be le ɲanman’n ń mánmán wɔ. Ee Izraɛli Ɲanmiɛn, wɔ mɔ a ti Sanwun’n,ń fá jru ń tó jue* ń mánmán wɔ. 23  Kɛ ń tó jue ń mánmán wɔ’n, min nuan bui’m bé kpán aklunjɔɛ kpanlɛ,+afin a deli min.+ 24  Min taaman’n kán ɔ sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n i ndɛ aliɛ ba kwlaa nun,+afin be nga be kunndɛ kɛ bé kún min’n, bé wún ɲannzuɛn yɛ be ɲingúa ase.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Klu naan tie.”
Annzɛ “kaman be’n.”
Ebr., “ɔ sa’n.”
Annzɛ “nzue mɔ i bo ti kploun’n.”
Annzɛ “ń bó miziki.”