Ninnge nga Zoova i Lalofuɛ’m be yo be’n

Jasin fɛ mɔ e bo’n

Video: Ɔ fata kɛ n niɛn i kpa!

Nian wafa nga jasin fɛ’n i wafa kun mɔ be boli i Niyɔki lɔ’n ti’n, sran kpanngban be kwla ɲannin e fluwa mun’n.

Video: Ɔ fata kɛ n niɛn i kpa!

Nian wafa nga jasin fɛ’n i wafa kun mɔ be boli i Niyɔki lɔ’n ti’n, sran kpanngban be kwla ɲannin e fluwa mun’n.

Ninnge nga e yi be’n

Zoova i sufuɛ’m be cenjele like kun!

Mɛn Uflɛ Biblu’n yo maan Ɲanmiɛn Ndɛ’n i kannganlɛ’n ti pɔpɔ, i nun ndɛ’n nin Ɲanmiɛn Ndɛ nga be klɛli i laa’n be ti kun.

Zoova i sufuɛ’m be cenjele like kun!

Mɛn Uflɛ Biblu’n yo maan Ɲanmiɛn Ndɛ’n i kannganlɛ’n ti pɔpɔ, i nun ndɛ’n nin Ɲanmiɛn Ndɛ nga be klɛli i laa’n be ti kun.

Sran’m be ukalɛ

Tukpacifuɛ’m be ukalɛ nin be wla cicilɛ

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kle be niaan Klisifuɛ nga tukpacɛ kekle o be su’n kɛ be klo be-ɔ?

Tukpacifuɛ’m be ukalɛ nin be wla cicilɛ

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kle be niaan Klisifuɛ nga tukpacɛ kekle o be su’n kɛ be klo be-ɔ?