Zoova i Lalofuɛ’m be su kosan nga sran’m be ta be usa’n

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yoman ninnge nga sran’m be yo be fa manman be nvle’n wie-ɔ?

?Zoova i Lalofuɛ’m be jran anuannzɛ wie annzɛ politiki anuannzɛ wie sin?

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yoman ninnge nga sran’m be yo be fa manman be nvle’n wie-ɔ?

?Zoova i Lalofuɛ’m be jran anuannzɛ wie annzɛ politiki anuannzɛ wie sin?

?Wafa sɛ yɛ n kwla kaci Zoova i Lalofuɛ-ɔ?

Matie 28:19, 20 kan ninnge nsan be ndɛ.

?Zoova i Lalofuɛ’m be lafi Zezi su?

Nian like nga ti yɛ Zezi su lafilɛ’n ti cinnjin man Klisifuɛ kpafuɛ mun’n.

?Zoova i Lalofuɛ’m be bu i kɛ be Ɲanmiɛn sulɛ wafa liɛ’n i ngunmin yɛ ɔ ti kpa-ɔ?

?Zezi seli kɛ akpɔ nga be sin su-ɔ be fite nun’n be sɔnnin?

?Zoova i Lalofuɛ’m be bu i kɛ be ngunmin yɛ bé fíte nun-ɔn?

Biblu’n kle e be nga bé kwlá fíte nun’n.

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bu Ɲanmiɛn sulɛ wafa onga mun-ɔn?

Nian wafa nga be wiengu sran bulɛ’n ti Klisifuɛ kpa’m be nzɔliɛ’n.

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be faman waka nda be suman Ɲanmiɛn-ɔn?

Kannzɛ e ti Klisifuɛ’n sanngɛ kɛ é sú Ɲanmiɛn’n e faman waka nda. ?Ngue ti-ɔ?

?Wan yɛ ɔ kpɛli Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n i ba-ɔ?

Nian sa nga ti yɛ Sali Risɛli w’a kpɛman asɔnun uflɛ ba’n.

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be sinsin awloawlo’m be nun-ɔn?

Nian like nga Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ klikli mun kɛ be yo’n.

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kan Ɲanmiɛn ndɛ kle be nga be kɔ asɔnun’n niɔn?

?Ngue yɛ ɔ su Zoova i Lalofuɛ’m be bo mɔ i ti yɛ be kan Ɲanmiɛn ndɛ kle be nga be kɔ asɔnun’n niɔn?

?Ngue yɛle Biblu’n nun like mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be nin sran’m be suan’n?

A kwla fa Biblu’n nga a klo’n naan Zoova i Lalofuɛ kun w’a kle ɔ like. Ɔ osufuɛ mun nin ɔ janvuɛ’m be kwla tran like suanlɛ’n i bo wie. Be deman sika.

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be faman waka nda be suman Ɲanmiɛn-ɔn?

Kannzɛ e ti Klisifuɛ’n sanngɛ kɛ é sú Ɲanmiɛn’n e faman waka nda. ?Ngue ti-ɔ?

?Ngue ti yɛ wafa nga Zoova i Lalofuɛ’m be yo aɲia be kle kɛ be wla kpɛn Zezi i wie’n su’n, ɔ nin Ɲanmiɛn sulɛ wafa onga’m be liɛ’n timan kun-ɔn?

Be flɛ i ekun kɛ e Min’n i aliɛ annzɛ e Wla Kpɛnlɛ aɲia’n, cɛn sɔ’n ti Zoova i Lalofuɛ’m be cinnjin kpa. Be yiyili cɛn sɔ’n i su ndɛ’n nun Biblu’n nun.

?Zoova i Lalofuɛ’m be le be Biblu liɛ?

Sɛ a fa Biblu fanunfanun suan like’n á wún Ɲanmiɛn ndɛ’n i wlɛ kpa. Sa nsan nga be ti’n, kɛ á súan Ɲanmiɛn ndɛ’n, ɔ fata kɛ a fa La Bible. Traduction du monde nouveau wie.

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bu suklu dilɛ’n niɔn?

?Kɛ Zoova i Lalofuɛ’m bé fá suklu dilɛ’n i su ajalɛ’n, Biblu’n nun mmla benin mun yɛ be nanti su-ɔ?

?Zoova i Lalofuɛ’m be ti’n awlobofuɛ’m be afiɛn saci annzɛ be ti’n awlobofuɛ’m be afiɛn mantan kpa?

Ɔ ju wie’n, sran’m be tɔn Zoova i Lalofuɛ’m be suɛn kɛ be ti’n, awlobofuɛ’m be afiɛn saci. ?Sanngɛ ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ?

?Miziki wie o lɛ mɔ be manman Zoova i Lalofuɛ’m be atin kɛ be tie-ɔ?

?Biblu’n nun ndɛ benin yɛ ɔ kwla uka Klisifuɛ kun naan w’a fa ajalɛ kpa i ɲin su yiyilɛ’n nun-ɔn?

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be diman cɛn wie mun-ɔn?

Nian Zoova i Lalofuɛ’m be cɛn dilɛ’n i su kosan cinnjin nsan.

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be diman awuliɛ cɛn mun-ɔn?

Fa ɔ ɲin sie i ninnge nnan nga ti yɛ Ɲanmiɛn klun jɔman awuliɛ cɛn’m be dilɛ’n be su.

?Ngue ti yɛ wafa nga Zoova i Lalofuɛ’m be yo aɲia be kle kɛ be wla kpɛn Zezi i wie’n su’n, ɔ nin Ɲanmiɛn sulɛ wafa onga’m be liɛ’n timan kun-ɔn?

Be flɛ i ekun kɛ e Min’n i aliɛ annzɛ e Wla Kpɛnlɛ aɲia’n, cɛn sɔ’n ti Zoova i Lalofuɛ’m be cinnjin kpa. Be yiyili cɛn sɔ’n i su ndɛ’n nun Biblu’n nun.

?Zoova i Lalofuɛ’m be ti Klisifuɛ?

Nian like nga ti yɛ e ti Klisifuɛ’n, ɔ nin ngbaciɛ ng’ɔ o e nin be nga be waan be ti Klisifuɛ’n e afiɛn’n.

?Wafa sɛ yɛ n kwla kaci Zoova i Lalofuɛ-ɔ?

Matie 28:19, 20 kan ninnge nsan be ndɛ.

?Zoova i Lalofuɛ’m be nin be nga be timan Zoova i Lalofuɛ kun’n be diman kun mlɔnmlɔn?

Blɛ sunman nun’n, ɔ ti cinnjin kɛ be tu sran kun asɔnun’n nun. I sɔ’n kwla uka sran sɔ’n naan w’a sɛ i sin asɔnun’n nun ekun.