Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 10

?Ngue yɛ Biblu’n waan é ɲɛ́n i e ɲrun lɔ-ɔ?

“Asiɛ’n yó sran kpa’m be liɛ, yɛ bé trán su tititi.”

Jue Mun 37:29

“Asiɛ’n ká lɛ tititi.”

Akunndanfuɛ’n 1:4

“Ɔ́ núnnún wie’n mlɔnmlɔnmlɔn, e Min Zoova m’ɔ Sie Like Kwlakwla’n, ɔ́ wá núnnún sran’m be kwlaa be ɲinmuɛn’n.”

Ezai 25:8

“Blɛ sɔ’n nun’n, aɲinsifuɛ’m be ɲinma’m bé tíke, yɛ sutrefuɛ’m be su’m bé tíke. Blɛ sɔ’n nun’n, sran nga i ja’n timan kpa’n, ɔ́ tú kpɛ́n kɛ flete sa, yɛ bobofuɛ’n i taaman’n ɔ́ kpán aklunjɔɛ kpanlɛ. Afin nzue wá ɲrɛ́n aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ, yɛ nzue ba’m bé wá sónji lika kpɛtɛkplɛɛ’n nun lɔ.”

Ezai 35:5, 6

“Ɔ́ núnnún be ɲinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tranman lɛ kun, be su yoman sɛ kun, be su sunman kun, be su wunman ɲrɛnnɛn kun. Laa ninnge’m be nunman lɛ kun.”

Sa Nglo Yilɛ 21:4

“Bé kplán sua mun yɛ bé trán be nun, bé tá viɲin mun yɛ bé dí be su mma mun. Be su kplanman sua naan sran uflɛ tran nun, yɛ be su taman like naan sran uflɛ di. Afin min nvle’n nunfuɛ’m bé cɛ́ kpa kɛ waka sa, min sran mɔ n kpali be’n, bé ɲán be sa nuan ninnge’m be su ye dan.”

Ezai 65:21, 22