Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Zoova i Lalofuɛ’m be ti’n awlobofuɛ’m be afiɛn saci annzɛ be ti’n awlobofuɛ’m be afiɛn mantan kpa?

?Zoova i Lalofuɛ’m be ti’n awlobofuɛ’m be afiɛn saci annzɛ be ti’n awlobofuɛ’m be afiɛn mantan kpa?

 E mɔ e ti Zoova i Lalofuɛ’n, e yo like kwlaa nga e kwla yo’n naan e awlobofuɛ’m be bo w’a yo kun’n. Yɛ e uka e mantanfuɛ mun naan be kusu be awlobofuɛ’m be afiɛn mantan kpa. E ɲin yi Ɲanmiɛn mɔ i yɛ ɔ kpɛli awlobo’n i ba’n. (Bo Bolɛ 2:​21-​24; Efɛzifuɛ Mun 3:​14, 15) Mmla nga be kwla uka be kwlaa nga b’a ja bla annzɛ bian’n naan be aja’n w’a yo kpa’n, naan b’a di aklunjuɛ’n, Ɲanmiɛn maan be klɛli be Biblu’n nun.

Like nga Zoova i Lalofuɛ’m be yo naan awlobofuɛ’m be afiɛn w’a mantan kpa’n

 Like nga ti yɛ e mian e ɲin e nanti Biblu’n nun ndɛ’m be su’n, yɛle kɛ kɛ e yo sɔ’n, e nin i e yi annzɛ e wun e tran klanman, yɛ e nian e mma’m be lika kpa. (Nyanndra Mun 31:10-​31; Efɛzifuɛ Mun 5:22–6:4; 1 Timote 5:8) Afɔtuɛ nga be o Biblu’n nun’n be kpa mɔ be ti’n ti’n, kɛ awlobo nga i nunfuɛ’m be kɔman Ɲanmiɛn sulɛ wafa kunngba’n nun bɔbɔ’n be fa su’n be liɛ yo ye. (1 Piɛli 3:​1, 2) Ndɛ nga sran wie mun mɔ be timan Zoova i Lalofuɛ sanngɛ be yi annzɛ be wun i ngunmin yɛ ɔ ti Zoova i Lalofuɛ’n be kannin’n yɛ:

  •   Klaui m’ɔ fin Brezili’n seli kɛ: “Kɛ e jali m’ɔ́ fá dí afuɛ nsiɛn’n, e dili utre tikatika. I sɔ’n ti’n e wla bo e wun. Sanngɛ kɛ min yi Ivɛti kacili Zoova i Lalofuɛ’n, ɔ yoli sran wɛtɛɛfuɛ, kpɛkun ɔ trɛ i awlɛn sran wun. Kacilɛ mɔ min yi kacili’n ti’n, e afiɛn w’a saciman.”

  •   Aɲɛsi m’ɔ fin Zanbi’n seli kɛ: “Kɛ min wun Sansa nin Zoova i Lalofuɛ’m be boli Biblu’n nun like suanlɛ bo’n, w’a yoman min fɛ kaan sa. Afin n buli i kɛ be dunman nun ti’n awlobofuɛ’m be bubu be wun nun. Sanngɛ n ma wunnin i wlɛ kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti’n e nin min wun e afiɛn mantan kpa tra laa’n.”

 Kɛ é bó jasin fɛ’n, e kle sran’m be kɛ sɛ be nanti afɔtuɛ nga be o Biblu’n nun’n be su’n, i sɔ’n úka be naan

  •   b’a kwla ɲan bla annzɛ bian kpa b’a jɛ i

  •   afuɛ klikli nga be nin be yi annzɛ be wun’n bé trán’n, b’a titiman nun

  •   be nin be sia mun b’a ti be wun aniɛn

  •   b’a yo be sika’n i cɛcɛ

  •   b’a yaci ndɛnngan kanlɛ

  •   b’a yaci be wiengu i wun sa b’a cɛ i titi

  •   b’a ta be mma’m be kpa

?Sɛ awlobo’n nunfuɛ kun tu i Ɲanmiɛn sulɛ wafa laa’n nun naan ɔ kɔ Ɲanmiɛn sulɛ wafa uflɛ nun’n, i sɔ’n kpɛ́ ndɛ ba aja’n nun?

 Nanwlɛ, ɔ ju wie’n i sɔ sa’n ju. I wie yɛle kɛ afuɛ 1998 nun’n, fluwa sifuɛ wie’m be sieli i nzɔliɛ kɛ sɛ be fa awlobo ablaɔn’n (20) i sɔ sa’n juli be nun kun su. Yɛle kɛ kɛ awlobo sɔ’m be nunfuɛ kun kacili Zoova i Lalofuɛ’m, i sɔ’n kpɛli ndɛ ba aja’n nun.

 Zezi seli kɛ ndɛ kwla tɔ be nga be nanti like ng’ɔ kle’n su’n be awlobo’m be nun. (Matie 10:32-​36) Fluwa sifuɛ dan kun mɔ be flɛ i kɛ Wili Duran’n ɔ kannin Klisifuɛ’m be wun ndɛ nga sran’m be kɛnnin i Rɔmunfuɛ’m be mɛn’n nun lɔ’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Sran’m be waan Klisifuɛ’m be ti’n awlobofuɛ’m be afiɛn saci.” a Andɛ’n sran’m be tɔn Zoova i Lalofuɛ’m be suɛn sɔ wie. ?Sanngɛ sran ng’ɔ su Zoova’n i ti yɛ ndɛ tɔ-ɔ?

Abloki lɔ jɔlɛ difuɛ dandan’m be biolo’n

 Abloki lɔ jɔlɛ difuɛ dandan’m be kannin suɛn nga be tɔn i Zoova i Lalofuɛ mun’n i ndɛ. Be seli kɛ blɛ sunman’n be nga be timan Zoova i Lalofuɛ’n, “be kunndɛman kɛ be osufuɛ nga w’a kaci Zoova i Lalofuɛ’n ɔ su Ɲanmiɛn kɛ nga i bɔbɔ klo’n sa.” Be seli ekun kɛ: “Sa sɔ’n ju awlobo kwlaa nga i nunfuɛ’m be kɔman Ɲanmiɛn sulɛ wafa kunngba’n nun’n be su. Nán Zoova i Lalofuɛ’m be ngunmin yɛ sa sɔ’n ju be su-ɔ.” Kɛ sran’m be tanndan Zoova i Lalofuɛ’m be ɲrun bɔbɔ’n, be mian be ɲin be nanti Biblu’n nun afɔtuɛ nga su: “Sɛ sran yo amun tɛ’n, nán amun yo i wie. [...] Sɛ amun ɲɛn i wun atin’n, amun yo like kwlaa nga amun kwla yo’n, naan amun nin sran kwlaa be tran klanman.”​—Rɔmunfuɛ Mun 12:17, 18.

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be se kɛ be wiengu Zoova i Lalofuɛ’m be ngunmin cɛ yɛ ɔ fata kɛ be ja be-ɔ?

 Biblu’n nun ndɛ se kɛ sɛ sran kun kunndɛ kɛ ɔ́ já bla annzɛ bian’n, ɔ fata kɛ bla annzɛ bian sɔ’n “yo e Min’n i sɔnnzɔnfuɛ.” (1 Korɛntifuɛ Mun 7:39) Ndɛ sɔ’n su yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nanti-ɔ. Kɛ be nanti su kusu’n, be ɲan su ye dan. I sɔ yɛ zronali kun kɛnnin i ndɛ afuɛ 2010 nun-ɔn. Ɔ seli kɛ “awlobo nga i nun’n, siɛ’n nin niɛn’n be kɔ Ɲanmiɛn sulɛ wafa kunngba’n nun kpɛkun be lafi like kunngba’n su’n,” awlobo sɔ’n i nunfuɛ’m be klo be wiengu, yɛ be tran fɛfɛ kpa.e

 Sanngɛ Zoova i Lalofuɛ’m be seman be wiengu Zoova i Lalofuɛ nga be yi annzɛ be wun’m be suman Zoova wie’n kɛ be yra. Afin Biblu’n se kɛ: “Sɛ aniaan bian kun i yi’n suman Ɲanmiɛn naan bla’n klo kɛ ɔ nin i bé trán’n, nán maan ɔ yaci i. [...] Yɛ sɛ bla kun i wun’n suman Ɲanmiɛn naan bian’n klo kɛ ɔ nin i bé trán’n, nán maan ɔ yaci i wun’n.” (1 Korɛntifuɛ Mun 7:​12, 13) Zoova i Lalofuɛ’m be nanti mmla sɔ’n su.

a Nian Histoire de la civilisation, “César et le Christ” trad. J. Marty, Lausane, Rencontre, vol. III, 1963, p. 320 nun.

Nian jJɔlɛ nga jɔlɛ difuɛ’m be dili i Témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie i su ndɛ’n nun’n, b. 26-27, ndɛ kpɔlɛ 111.

Nian Journal of Marriage and Family, Volume 72, Number 4, (Utu 2010), bue 963 nun.