Nga Pɔlu klɛli Efɛzifuɛ mun’n 5:1-33

  • Ndɛ kpakpa kanlɛ nin ayeliɛ kpa (1-5)

  • An nanti kɛ lika m’ɔ kpaja’n i mma mun sa (6-14)

  • Maan Ɲanmiɛn wawɛ’n tran amun su (15-20)

    • An fa amun blɛ’n fa yo ninnge nga be ti kpa’n (16)

  • Be nga b’a ja bla nin bian’n be afɔtuɛ manlɛ (21-33)

5  Ɔ maan kɛ mɔ amun ti Ɲanmiɛn i awlɛn su ba’n ti’n, an nian like ng’ɔ yo’n su yo wie.+  Asa ekun’n, like kwlaa nga amún yó’n, an yo i klolɛ’n ti,+ kɛ nga Klisi fa kloli e’n*+ sa. E* dunman nun’n, ɔ fɛli i wun mannin. Ɔ fɛli i wun yili tɛ, yɛ tɛ sɔ’n bɔn fannin Ɲanmiɛn bue nun.+  Nán maan bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa* nin sa kainkain wafawafa kwlaa annzɛ aɲinkpli be tran amun afiɛn le.+ Afin i sɔ’n nin Ɲanmiɛn i sran mun fataman.+  Asa ekun’n, nán an yo ɲannzuɛn sa fi, nán an ijɔ finfin, nán an di aɔwi tɛtɛ.+ Afin ninnge sɔ’m be yoman sran ye. Sanngɛ ɔ fata kɛ an la Ɲanmiɛn ase.+  Afin amun bɔbɔ an si kpa kɛ sran ng’ɔ kunndɛ bla annzɛ bian sukusuku, annzɛ sran ng’ɔ yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n,*+ annzɛ sran ng’ɔ yo sa tɛtɛ mun’n, annzɛ sran nga i ɲin yiman like+ mɔ i sɔ liɛ’n nin amuin sɔlɛ ti kun’n, ɔ su diman Ɲanmiɛn nin Klisi be sielɛ’n i aja’n wie.+  Nán maan sran fi fa ndɛ ngbɛn wie laka amun. Afin ninnge kɛ ngalɛ sa’m be ti yɛ Ɲanmiɛn fa be nga be ɲin yimɛn i’n be wun ya’n niɔn.  I sɔ’n ti’n, nán amun nin be di.  Afin laa amun o aosin’n nun. Sanngɛ siɛn’n, amun o lika m’ɔ kpaja’n nun,+ e Min’n i dunman nun.+ I sɔ’n ti’n, an nanti kɛ lika m’ɔ kpaja’n i mma mun sa.  Afin sran ng’ɔ tran lika m’ɔ kpaja’n nun’n, sa kwlaa nun’n ɔ yo sran ye, ɔ yo sa’n i nuan su sɛsɛ, yɛ ɔ nanti seiin.+ 10  An kunndɛ sa nga e Min’n i klun jɔ su’n+ titi. 11  Yɛ ninnge nga be yoman sa fi ye mɔ sran’m be yo be aosin’n nun’n,+ nán amun yo be kun. I kpa bɔbɔ’n, an yo maan be wun kɛ be ti tɛ. 12  Afin ninnge nga be yo be nvialiɛ nun’n be kanlɛ bɔbɔ’n kun ɲannzuɛn. 13  Siɛn’n, ninnge kwlaa nga be yi be nglo’n,* kannin’n ti’n be wun be weiin. Afin like kwlaa nga be wun i weiin’n ɔ kpaja. 14  I sɔ’n ti’n, be seli kɛ: “Wɔ mɔ a su lafi’n, tinnge. Jaso be nga be wuli’n be afiɛn,+ yɛ Klisi kpája ɔ su.”+ 15  Ɔ maan an nian wafa nga an fa nanti’n i su kpa titi, naan amun a nantiman kɛ sinnglinfuɛ mun sa. Sanngɛ an nanti kɛ ngwlɛlɛfuɛ mun sa. 16  An fa amun blɛ’n fa yo ninnge nga be ti cinnjin’n,*+ afin blɛ nga e o nun yɛ’n ti tɛ. 17  I sɔ yolɛ nun’n, nán an yo kɛ sran mɔ be wunman sa wlɛ’n be sa kun. Sanngɛ maan amun wun Zoova* i klun sa’n i wlɛ titi.+ 18  Asa ekun’n, nán amun nɔn nzan* bo.+ Afin sa sukusuku yolɛ’n wo i sin. Sanngɛ maan Ɲanmiɛn wawɛ’n tran amun su titi. 19  An to jue be wla amun wiengu* fanngan, an manman Ɲanmiɛn, an to Ɲanmiɛn sulɛ jue. An tu amun klun be to jue*+ be manman Zoova,*+ kɛ amún yó sɔ’n amun bo miziki.+ 20  Like kwlaa ti’n, an la Ɲanmiɛn m’ɔ ti e Si’n i ase titi+ e Min Zezi Klisi dunman nun.+ 21  Amun ɲin m’ɔ yi Klisi kpa’n ti’n, an lo amun wun man amun wiengu.+ 22  Maan bla’m be lo be wun be man be wun mun+ kɛ e Min’n yɛ be su lo be wun be mɛn i sa. 23  Afin yasua yɛ ɔ ti i yi’n i su kpɛn-ɔn,+ kɛ nga Klisi kusu ti asɔnun’n i su kpɛn’n+ sa. I yɛ ɔ ti wunnɛn sɔ’n i defuɛ-ɔ. 24  Asɔnun’n lo i wun man Klisi’n. I wafa kunngba’n, maan bla’m be kusu be lo be wun be man be wun mun sa’n kwlaa nun. 25  Yasua mun, an klo amun yi mun titi+ kɛ Klisi’n fa kloli asɔnun’n mɔ i ti’n, ɔ fɛ i wun mannin’n sa.+ 26  Ɔ yoli sɔ naan asɔnun’n kaci Ɲanmiɛn liɛ mlɔnmlɔn. I sɔ’n ti’n, ɔ fali Ɲanmiɛn i ndɛ’n fa wunnzinnin i kɛ nga be fa nzue be fa wunnzin like’n sa.+ 27  I liɛ’n, kɛ asɔnun’n wo i ɲrun lɛ’n, ɔ́ wún kɛ ɔ ti klanman kpa naan ɔ ti yɛiin, yɛ i kplo’n timan wɔnsɔnwɔnsɔnwa, kpɛkun like tɛ fi nunmɛn i wun.+ Sanngɛ ɔ ti sanwun Ɲanmiɛn ɲrun, yɛ fiɛn nunmɛn i wun.+ 28  I wafa kunngba’n, maan yasua’m be klo be yi mun kɛ be fa klo be bɔbɔ be wun’n sa. Yasua ng’ɔ klo i yi’n, ɔ klo i bɔbɔ i wun. 29  Afin sran fi kpɔmɛn i bɔbɔ i wun.* Sanngɛ ɔ tɛ i wun, kpɛkun ɔ niɛn i wunnɛn’n i lika kpa kɛ Klisi’n fa nian asɔnun’n i lika’n sa, 30  afin e ti i wunnɛn’n i likalika mun.+ 31  “I sɔ’n ti’n, yasua’n ɔ́ yáci i si nin i nin, yɛ ɔ́ fɛ́ i wun mɛ́ntɛn i yi,* kpɛkun be nɲɔn’n bé káci sran wunmuan.”+ 32  Like sɔ m’ɔ ti fiawa’n,+ ɔ ti dan. Klisi nin asɔnun’n be ndɛ yɛ n su kan-ɔn.+ 33  Maan sran kun klo i yi+ kɛ ɔ fa klo i bɔbɔ wun’n sa. Yɛ kusu maan bla’m be ɲin yi be wun’m be kpa.+

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “amun’n.”
Be kwla se ekun kɛ “Amun.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “be bu be fɔ’n.”
Glk., “An to blɛ’n.”
Nian Nd. A5 nun.
Glk., “duvɛn.”
Be kwla se ekun kɛ “amun bɔbɔ amun wun.”
Annzɛ “An to jue amun klun lɔ.”
Nian Nd. A5 nun.
Glk., “wunnɛn’n.”
Annzɛ “ɔ nin i bé trán titi.”