gbanflɛn nin talua mun

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE WUN KƐ...

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yia Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be nun-ɔn?

Lemɔcuɛ kun nun’n Zoova i Lalofuɛ’m be fa cɛn nɲɔn be yia be asɔnun sua mɔ be flɛ be kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n be nun. ?Ngue yɛ be yo i lɔ-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ lɔ kɔlɛ’n kwla yo ɔ ye-ɔ?

VIDEO MƆ BE YO I KƐ DESƐN YILƐ SA’N

Jran yalɛ nga ɔ wiengu’m be kle wɔ’n i ɲrun kekle!

VIDEO MƆ BE YO I KƐ DESƐN YILƐ SA’N

?Klolɛ’n i kpafuɛ’n niɔn?

I bue nga su'n, be kacili sran wie'm be dunman mun.