Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 9

?Ngue ti yɛ klɔ sran’m be wun ɲrɛnnɛn-ɔn?

“Be nga be kwla wanndi kpa’n nán be yɛ be ɲan wanndilɛ’n i su akatua’n titi-ɔ, yɛ be nga be le wunmiɛn’n nán be yɛ be kwla titi-ɔ, yɛ ngwlɛlɛfuɛ’m be ɲanman aliɛ titi, akunndanfuɛ’m be kusu be ɲanman be wun titi, yɛ be nga be si sa’n be liɛ yoman ye titi, afin blɛ kekle nin sa wie mɔ b’a sunnzunman’n be ju be kwlaa be su.”

Akunndanfuɛ’n 9:11

“Sran kunngba ti yɛ sa tɛ’n bali mɛn’n nun-ɔn. Yɛ sa tɛ’n kusu ti yɛ wie’n wo sran’m be kwlaa be su’n, afin be kwlaa be yoli sa tɛ.”

Rɔmunfuɛ Mun 5:12

“Like nga ti yɛ Ɲanmiɛn i Wa’n bali’n yɛle sa nga Suɛn Tɔnfuɛ’n yo’n be nunnunlɛ.”

1 Zan 3:8

“Mɛn wunmuan’n wo klunwifuɛ’n i sa nun.”

1 Zan 5:19