Ɲanndra Mun 31:1-31

 • FAMIƐN LEMUƐLI I NDƐ MUN (1-31)

  • ?Wan yɛ ɔ kwla ɲan bla kpa-ɔ? (10)

  • Ɔ ti junman difuɛ (17)

  • Klun ufue yolɛ’n o i nuan nun (26)

  • Ba mun nin bian’n be yi i ayɛ (28)

  • Sran kun i klanman’n kwla yro (30)

31  Famiɛn Lemuɛli i ndɛ mun yɛ. I nin yɛ ɔ kannin ndɛ cinnjin sɔ mun kleli i naan ɔ́ fá klé i ngwlɛlɛ-ɔ. Ɔ seli i kɛ:+   ?Min wa, ngue ndɛ yɛ ń kán klé wɔ-ɔ??Min klun ba, ndɛ benin yɛ ń kán-ɔn??Min wa, wɔ mɔ n tali ɔ ti nda’n, ń sé ɔ sɛ?+   Nán fa ɔ wunmiɛn’n man bla mun,+like nga famiɛn’m be yo m’ɔ saci be’n, nán yo wie.+   Lemuɛli, kɛ famiɛn’m beo sa’n,kɛ famiɛn’m be o sa’n, ɔ fataman kɛ be nɔn duvɛn,ɔ fataman kɛ siefuɛ’m be usa kɛ: “?Min nzan’n wo nin?”+   Kɛ ɔ ko yo naan b’a nɔnman nzan naan be wla w’a fiman mmla’n su’n,naan b’a diman be nga be leman ɲrun’n be ndɛ kwlɛ’n ti.   Be nga be su wa wu’n, man be nzan kekleekle mun,+yɛ be nga be wla w’a bo be wun dan’n, man be duvɛn.+   Maan be nɔn naan be wla fi be yalɛ’n su,nán maan be wla kpɛn be afɛ’n su kun.   Ijɔ bobo’m be nuan.Kan be nga be su wa wu’n, be ti ndɛ.+   Ijɔ naan di sran’m be jɔlɛ mun klanman.Kan be nga be leman wie’n nin yalɛfuɛ’m be ti ndɛ.*+ אAlɛfu] 10  ?Wan yɛ ɔ kwla ɲan bla kpa* kun ja-ɔ?+Ɔ ti kpa tra korai* mun lelele. בBɛti] 11  I wun’n fɛ i wla guɛ i su dan,yɛ bian’n mianman like kpakpa wie fi wun. גGimɛli] 12  Cɛn kwlakwla’n, like ng’ɔ ti kpa’n yɛ bla’n fa lɛ i ase-ɔ,ɔ yomɛn i tɛ le, דDalɛti] 13  ɔ kunndɛ nnɛn ndrɛ nin lɛn lele ɔ ɲan wie.Ɔ klo junman dilɛ kpa.+ הE] 14  Ɔ ti kɛ aata difuɛ kun i mmeli mun sa,+ɔ kɔ mmua ko kunndɛ i aliɛ’n ba. וVavu] 15  Asa ekun’n, kɛ ɔ́ jáso’n nn lika’n te lu,ɔ mɛn i awlofuɛ’m be aliɛ,yɛ ɔ mɛn i talua’m be like liɛ.+ זZayin] 16  Ɔ bu fie wie i akunndan, kpɛkun ɔ to.I bɔbɔ i junman ng’ɔ di’n ti’n,* ɔ dili viɲin fie kun. חƐti] 17  Ɔ siesie i wun naan ɔ́ kó dí junman kekle kpa,*+yɛ ɔ fɛ i sa’n fa di junman kekle. טTɛti] 18  Ɔ wun kɛ ɔ ɲan like ng’ɔ yo’n i su mmlusuɛ.I kannin’n nuanman kɔnguɛ. יYɔdu] 19  I sa’m be biti kluwa’n,yɛ i sa’m be le lola mma’n nun.*+ כKafu] 20  Ɔ fɛ i sa nun like man be nga be leman wie’n,yɛ ɔ man yalɛfuɛ’m be like klun ufue su.+ לLamɛdi] 21  Ɔ kokoman kɛ ayrɛ’n kún i awlofuɛ mun,afin i awlofuɛ’m be kwlaa be le tralɛ be fa yo be wun yrɛyrɛ.* מMɛmun] 22  I bɔbɔ yɛ ɔ yo i kondro mun-ɔn.I tralɛ’m be ti lɛn nin jese ɔkwlɛ kankan ngunmin. נNunun] 23  Be si i wun’n i kpa klɔ’n i anuan’m be nun,+lɔ yɛ ɔ nin nvle’n su kpɛnngbɛn’m be tran-ɔn. סSamɛki] 24  Ɔ kpa lɛn tralɛ,* kpɛkun ɔ yo i atɛ,yɛ ɔ yo kplo nga be fa ci be bo’n i atɛ aata difuɛ’m be sa nun. עAyin] 25  Sɛ wunmiɛn nin aɲrunɲan’n be ti tralɛ’n, nn ń sé kɛ i sɔ ninnge mun yɛ be wlɛ i wun-ɔn,yɛ ɔ kokoman ainmanliɛ’n ti.* פPe] 26  Kɛ ɔ uke i nuan’n, ngwlɛlɛ ndɛ yɛ ɔ fite-ɔ.+Klun ufue yolɛ i mmla’n* yɛ ɔ o i nuan-ɔn. צSade] 27  Ɔ niɛn i awlofuɛ’m be junman’n su,yɛ ɔ bubumɛn i sa nin i ja tranman su.+ קKɔfu] 28  I mma’m be jaso, kpɛkun be se i kɛ i liɛ su ti ye.I wun’n jaso, kpɛkun ɔ yi i ayɛ. רRɛsi] 29  Bla nga be ti kpa’n,* be diman be yalɛ,sanngɛ ɔ liɛ’n, ɔ kpa liɛ’n tra be ngba. שSinin] 30  Klanman yolɛ’n, ɔ kwla laka sran. Yɛ sran kun i klanman’n kwla yro.*+Sanngɛ bla ng’ɔ sro Zoova’n, i liɛ’n bé yí i ayɛ.+ תTavu] 31  Like ng’ɔ yo’n ti’n, amun fa like be yo i mo,*+yɛ ninnge ng’ɔ yo be’n ti’n, maan be yi i ayɛ klɔ’n i anuan’m be nun.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Kpli be nga be leman wie’n nin yalɛfuɛ’m be ti.”
Annzɛ “m’ɔ leman wunsu’n.”
Annzɛ “ninnge ng’ɔ ɲannin be’n ti’n.” Ebr., “i sa’m be su mma nga be suli’n.”
Ebr., “Ɔ fa wunmiɛn fa ci i bo.”
Kluwa’n nin lola mma’n be ti waka. Be fa yo jese ɲanman annzɛ be fa jese ɲanman’n blabla be wun.
Ebr., “tralɛ nɲɔnnɲɔn.”
Annzɛ “tralɛ nga be fa wla tralɛ’m be bo’n.”
Annzɛ “kɛ ɔ bu ainman liɛ’n i akunndan’n, srilɛ yɛ ɔ sri-ɔ.”
Annzɛ “Like mɔ be kle i klolɛ su’n”, “Klolɛ dan’n i mmla’n.”
Annzɛ “be leman wunsu’n.”
Annzɛ “ɔ ti ngbɛn.”
Ebr., “Amun fɛ i sa’n i mma ng’ɔ su’n be mɛn i.”