Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ngue yɛle Biblu’n nun like mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be nin sran’m be suan’n?

?Ngue yɛle Biblu’n nun like mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be nin sran’m be suan’n?

 ?Wafa sɛ yɛ amun kle sran’m be Biblu’n nun like-ɔ?

 Sran úka ɔ naan a si like nga Biblu’n kle’n. Amún kókó ndɛ cinnjin’m be su yalɛ kunngunngun. Amún súan fluwa A kwla di aklunjɔɛ tititi! i nun like yɛ ɔ́ úka naan blɛblɛblɛ wá wún like nga Biblu’n kle’n ɔ nin wafa ng’ɔ kwla uka wɔ’n be wlɛ. Sɛ a kunndɛ kɛ á sí nun kpa ekun’n nian video nga.

 ?Ɔ fata kɛ n tua like suanlɛ’n i ti sika?

 Cɛcɛ. Kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nian ndɛ nga Zezi kan kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun’n su. Ɔ seli be kɛ: “N fɛ i sɔ yolɛ’n n cɛli amun, amun kusu nán amun de like fi.” (Matie 10:8) Asa ekun’n, a su toman fluwa nga á súan nun like’n. I wie yɛle Biblu’n nin fluwa A kwla di aklunjɔɛ tititi!

 ?Like suanlɛ’n di dɔ nɲɛ?

 Fluwa’n i nun like suanlɛ’m be ti ablesiɛn (60). Blɛ nga sran kun le i’n i su yɛ ɔ nian suan like-ɔ. Sanngɛ like suanfuɛ sunman be koko fluwa’n i nun like suanlɛ wunmuan kun su yalɛ lemɔcuɛ kwlaa nun.

 ?Wafa sɛ yɛ n kwla bo i bo-ɔ?

  1.  1. Klɛ ɔ dunman ɛntɛnɛti su. É fá ɔ su ndɛ nga a klɛ’n é mán Zoova i Lalofuɛ kun naan ɔ nian ɔ osu.

  2.  2. Zoova i Lalofuɛ kun flɛ́ wɔ. Ɔ́ klé ɔ wafa nga e kle sran’m be Biblu’n nun like’n, yɛ sɛ a le kosan wie mun’n ɔ́ tɛ́ be su.

  3.  3. A nin like klefuɛ’n amun nuan sɛ wafa nga amún súan like’n su. Ɔ kwla ko kle ɔ like ɔ awlo lɔ, annzɛ ɔ kwla flɛ a telefɔnun nun, annzɛ kusu ɛntɛnɛti su. Asa ekun’n, ɔ kwla klɛ ɔ fluwa. Blɛ sunman nun’n, like suanlɛ’n di dɔ kɔe kun sanngɛ sɛ a leman blɛ’n ɔ kwla yo kpe kan.

 ?N kwla bo i ta n nian?

 Ɛɛn. Klɛ ɔ dunman ɛntɛnɛti su. Sɛ sran ng’ɔ́ klé ɔ like’n flɛ wɔ’n se i kɛ a klo kɛ ɔ kle ɔ like naan á nían sɛ ɔ́ yó ɔ fɛ-o. Sran’n fá fluwa pɛplɛpɛ A kwla di aklunjɔɛ tititi! mɔ like suanlɛ nsan cɛ yɛ ɔ o nun’n klé amun like. I liɛ’n a kwla nian sɛ yo ɔ fɛ-o.

 ?Sɛ n kplin su kɛ be kle min Biblu’n nun like’n, bé mían min kɛ n kaci Zoova i Lalofuɛ wie?

 Cɛcɛ. Zoova i Lalofuɛ’m be klo sran’m be Biblu’n nun like klelɛ, sanngɛ be mianman sran fi kɛ ɔ kaci Zoova i Lalofuɛ. E yiyi like nga Biblu’n kle’n nun amanniɛn su e kle sran mun. Sanngɛ e wla fiman su kɛ sran kun le atin lafi like ng’ɔ klo’n su.—1 Piɛli 3:15.

 ?N kwla fa min bɔbɔ min Biblu liɛ’n?

 Ɛɛn. A kwla fa Biblu’n wafa kwlaa nga a klo’n. Kannzɛ Zoova i Lalofuɛ’m be klo La Bible. Traduction du monde nouveau annzɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n—Matie-Sa Nglo Yilɛ afin i nun ndɛ’n i wlɛ wun ti pɔpɔ’n sanngɛ be si kɛ sran kaka be klo be bɔbɔ be Biblu liɛ’n i nun kannganlɛ.

 ?N kwla se sran uflɛ naan ɔ wa trɛn i bo wie?

 Ɛɛn. A kwla se ɔ awlofuɛ’m be ngba annzɛ ɔ janvuɛ mun naan be tran like suanlɛ’n i bo wie.

 ?Sɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kleli min Biblu’n nun like laa’n nin, be kwla kle min like ekun?

 Ɛɛn. Atrɛkpa’n, wafa nga be kle like siɛn’n ɔ́ yó ɔ fɛ trá laa’n. Afin be siesieli wafa nga be kle sran’m be like’n i uflɛ naan ɔ nin be su sa’m be wɔ likawlɛ. Video nin ndɛ nga be tie’n kaka o nun yɛ sran’n kwla kɛn i klun ndɛ kpa.

 ?Sɛ n kloman kɛ sran kun yɛ ɔ kle min like’n ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo-ɔ?

 Sran sunman be liɛ’n kɛ sran kun kle be Biblu’n nun like’n be wun i wlɛ ndɛndɛ, sanngɛ sran wie’m be liɛ’n i bo bolɛ’n nun’n be klo kɛ be ngunmin bé súan like’n. E ɛntɛnɛti adrɛsi’n i bue ng’ɔ kan e Like Klelɛ Ninnge’m be ndɛn’n i su’n, a kwla ɲan Biblu’n nun like suanlɛ ninnge mun. Be nun wie mun yɛ: