Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

KOSAN 1

?Wan yɛle Ɲanmiɛn?

“Maan sran’m be si kɛ wɔ mɔ ɔ dunman’n yɛle Zoova’n, ɔ kunngba cɛ yɛ a o Like Kwlaa Ti Su asiɛ wunmuan’n su-ɔ.”

Jue Mun 83:18

“Maan amun si kɛ Zoova ti Ɲanmiɛn. I yɛ ɔ yili e-ɔ, yɛ e ti i liɛ.”

Jue Mun 100:3

“N ti Zoova. Min dunman’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. N faman min aɲrunɲan’n n manman sran uflɛ, yɛ n faman min manmanlɛ’n n manman amuin mɔ be sɛli be’n.”

Ezai 42:8

“Sran kwlaa ng’ɔ bo Zoova i dunman’n, ɔ́ fíte nun.”

Rɔmunfuɛ Mun 10:13

“I yo, sran yɛ ɔ kplan sua kwlaa-ɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa-ɔ.”

Ebre Mun 3:4

“Amun man amun ɲin su nglo be nian. ?Wan yɛ ɔ yili ninnge nga mun-ɔn? Sran ng’ɔ fa be fite kɛ sonja mun sa’n niɔn, ɔ le kun nin i nimielo, ɔ fa be tinuntinun be dunman’n fa flɛ be. I wunmiɛn dan’n nin i tinmin m’ɔ yo sro’n ti’n, be nun wie fi tuman nun.”

Ezai 40:26