Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Zoova i Lalofuɛ’m be nin be nga be timan Zoova i Lalofuɛ kun’n be diman kun mlɔnmlɔn?

?Zoova i Lalofuɛ’m be nin be nga be timan Zoova i Lalofuɛ kun’n be diman kun mlɔnmlɔn?

 Be nga be ti Zoova i Lalofuɛ mɔ b’a yaci jasin fɛ’n i bolɛ annzɛ be kɔman Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo kun’n, e nin be e te di. I kpa’n, e mian e ɲin e uka be naan b’a su Ɲanmiɛn juejue su kɛ laa’n sa.

 Be nga be yo sa tɛ’n, e kaman lɛ e tuman be asɔnun’n nun. Sanngɛ sɛ Zoova i Lalofuɛ kun mɔ b’a yo i batɛmun’n ɔ nantiman Biblu’n nun mmla’n su naan ɔ yo sa tɛ’n kɔ i ɲrun titi’n, naan kusu sa ng’ɔ yo be’n be yomɛn i nsisɔ’n, be tu i asɔnun’n nun. Ɔ maan e nin i e sanman nun kun. Biblu’n kɛn i weiin kɛ: “Maan amun yi sa tɛ yofuɛ’n amun afiɛn lɛ.”—1 Korɛntifuɛ Mun 5:13.

 ?Sɛ yasua kun timan Zoova i Lalofuɛ kun naan i yi nin i mma’m be ti Zoova i Lalofuɛ’n nin? I yi nin i mma’m be nin i su yoman Ɲanmiɛn ninnge mun likawlɛ kun. Sanngɛ, ninnge ng’ɔ fata kɛ be tinuntinun be yo naan awlobo nunfuɛ’m be afiɛn w’a mantan’n, be yacimɛn i yolɛ.

 Be nga be tu be asɔnun’n nun’n, be kwla tran e aɲia’m be bo wie. Sɛ be klo’n asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla fa Biblu’n be man be afɔtuɛ. Sa nga ti yɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be yo sɔ’n, yɛle kɛ be kunndɛ kɛ bé úka sran sɔ’m be tinuntinun naan be kaci Zoova i Lalofuɛ ekun. Sɛ be nga be tu be asɔnun’n nun’n, be kaci be nzuɛn naan be kle kɛ be klo kpa kɛ bé nánti Biblu’n nun mmla’m be su’n, e sɔ be nun klanman yɛ be kwla kaci asɔnun’n i nunfuɛ wie kɛ laa’n sa.