Ɲanndra Mun 6:1-35

  • Sran nga bé úsa bosia-ɔ ɔ jran nun’n (1-5)

  • “Fuɛnfuɛ, ko nian ijrewa’n” (6-11)

  • Finfinfuɛ ng’ɔ ti klunwifuɛ’n (12-15)

  • Like nso nga Zoova kpɔ be’n (16-19)

  • Nian ɔ wun su bla ng’ɔ ti tɛ’n i lika (20-35)

6  Min wa, sɛ ɔ wiengu kó úsa bosia naan wɔ yɛ a jran nun’n,+sɛ a sunmannin sran kun mɔ a simɛn i’n i nun’n,*+   sɛ nda nga a tali’n w’a mian ɔ sa’n,naan ɔ nuan su ndɛ’n w’a ci wɔ’n,+   min wa, yo like nga naan w’a ɲan ɔ ti,afin w’a tɔ ɔ wiengu’n isa nun:Kɔ ko wun i wun, kan ɔ wun ase naan kpɛtɛ i kpaliɛ su.+   Nán lafi kaan sa,nán muanmuan ɔ ɲinma bɔbɔ.   Flo ndɛ sɔ’n nun kɛ wannzannin m’ɔ flo koniɛn difuɛ’n i sanun’n sa,kɛ anunman m’ɔ flo sran ng’ɔ di i wun koniɛn’n i sa nun’n sa.   Fuɛnfuɛ,+ ko nian ijrewa’n,nian like ng’ɔ yo’n su kpa naan kaci ngwlɛlɛfuɛ.   Kannzɛ bɔbɔ ɔ leman su kpɛn’n, annzɛ sunianfuɛ’n, annzɛ siefuɛ’n,   ɔ kunndɛ i aliɛ’n wawa nun,+ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n nun’n, ɔ tiɛntiɛn i aliɛ’n i nuan sie.   ?Fuɛnfuɛ, naan lafilɛ yɛ á láfi sa trilili-ɔ??Blɛ benin nun yɛ á tínnge-ɔ? 10  Ɔ li lafi kan, ɔ li bu ɔ ɲinma kan,ɔ li to ɔ sa’n bla nun naan lo wunmiɛn,+ 11  yalɛ’n kusu fú ɔ nun kɛ awiefuɛ wie sa,yalɛ’n fú ɔ nun kɛ kodiawiefuɛ sa.+ 12  Finfinfuɛ ng’ɔ ti klunwifuɛ’n, ɔ́ nánti sín’n nn ɔ́ kpɛ́ gblɛ.+ 13  Ɔ bu i ɲinma’n kplɛ,+ ɔ fɛ i ja’n nin i sa mma mun kan ndɛ. 14  Sa tɛ yolɛ’n o i awlɛn’n nun ti’n,klunwi yolɛ’n yɛ ɔ bu i akunndan sa trilili-ɔ,+ yɛ saɛ’n yɛ ɔ kpɛ i ba sin-ɔn.+ 15  Sanngɛ ɲrɛnnɛn’n tɔ́ i su kpɛ kunngba.Bé ká lɛ búbú i nun, ɔ su kwlá yoman juejue kun.+ 16  Like nsiɛn be o lɛ mɔ Zoova kpɔ be-ɔ.Nanwlɛ, i ɲin ci like nso: 17  Be wun tulɛ’n,+ ato bualɛ’n,+ be nga b’a yoman sa’n be kunlɛ’n,+ 18  sran wun akunndan tɛ bulɛ’n,+ sa tɛ mɔ be kpli be yo’n, 19  lalofuɛ mɔ ato bualɛ’n yɛ ɔ fa cici i ti’n,+yɛ sran ng’ɔ kpɛ ndɛ yi sran kun nin i niaan be afiɛn’n.+ 20  Min wa, nanti mmla nga ɔ si fa man wɔ’n su,yɛ nán kpalo like* nga ɔ nin kleli wɔ’n.+ 21  Fa be cici ɔ awlɛn’n su tititi.Fa be cici ɔ kɔmin. 22  Kɛ á kɔ́ lika’n, bé klé ɔ atin.Kɛ á láfi’n, bé nían ɔ su.Yɛ kɛ á tínnge’n, bé kán ndɛ klé wɔ.* 23  Afin mmla’n ti kɛkannin sa,+like nga be kle’n* kpaja,+fɔ nga be tu sran’n yɛ ɔ ti nguan’n i atin’n niɔn.+ 24  Bé sásá ɔ, ɔ maan a su tɔman bla ng’ɔ ti tɛ’n i sa nun,+bla ng’ɔ ti bian kunndɛfuɛ’n* su kwlá fɛmɛn i nuan nun fɛ’n lakaman wɔ.+ 25  Nán maan i klanman’n ti’n, ɔ awlɛn’n trɛn i su,+nán tran lɛ naan ɔ fɛ i ɲinma klanman’n laka wɔ. 26  Afin tekle bla ti’n, kpanwun losin kaan sa yɛ ɔ ka yasua kun i sa nun-ɔn,+sanngɛ sran uflɛ yi’n, ɔ di sran’n i nguan m’ɔ ti like cinnjin’n i wun koniɛn. 27  ?Sran kun kwla tu sin guɛ i wue’n nun kpɛkun i tralɛ’n yraman?+ 28  ?Annzɛ sran kun kwla nanti sɛnmlɛn ba su kpɛkun ɔ yrɛmɛn i ja bo? 29  I kunngba’n yɛle sran ng’ɔ nin sran wie yi’n be si sua’n i liɛ’n.Sran ng’ɔ kan bla sɔ’n, be su yaci cɛmɛn i.+ 30  Sɛ awe kun awiefuɛ kun naan ɔ wua like di’n,be yomɛn i finfin. 31  Sanngɛ sɛ be trɛ i’n, ɔ́ yí like ng’ɔ wuali’n i wunsu sɔ kpɛ nso.Ɔ́ yí i sua’n nun ninnge kpakpa kwlaa fá mán.+ 32  Sran ng’ɔ kunndɛ i wiengu yi’n, ɔ siman ngwlɛlɛ.*Sran ng’ɔ yo sɔ’n, ɔ fa ɲrɛnnɛn dan yi i bɔbɔ su.+ 33  I wunnɛn’n yó kanninkannin ngunmin, yɛ ɲannzuɛn’n kún i kpo,+yɛ i ɲrun ɲannzuɛn sɔ’n su wieman le.+ 34  Afin kwla silɛ’n ti’n, yasua’n fa ya dan.Kɛ ɔ́ wá tú i klunngbɔ’n, ɔ su siman aunnvɔɛ kaan sa.+ 35  Ɔ su sɔman like* fi nun.Sɛ a mɛn i like kpanngban bɔbɔ’n, ɔ su guɛmɛn i ya’n i ase.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, kɛ ɔ́ úsa bosia’n, a kplin su kɛ á jrán nun.
Annzɛ “mmla.”
Annzɛ “bé klé ɔ like.”
Annzɛ “mmla.”
Ebr., “aofuɛ’n.” Nian Ɲan 2:16.
Ebr., “ɔ leman awlɛn ba.”
Ebr., “be ti kpɔlɛ like.”