Ɲanndra Mun 13:1-25

  • Ngwlɛlɛ’n ti be nga be usa ngwlɛlɛ afɛ’n be liɛ (10)

  • Like nga be ɲin o i sin m’ɔ baman ndɛndɛ’n ɔ kpɛ awlɛn (12)

  • Sran nanwlɛfuɛ nga be sunmɛn i’n yo maan sran yo juejue (17)

  • Sran ng’ɔ nin ngwlɛlɛfuɛ’n be nanti’n káci ngwlɛlɛfuɛ (20)

  • Fɔ tulɛ’n ti klolɛ’n i nglo yilɛ (24)

13  Ba ng’ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’n kɛ i si tu i fɔ’n, ɔ fa,+sanngɛ ba ng’ɔ yo sran finfin’n, kɛ be ijɔ i’n,* ɔ faman.+   Kɛ sran kun ɲán like kpa dí i lɛ’n, ɔ fin i nuan nun ndɛ’n,+sanngɛ like nga gblɛfuɛ’n i awlɛn o su’n, yɛle nzaje sa yolɛ.   Sran ng’ɔ si i nuan sie’n, ɔ sɛsɛ i nguan’n,+sanngɛ sran ng’ɔ ijɔ plapla’n, sa ɲɛ́n i.+   Fuɛnfuɛ’n i konvi’n cɛnnin, sanngɛ ɔ leman like fi,+sanngɛ sran ng’ɔ ti juejue’n, i sa su mianman like fi wun.*+   Sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n, i ɲin ci gblɛ’n,+sanngɛ klunwifuɛ’n i ayeliɛ’n fa ɲannzuɛn nin kuakualɛ’n ba.   Sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n sasa sran nga w’a yoman sa’n,+sanngɛ klunwi yolɛ’n yi sa tɛ yofuɛ’n i ase.   Sran wie o lɛ’n, ɔ yo i wun kɛ ɔ ti aɲanbeunfuɛ sa, kusu nn ɔ leman like fi.+Sran wie kusu o lɛ’n, ɔ yo i wun kɛ ɔ ti yalɛfuɛ sa, sanngɛ ɔ le like kpanngban kpa.   Klɔ sran fɛ i aɲanbeun’n fa kpɔ i ti,+sanngɛ yalɛfuɛ’m be liɛ’n, be kleman be yalɛ kaan sa.*+   Be nga be yo sa i nuan su’n, be kannin’n kpaja kpa,*+sanngɛ klunwifuɛ’m be kannin liɛ’n ɔ́ núan.+ 10  Tutre’n i like ng’ɔ kpɛ i ba’n yɛle ndɛnngan’n,+sanngɛ ngwlɛlɛ’n ti be nga be usa ngwlɛlɛ afɛ’n* be liɛ.+ 11  Aɲanbeun like nga be ɲɛn i ndɛndɛ’n,* ɔ cɛman be sa nun,+sanngɛ aɲanbeun like nga be tiɛn i nuan kanngan’n,* ɔ́ sɔ́n kpa. 12  Like nga be ɲin o i sin* m’ɔ baman ndɛndɛ’n, ɔ kpɛ awlɛn,+sanngɛ like nga be kunndɛ mɔ be ɲɛn i’n, ɔ ti kɛ nguan waka sa.+ 13  Sran nga be kle i like* m’ɔ faman su’n, ɔ́ wún i su afɛ,+sanngɛ sran ng’ɔ di mmla’n su’n, ɔ́ ɲán su ye.+ 14  Like* nga ngwlɛlɛfuɛ’n kle’n, ɔ man nguan,+ɔ yo maan sran tɔman wie’n i nuan’n* nun. 15  Sran ng’ɔ ti akunndanfuɛ kpa’n, bé kló i,sanngɛ gblɛfuɛ’m be atin’n ti kunngblokunngblo. 16  Ngwlɛlɛfuɛ’n jran like ng’ɔ si i’n su naan w’a yo like,+sanngɛ sinnglinfuɛ’n yi i bɔbɔ i sinnzin’n i nglo.+ 17  Ngaliɛ kanfuɛ nga i klun yo wi’n, ɔ ɲan ndɛ,+sanngɛ sran nanwlɛfuɛ nga be sunmɛn i’n, ɔ yo maan sran yo juejue.+ 18  Sran nga be tu i fɔ-ɔ, ɔ sɔman nun’n, yalɛ’n dí i kpɛkun i ɲin gúa ase,sanngɛ sran ng’ɔ fa ngwlɛlɛ nga be kle i’n* su’n, ɔ́ ɲán kɔmin.+ 19  Kɛ sran kun ɲan like nga i ɲin o i sin’n, i klun jɔ,+sanngɛ sinnglinfuɛ’m be kunndɛman kɛ bé yáci sa tɛ yolɛ.+ 20  Sran ng’ɔ nin ngwlɛlɛfuɛ’n be nanti’n, ɔ́ káci ngwlɛlɛfuɛ,+sanngɛ sran ng’ɔ nin sinnglinfuɛ’n be san nun’n, ɔ́ ɲán ndɛ.+ 21  Ɲrɛnnɛn’n su sa tɛ yofuɛ’m be su,+sanngɛ be nga be yo sa i nuan su’n be liɛ’n, aɲanbeun’n yɛ ɔ́ lá be ase-ɔ.+ 22  Sran ng’ɔ ti kpa’n, ɔ yaci aja like mɛn i anunman mun,sanngɛ sa tɛ yofuɛ’n i liɛ’n, bé síe i aɲanbeun ninnge’m be lɛ bé mán sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n.+ 23  Kɛ yalɛfuɛ’n di fie’n, ɔ ɲan aliɛ kpanngban kpa,sanngɛ sran lufle bulɛ’n ti’n, be* kwla mlin. 24  Sran ng’ɔ faman ɲantiaan’n kɛnmɛn i wa’n,* nn ɔ kpɔ i,+sanngɛ sran ng’ɔ klo i wa’n, ɔ nian nun tu i fɔ.*+ 25  Sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n, ɔ di like lele i ku yi,+sanngɛ klunwifuɛ’n i liɛ’n, like fi nunmɛn i ku sɛ’n nun.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “kɛ be kle i ngwlɛlɛ’n.”
Ebr., “ɔ́ cɛ́n luklɔɔ.”
Ebr., “be timan kɛ be su ijɔ be.”
Ebr., “di aklunjɔɛ.”
Annzɛ “be nga be wun be wiengu wun’n.”
Annzɛ “ng’ɔ fin ninnge ngbɛnngbɛn mun’n.”
Ebr., “be fali be sa be tiɛnnin i nuan’n.”
Annzɛ “be wla o su.”
Annzɛ “be kan ndɛ kle i.”
Annzɛ “Mmla.”
Ebr., “i aya’m be.”
Annzɛ “ijɔlɛ nga be ijɔ i’n.”
Annzɛ “yalɛfuɛ’n.”
Annzɛ “ng’ɔ tumɛn i wa’n i fɔ’n.”
Be kwla se ekun kɛ “ɔ tu i fɔ ndɛndɛ.”