Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Zoova i Lalofuɛ’m be ɲan sika’n nin yɛ be fa di be junman’n niɔn?

?Zoova i Lalofuɛ’m be ɲan sika’n nin yɛ be fa di be junman’n niɔn?

 Zoova i Lalofuɛ’m be klunklo sika nga be man’n, yɛ e fa suan jasin fɛ’n junman’n i bo-ɔ. a Aɔtɔ wie’m be o e aɲia sua’m be nun, ɔ maan sran ng’ɔ klo kɛ ɔ́ mɛ́n i klunklo like’n ɔ kwla fa yi nun. Be klunklo like manlɛ wafa wie’m be o e ɛntɛnɛti adrɛsi’n su. Adrɛsi sɔ’n su’n sran kun kwla man like fa suan junmannga e di i mɛn wunmuan’n nun’n i bo annzɛ ɔ kwla man fa suan be asa’n su lɔ junman’ni bo annzɛ ɔ kwla yo i nɲɔn’n.

 Be seman Zoova i Lalofuɛ’m be kɛ be yi blusu annzɛ cɛlɛ annzɛ sika nga be ɲɛn i’n be fɛ i bue be man. (2 Korɛntifuɛ Mun 9:7) E deman aɲia nga e yo be’n be bo tranlɛ’n i ti sika. Yɛ be nga be yo sran’m be batɛmun’n, annzɛ be ijɔ sɛ bo annzɛ aja bo annzɛ be yo Ɲanmiɛn sulɛ nun ninnge uflɛ mun’n be deman sika. E yoman aɲia ngunmin kun wie mun annzɛ be wunsu ninnge uflɛ wie mun e fa kunndɛman sika. Yɛ e seman sran wie’m be kɛ be man e sika naan e fa suan e anuannzɛ’n i bo. Sran ng’ɔ mɛn i klunklo like kusu’n be bomɛn i dunman kleman sran uflɛ fi. (Matie 6:2-4) E ɛntɛnɛti adrɛsi’m be su’n e boman ninnge’m be jɔ e fa kunndɛman sika.

 E asɔnun’m be kwlaa be nun’n, e kan sika nga sran’m be man’n i nun ndɛ e kle asɔnun’n i nunfuɛ mun aɲia’m be bo. Kusu sran ngba kwla tran aɲia sɔ’m be bo. Kɛ blɛ kun ju’n be niannian junman nga be fa sika’n be dili’n i wun fluwa’m be nun naan sɛ be fa sika sɔ’n be di junman kɛ ɔ nin i fata’n sa-o.

Like manlɛ wafa mun

 •   Aɔtɔ mun: Ɲanmiɛn sulɛ sua kanngan nin dandan nin lika uflɛ nga e yo e aɲia mun be nun’n a kwla fa ɔ klunklo sika annzɛ sɛki guɛ i aɔtɔ nga be o lɛ’n be nun.

 •   Ɛntɛnɛti su like manlɛ: Nvle kaka nun’n a kwla sin adrɛsi’n i bue “Man Zoova i Lalofuɛ’m be like” i lika man ɔ klunklo like. I manlɛ wafawafa’n kwlaa o lɔ. b Zoova i Lalofuɛ wie’m be fa ajalɛ naan anglo kwlaa nun’n b’a fa ‘like nga be kwla fa man’n, b’a sie.’ Be fɛ i sɔ ajalɛ’n wie adrɛsi’n su.—1 Korɛntifuɛ Mun 16:2.

 •   Like manlɛ mɔ be sunnzun sie: Like manlɛ wafa wie’m be o lɛ’n ɔ fata kɛ be sunnzun sie annzɛ be dun mmua fa afɔtuɛ jɔlɛ difuɛ’m be sa nun. I sɔ ajalɛ i falɛ’n ti’n amun nvle’n nun lɔ awa kwla kpɛ amun lapo’n su. Sran wie’m be liɛ kɛ be te o nguan nun’n yɛ be kunndɛ kɛ like nga be le i’n ɔ yo anuannzɛ’n i liɛ-ɔ, wie’m be kusu be waan sɛ be wu’n yɛ like nga be le i’n ɔ yo anuannzɛ’n i liɛ-ɔ. Sran sunman be suanni like manlɛ wafa sɔ’n su like, yɛ i sɔ’n ukali be kpa. Sɛ like nga a kunndɛ kɛ á mán’n ɔ ti ninnge nga be lɔngɔ su yɛ’n be nun kun’n, yaci wun Zoova i Lalofuɛ’m be biolo ng’ɔ o amun asa liɛ’n su lɔ’n i wun:

  •   Banki nimielo

  •   asiransi nin antrɛti su nvasuɛ

  •   sua

  •   sika nga be fa wlɛli susute wie nun’n i su nvasuɛ

  •   aja ninnge

 Sɛ amun kunndɛ kɛ amún sí wafa nga amun asa liɛ’n su lɔ’n amun kwla man like’n i su ndɛ kpa’n, amun nian adrɛsi’n i bue “Man Zoova i Lalofuɛ’m be like.”

a Sran wie mɔ be timan Zoova i Lalofuɛ’n be man be klunklo like be fa suan e junman’n i bo.

b Nian video Wafa nga ɛntɛnɛti su’n e kwla man e klunklo like’n naan w’a si i su ndɛ wie mun ekun.