Zoova i Lalofuɛ’m be su kosan nga sran’m be ta be usa’n

KOSAN NGA SRAN’M BE TA BE USA’N

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be sinsin awloawlo’m be nun-ɔn?

Nian like nga Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ klikli mun kɛ be yo’n.

KOSAN NGA SRAN’M BE TA BE USA’N

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be sinsin awloawlo’m be nun-ɔn?

Nian like nga Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ klikli mun kɛ be yo’n.

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kan Ɲanmiɛn ndɛ kle be nga be kɔ asɔnun’n niɔn?

?Ngue yɛ ɔ su Zoova i Lalofuɛ’m be bo mɔ i ti yɛ be kan Ɲanmiɛn ndɛ kle be nga be kɔ asɔnun’n niɔn?

?Zoova i Lalofuɛ’m be ti Klisifuɛ?

Nian like nga ti yɛ e ti Klisifuɛ’n, ɔ nin ngbaciɛ ng’ɔ o e nin be nga be waan be ti Klisifuɛ’n e afiɛn’n.

?Zoova i Lalofuɛ’m be lafi Zezi su?

Nian like nga ti yɛ Zezi su lafilɛ’n ti cinnjin man Klisifuɛ kpafuɛ mun’n.

?Zoova i Lalofuɛ’m be bu i kɛ be Ɲanmiɛn sulɛ wafa liɛ’n i ngunmin yɛ ɔ ti kpa-ɔ?

?Zezi seli kɛ akpɔ nga be sin su-ɔ be fite nun’n be sɔnnin?

?Zoova i Lalofuɛ’m be bu i kɛ be ngunmin yɛ bé fíte nun-ɔn?

Biblu’n kle e be nga bé kwlá fíte nun’n.

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bu Ɲanmiɛn sulɛ wafa onga mun-ɔn?

Nian wafa nga be wiengu sran bulɛ’n ti Klisifuɛ kpa’m be nzɔliɛ’n.

?Wan yɛ ɔ kpɛli Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n i ba-ɔ?

Nian sa nga ti yɛ Sali Risɛli w’a kpɛman asɔnun uflɛ ba’n.

?Zoova i Lalofuɛ’m be ɲan sika’n nin yɛ be fa di be junman’n niɔn?

Zoova i Lalofuɛ’m be boboman sika yɛ be yiman blusu sanngɛ be junman’n kɔ i ɲrun titi. Amun nian sa nga ti yɛ ɔ ti sɔ’n.

?Zoova i Lalofuɛ’m be nin be nga be timan Zoova i lalofuɛ kun’n be diman kun mlɔnmlɔn?

Blɛ sunman nun’n, ɔ ti cinnjin kɛ be tu sran kun asɔnun’n nun. I sɔ’n kwla uka sran sɔ’n naan w’a sɛ i sin asɔnun’n nun ekun.

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be sinsin awloawlo’m be nun-ɔn?

Nian like nga Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ klikli mun kɛ be yo’n.

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kan Ɲanmiɛn ndɛ kle be nga be kɔ asɔnun’n niɔn?

?Ngue yɛ ɔ su Zoova i Lalofuɛ’m be bo mɔ i ti yɛ be kan Ɲanmiɛn ndɛ kle be nga be kɔ asɔnun’n niɔn?

?Ngue yɛle Biblu’n nun like suanlɛ’n?

Nian Biblu’n nun like suanlɛ’n i su kosan nga a usa be’n be su tɛlɛ mun.

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bu suklu dilɛ’n niɔn?

?Kɛ Zoova i Lalofuɛ’m bé fá suklu dilɛ’n i su ajalɛ’n, Biblu’n nun mmla benin mun yɛ be nanti su-ɔ?

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be diman cɛn wie mun-ɔn?

Nian Zoova i Lalofuɛ’m be cɛn dilɛ’n i su kosan cinnjin nsan.

?Zoova i Lalofuɛ’m be ti Klisifuɛ?

Nian like nga ti yɛ e ti Klisifuɛ’n, ɔ nin ngbaciɛ ng’ɔ o e nin be nga be waan be ti Klisifuɛ’n e afiɛn’n.