Ɲanndra Mun 11:1-31

  • Ngwlɛlɛ’n ti be nga be si be jranwlɛ’n be liɛ (2)

  • Sran ng’ɔ nin Ɲanmiɛn b’a bu’n mlin i wiengu mun (9)

  • “Kɛ afɔtuɛ manfuɛ’m be sɔnnin’n, lika’n yo kpa” (14)

  • Sran nga i klun ti ufue’n, ɔ́ ɲɛ́n i wun (25)

  • Sran ng’ɔ fɛ i wla’n guɛ i aɲanbeun’n su’n, ɔ́ tɔ́ (28)

11  Zoova i ɲin ci toe nga be fa di ndrunmun’n,sanngɛ ɔ klo toe* ng’ɔ ti kpa’n.+   Tutre’n i sinma yɛle ɲannzuɛn’n,+sanngɛ ngwlɛlɛ’n ti be nga be si be jranwlɛ’n be liɛ.+   Sran ndɛnmanfuɛ’m be mmla nga be nanti su’n yɛle seiin nantilɛ’n,+sanngɛ be nga be kpɛ be wiengu bo waka’n be gblɛ’n yɛ ɔ́ núnnún be-ɔ.+   Ɲanmiɛn i ya cɛn’n nun’n, sran’n i aɲanbeun’n* su yomɛn i wun sa ye,+sanngɛ sa kpa yolɛ’n yɛ ɔ́ dé sran’n wie’n i sa nun-ɔn.+   Sran mɔ be kwlá sacimɛn i wun’n, i sa nuan su sɛsɛ m’ɔ yo’n ti’n, i atin’n ti trele,sanngɛ klunwifuɛ’n i klunwi’n ti’n, ɔ́ tɔ́.+   Sa kpa nga be nga be nanti seiin be yo’n yɛ ɔ́ dé be-ɔ,+sanngɛ be nga be kpɛ be wiengu bo waka’n be liɛ’n, like nga be bɔbɔ be konvi sɔ i’n yɛ ɔ́ sáta be-ɔ.+   Kɛ klunwifuɛ’n ko wu’n, nn like nga i wla o su’nw’a wie.Yɛ be boman ninnge nga i kwlalɛ’n ti’n, i ɲin o be sin’n be su diman jɔlɛ kun.+   Be de sran kpa’n naan ɔ fin ɲrɛnnɛn’n nun fite,kpɛkun klunwifuɛ’n sin i osu.+   Sran ng’ɔ nin Ɲanmiɛn b’a bu’n* ɔ fɛ i nuan mlin i wiengu,sanngɛ like nga sran kpa’m be si i’n ti’n, be fite nun.+ 10  Sran kpa’m be klun ufue’n ti’n klɔ wunmuan’n di aklunjɔɛ,kɛ klunwifuɛ’m be wu’n, sran’m be kpan aklunjɔɛ kpanlɛ.+ 11  Suyralɛ nga sran ndɛnmanfuɛ’m be ɲɛn i’n ti’n,* klɔ wunmuan’n ɲan ɲrun.+Sanngɛ klunwifuɛ’m be nuan nun ndɛ’n bubu klɔ’n.+ 12  Sran nga ngwlɛlɛ’n w’a timɛn i’n* ɔ bumɛn i wiengu sran,sanngɛ sran ng’ɔ wun sa wlɛ kpa’n, ɔ tɔ bliin.+ 13  Suɛn tɔnfuɛ’n fa nvialiɛ nun ndɛ mun tru,+sanngɛ sran nga be kwla lafi i su’n i liɛ’n, ɔ si i nuan tra.* 14  Kɛ be sieman nvle’n i kpa’n,* nvlefuɛ’m be fɛ,sanngɛ kɛ afɔtuɛ manfuɛ’m be sɔnnin’n, lika’n yo kpa.*+ 15  Sɛ sran wie mɔ be simɛn i’n usa bosia’n, maan sran ng’ɔ jran nun’n si weiin kɛ ɔ́ ɲán ndɛ,+sanngɛ sran ng’ɔ kplinman su kɛ ɔ́ súnman sran nun* bosia usalɛ nun’n, ɔ su ɲanman ndɛ. 16  Bla nga i wun yo fɛ’n,* ɔ ɲan ɲrun,+sanngɛ yasua nga be siman aunnvɔɛ’n, be isa aɲanbeun ninnge mun. 17  Sran nga i klun ti ufue’n* ɔ yo i bɔbɔ i wun ye,+sanngɛ sran nga i klun yo wi’n, ɔ fa afɛ* yi i bɔbɔ su.+ 18  Akatua nga klunwifuɛ’n ɲɛn i’n nɛ́n i kpafuɛ’n niɔn,+sanngɛ sran ng’ɔ yo sa i nuan su sɛsɛ’n, be fa like jrɛiin be lɛ i ase.+ 19  Sran nga sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ti i cinnjin’n, ɔ o nguan’n i atin’n su,+sanngɛ sran ng’ɔ fa klunwi yolɛ’n cici i ti’n, ɔ o wie’n i atin’n su. 20  Zoova i ɲin ci be nga be awlɛn’n nun lɔ ti tɛ’n,+sanngɛ i klun jɔ be nga be nanti seiin’n be wun.+ 21  Lafi ndɛ nga su:* Ɔ leman kɛ be su tuman klunwifuɛ’n i fɔ,+sanngɛ sran kpa’n i mma’m be liɛ’n, bé ɲán be ti. 22  Bla klanman ng’ɔ faman ngwlɛlɛ nantiman’n,ɔ ti kɛ sika ɔkwlɛ nga m’ɔ wla kɔkɔti’n i bue’n nun’n sa. 23  Like ng’ɔ ti kpa’n yɛ sran kpa’m be ɲin o i sin-ɔn,+sanngɛ like nga klunwifuɛ’m be ɲin o i sin’n ti’n, Ɲanmiɛn fa ya. 24  Sran wie o lɛ’n, ɔ tu i klun mɛn i wiengu’m be like, kpɛkun ɔ ɲan like kpanngban kpa.+Sran wie kusu yo like ng’ɔ fata kɛ ɔ fa cɛ’n i su awɛn, sanngɛ yalɛ’n di i.+ 25  Sran nga i klun ti ufue’n, ɔ́ ɲɛ́n i wun,*+yɛ sran ng’ɔ mɛn i wiengu’m be nzue’n* bé mɛ́n i nzue wie.+ 26  Sran ng’ɔ fɛ i aliɛ’n sie’n, sran’m bé bó i sannzan,sanngɛ sran ng’ɔ yo i liɛ’n i atɛ’n, bé bó muae mɛ́n i. 27  Sran ng’ɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ yó sa kpa’n, ɔ kunndɛ klolɛ,+sanngɛ sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó sa tɛ’n, saan ɲrɛnnɛn’n yɛ ɔ́ tɔ́ i su-ɔ.+ 28  Sran ng’ɔ fɛ i wla guɛ i aɲanbeun’n su’n, ɔ́ tɔ́,+sanngɛ sran kpa’n yó mlanmlanmlan kɛ waka nɲa sa.+ 29  Sran ng’ɔ kpɛ ndɛ* mɛn i awlofuɛ mun’n, ɔ su ɲanman like fi,*+yɛ sinnglinfuɛ’n yó ngwlɛlɛfuɛ’n i junman difuɛ. 30  Like nga sran kpa’n yo’n, i agualiɛ’n ti kɛ nguanwaka sa,+yɛ sran ng’ɔ ɲɛn i wiengu mun’n, ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ.+ 31  ?Sɛ sran kpa ng’ɔ o asiɛ’n su’n ɔ ɲɛn i ayeliɛ’n i nuan like’n,klunwifuɛ’n nin sa tɛ yofuɛ’n yɛ bé ká lɛ-ɔ?+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “toe yɔbuɛ.”
Annzɛ “i ninnge kpakpa’m be.”
Annzɛ “Sran nga i ndɛ nunman Ɲanmiɛn ndɛ nun’n.”
Annzɛ “Kɛ sran ndɛnmanfuɛ’m be bo muae man klɔ kun’n.”
Ebr., “ng’ɔ leman awlɛn ba’n.”
Ebr., “kata ndɛ su.”
Annzɛ “i ngwlɛlɛ su’n.”
Annzɛ “be ɲan be ti.”
Ebr., “nga i ɲin ci sran nun sunmanlɛ.”
Annzɛ “ng’ɔ ti klanman’n.”
Annzɛ “Sran ng’ɔ nin i wiengu nanti klanman’n.”
Annzɛ “ɲannzuɛn.”
Ebr., “Be sa nin be sa.”
Ebr., “ɔ́ cɛ́n luklɔɔ.”
Ebr., “sran ng’ɔ guɛ i wiengu’m be su nzue kpanngban’n.”
Annzɛ “ɲannzuɛn.”
Ebr., “aunmuan’n yɛ ɔ́ yó i aja like-ɔ.”