Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Wan yɛ ɔ kpɛli Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n i ba-ɔ?

?Wan yɛ ɔ kpɛli Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n i ba-ɔ?

 Kɛ ɔ ka kan afuɛ nga be flɛ i 1900 wá jú’n, yɛ e blɛ liɛ nga nun Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n boli i bo-ɔ. Blɛ sɔ nun’n, Biblu’n nun like suanfuɛ akpasua kaan kun mɔ be tran Etazinin lɔ klɔ nga be flɛ i Pitsburgu m’ɔ o Pɛnsilvanin akpasua liɛ’n su lɔ’n su’n, be boli Biblu’n i nun like suanlɛ bo. Be fa like nga sran’m be kle be asɔnun’m be nun’n be sunnzun nga Biblu’n kle i sakpasakpa’n. I bo bolɛ nun’n, ninnge nga be wun be’n be kle be fluwa nin zronali’m be nun ɔ nin fluwa kun nun. Andɛ’n be flɛ fluwa sɔ’n kɛ Sasafuɛ Tranwlɛ’n bo Zoova i Sielɛ Blɛ’n i jɔ.

 Biblu’n nun like suanfuɛ sɔ’m be nun kun suan Sali Tazi Risɛli. Blɛ sɔ’n nun’n, Risɛli fali sran’m be Biblu’n nun like klelɛ’n i nun ta, kpɛkun i yɛ maan be yili Sasafuɛ Tranwlɛ’n niɔn. Sanngɛ nán asɔnun uflɛ ba yɛ ɔ kpɛli-ɔ. Like nga Risɛli nin Biblu’n nun like suanfuɛ onga’m be kunndɛli’n, yɛle kɛ bé yó naan sran’m be si ninnge nga Zezi Klisi kleli sran mun’n. Asa ekun’n, be kunndɛli kɛ bé nían Klisifuɛ klikli’m be ajalɛ’n su. Zezi yɛ ɔ kpɛli asɔnun’n i ba-ɔ. Ɔ maan e ɲrun’n i yɛ ɔ kpɛli e anuannzɛ’n i ba-ɔ.—Kolɔsufuɛ Mun 1:18-20.