Ɲanndra Mun 23:1-35

  • Kɛ be yia wɔ’n nian ɔ wun su (2)

  • Nán kle ɔ wun yalɛ se kɛ á ɲán ɔ wun (4)

  • Aɲanbeun’n kwla tu kɔ (5)

  • Nán tran be nga be nɔn nzan ngboko’n be nun (20)

  • Nzan’n ká ɔ kɛ wuo sa (32)

23  Kɛ a tran ase naan a nin famiɛn kun bé dí like’n,fa ɔ ɲin sie i like ng’ɔ taka ɔ ɲrun’n su kpa.   Sɛ a ti aliɛ safuɛ’n,*fa laliɛ sie ɔ kɔmin bo.*   Nán maan ɔ konvi trɛn i aliɛ kpakpa’m be su,afin ɔ ti sran lakalɛ aliɛ.   Nán kle ɔ wun yalɛ se kɛ á ɲán aɲanbeun ninnge mun.+Jran naan fa akunndan nanti.*   Kɛ á nían be-ɔ, be nunman lɛ kun,+afin nanwlɛ, be fi ndɛwa kɛ anunman ɲin’n sa, kpɛkun be tu kɔ nglo.+   Nán di awɛnfuɛ’n* i aliɛ.Nán maan ɔ konvi trɛn i aliɛ kpakpa’m be su,   afin ɔ ti kɛ sran kun m’ɔ klɛ ndɛ sie’n sa.Ɔ se wɔ kɛ: “Di naan nɔn.” Sanngɛ nɛ́n i klun su-ɔ.*   Á fí like kwlaa nga a dili’n gúa,kpɛkun ayɛ nga a yili i’n, w’a yo ngbɛn.   Nán tu sinnglinfuɛ’n i aswre,+afin ɔ́ yó ngwlɛlɛ ndɛ nga a kan’n i finfin.+ 10  Yɔbuɛ nga be tɛkɛli i lalafuɛ nun m’ɔ ti awɛ’n, nán tu tɛkɛ i lika uflɛ.+Nán fa ba nga be leman si’n be fie’n i bue. 11  Afin be Sin Jranfuɛ’n* le wunmiɛn kpa.Ɔ́ jrán be sin, yɛ ɔ nin wɔ bé kán.+ 12  Fɔ nga be tu wɔ’n, fa ɔ awlɛn’n sie su kpa,yɛ fa ɔ su sie i ngwlɛlɛ ndɛ nga be kan kle wɔ’n i bo. 13  Nán se kɛ a tuman gbanflɛn kan’n* i fɔ.+Sɛ a fa ɲantiaan bo i’n, ɔ su wuman. 14  Fa ɲantiaan bo i,i liɛ’n, á dé i Ndia’n* i sa nun. 15  Min wa, sɛ a yo ngwlɛlɛfuɛ’n,*yɛ min klun jɔ́-ɔ.+ 16  Kɛ ndɛ ng’ɔ ti su’n wá fín ɔ nuan fíte’n,min klun lɔ’n* jɔ́ kpa fɔuun. 17  Nán ɔ ɲin blo sa tɛtɛ yofuɛ’m be wun,+sanngɛ sro Zoova aliɛ ba kwlaa nun.+ 18  I liɛ’n, ɔ ɲrun lɔ’n yó kpa,+yɛ like nga a lafi su’n ɔ su nunnunman. 19  Min wa, sie ɔ su naan yo ngwlɛlɛfuɛ,fa ɔ awlɛn’n sie i atin ng’ɔ ti kpa’n su. 20  Be nga be nɔn duvɛn ngboko’n,+nin be nga nnɛn tuman be nuan nun le’n, nán tranbe nun,+ 21  afin nzannunmunfuɛ’n nin aliɛ safuɛ’n bé dí yalɛ,+yɛ lafilɛ ngboko’n yɛ maan be wla tralɛ titiwa’n niɔn. 22  Sie ɔ su ɔ si m’ɔ wuli wɔ’n i nuan bo,yɛ nán se kɛ ɔ nin w’a yo oke ti’n á yó i finfin.+ 23  To* nanwlɛ’n yɛ nányo i atɛ le.+Yo ngwlɛlɛ’n, nin fɔ tulɛ’n, nin sa wlɛ wunlɛ’n besɔ wie.+ 24  Sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n, saan i si i klun jɔ́.Sran ng’ɔ wu ba ngwlɛlɛfuɛ kun’n, ɔ́ dí aklunjɔɛ i dunman nun ti. 25  Ɔ si nin ɔ nin bé dí aklunjɔɛ,yɛ bla ng’ɔ wuli wɔ’n i klun jɔ́. 26  Min wa, fa ɔ awlɛn’n man min,yɛ wafa nga n yo min ninnge mun’n, klo be.+ 27  Afin tekle bla’n ti kɛ kunman nga i bo ti kploun’n sa,yɛ bla ng’ɔ ti bian kunndɛfuɛ’n* ti kɛ gbo kun mɔ i nun ti fii’n sa.+ 28  Ɔ bu sa kɛ kodiawiefuɛ sa,+i dunman nun ti’n, yasua nga be kunndɛ bla be yi bo’n b’a sɔn kpa. 29  ?Wan yɛ ɲrɛnnɛn o i su-ɔ? ?Wan yɛ ɔ wunmɛn iwun fɛ-ɔ??Wan yɛ ɔ kan ndɛnngan-ɔn? ?Wan yɛ ɔ plan-ɔn??Wan yɛ w’a yoman sa mɔ i wun kplokploli-ɔ? ?Wan yɛ i ɲinma’m b’a wunwun-ɔn?* 30  Be nga be fa duvɛn nɔnlɛ’n cici be ti’n niɔn.+Be nga be kunndɛ* duvɛn nga be sɛnngɛnnin i’n niɔn. 31  Nán nian duvɛn’n i ɔkwlɛ m’ɔ ti’nm’ɔ wun fiɛfiɛ klowa’n nun’n, m’ɔ seli be alowa’n nun kɔ’n. 32  Afin i agualiɛ su’n, ɔ ka kɛ wuo sa,yɛ ɔ fɛ i bɔyre’n wla ɔ kplo’n nun kɛ ɔnda’n i liɛ’n sa. 33  Ɔ ɲinma’n wún ninnge sukusuku mun,yɛ ndɛ ng’ɔ́ fín ɔ nuan* fíte’n ɔ́ yó ndɛ tɛtɛ ngunmin.+ 34  Á káci kɛ sran kun m’ɔ la jenvie’n i afiɛn lɔ’n sa,kɛ sran kun m’ɔ la mmeli’n i waka’n i ti su nglo lɔ’n sa. 35  Á sé kɛ: “Be boli min, sanngɛ min lika fi yoman min ya.Be boli min, sanngɛ m’an wunman nun.?Cɛn onin ko naan m’an jaso?+N kunndɛ kɛ ń kó nɔ́n i ekun.”*

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “a le konvi’n.”
Annzɛ “tra ɔ awlɛn.”
Be kwla se ekun kɛ “Yaci akunndan nga a bu’n i bulɛ.”
Annzɛ “sran nga i ɲinma’n ti tɛ’n.”
Ebr., “i awlɛn’n nunman ɔ wun lɛ.”
Ebr., “Ti Kpɔfuɛ’n.”
Annzɛ “bakan’n.”
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Ebr., “sɛ ɔ awlɛn ba’n yo ngwlɛlɛfuɛ’n.”
Ebr., “min aklɛnzia’n.”
Annzɛ “Ɲan.”
Ebr., “aofuɛ’n.” Nian Ɲan 2:16.
Annzɛ “i ɲinma’m be wunman ase kpa kun-ɔn.”
Annzɛ “be yia naan bé nían.”
Ebr., “ɔ awlɛn’n nun.”
Annzɛ “Ń kó kúnndɛ wie ekun.”