Jue Mun 25:1-22

  • Ɲanmiɛn i srɛlɛ naan ɔ kle be atin, yɛ ɔ yaci be sa tɛ mun cɛ

    • “Kle min ɔ atin mun” (4)

    • ‘Be nga be nin Zoova tra janvuɛ kpa’n’ (14)

    • “Yaci min sa tɛ’n i kwlaa cɛ min” (18)

Davidi i jue-ɔ. א [Alɛfu] 25  Ee Zoova, ɔ wun lɔ yɛ n kpɛ min ɲin-ɔn. ב [Bɛti]   Min Ɲanmiɛn, n lafi ɔ su,+nán yaci min lɛ naan ɲannzuɛn kun min.+ Nán yaci min kpɔfuɛ’m be lɛ naan be sri min.+ ג [Gimɛli]   Be nga be fa be wla gua ɔ su’n, ɲannzuɛn su kunman be nun wie fi.+ Sanngɛ be nga be kpɛ be wiengu bo waka’n, bé wún ɲannzuɛn.+ ד [Dalɛti]   Ee Zoova, kle min ɔ atin mun,+kle min ɔ atin mun.+ ה [E]   Yo maan n nanti ɔ nanwlɛ atin’n su, yɛ kle min like.+ Afin wɔ yɛ a ti min Ɲanmiɛn m’ɔ de min’n niɔn. ו [Vavu] Aliɛ ba kwlaa nun’n, n fa min wla n gua ɔ su. ז [Zayin]   Ee Zoova, maan ɔ wla kpɛn ɔ sran aunnvɔɛ silɛ’n, nin ɔ sran klolɛ dan’n be su,+afin a yi be nglo tititi.*+ ח [Ɛti]   Nán ɔ wla kpɛn sa tɛ nga n yoli be min gbanflɛn nun’n, ɔ nin min fɔnlɛ’m be su. Ee Zoova, maan ɔ wla kpɛn min su ɔ sran klolɛdan’n ti,+maan ɔ wla kpɛn min su ɔ klun ufue’n ti.+ ט [Teti]   Zoova ti kpa, yɛ ɔ ti seiin.+ I sɔ’n ti yɛ ɔ kle sa tɛ yofuɛ’m be nguan atin’n niɔn.+ י [Yɔdu]   Ɔ́ klé wɛtɛɛfuɛ’m be sakpa yolɛ.*+ Yɛ ɔ́ fɛ́ i atin mun klé wɛtɛɛfuɛ mun.+ כ [Kafu] 10  Be nga be di Zoova i aenguɛ’n+ nin i afɔtuɛ’m+ be su’n, be liɛ’n,i atin’m be kwlaa be kle kɛ ɔ klo sran dan yɛ ɔ ti nanwlɛfuɛ. ל [Lamed] 11  Ee Zoova, ɔ dunman’n ti’n,+yaci min fɔnlɛ’n cɛ min, kannzɛ bɔbɔ ɔ ti dan’n yaci cɛ min. מ [Memun] 12  ?Wan yɛ ɔ sro Zoova-ɔ?+ Ɔ́ klé i atin ng’ɔ fata kɛ ɔ fa’n.+ נ [Nunnun] 13  Sran sɔ’n i liɛ yó ye.+ Yɛ asiɛ’n yó i mma’m be liɛ.+ ס [Samɛki] 14  Be nga be sro Zoova’n, be yɛ be nin i be tra janvuɛ kpa-ɔ,+yɛ ɔ kɛn i aenguɛ’n i ndɛkle be.+ ע [Ayin] 15  Zoova i wun lɔ yɛ n kpɛ min ɲin titi-ɔ.+ Afin ɔ́ wá yí min ja’n tɛ’n* nun fíte.+ פ [Pe] 16  Kpɛ ɔ ɲin min su wa, yɛ si min aunnvɔɛ. Min ngunmin yɛ m’an ka-ɔ, n leman ukafuɛ. צ [Sade] 17  Min awlabɔɛ’n w’a yo dan,+yi min awlabɔɛ’n nun fite. ר [Resi] 18  Nian ɲrɛnnɛn nin afɛ mɔ n wo nun’n,+yɛ yaci min sa tɛ’n i kwlaa cɛ min.+ 19  Nian kɛ min kpɔfuɛ’m b’a sɔn-ɔn,nian kɛ be kpɔ min dan-ɔn. ש [Sinin] 20  Sasa min nguan’n, yɛ de min.+ Nán yaci min lɛ naan ɲannzuɛn kun min, afin n fiali ɔ sin. ת [Taun] 21  Maan seiin nantilɛ’n nin ndɛnman su nantilɛ’n, be sasa min,+afin ɔ su yɛ n fa min wla’n n gua-ɔ.+ 22  Ee Ɲanmiɛn, de Izraɛli* i ɲrɛnnɛn’n kwlaa nun.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “afin be o lɛ w’a cɛ kpa.”
Ebr., “jɔlɛ dilɛ.”
Annzɛ “lala’n.”
Ebr., “kpɔ i ti.”