Ɲanndra Mun 2:1-22

  • Ngwlɛlɛ’n i kpa m’ɔ ti’n (1-22)

    • Kunndɛ ngwlɛlɛ’n kɛ be fa kunndɛ ninnge kpakpa nga be ti fiawa’n sa (4)

    • Akunndan bulɛ’n sasa sran (11)

    • Bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n kpɛ ɲrɛnnɛn ba (16-19)

2  Min wa, sɛ a fa min ndɛ’m be su’n,sɛ a fa min mmla mun sie ɔ klun kpa’n,+   yɛle kɛ sɛ a fa ɔ su sie i ngwlɛlɛ’n i nuan bo’n,+sɛ a tike ɔ awlɛn’n naan a suan ninnge’m be wlɛ wunlɛ’n,+   asa ekun’n, sɛ a kpan flɛ ngwlɛlɛ’n,+yɛ sɛ a man ɔ nɛn’n su srɛ sa wlɛ wunlɛ’n,+   sɛ a kunndɛ i titi kɛ be fa kunndɛ sika’n sa’n,+yɛ sɛ a kunndɛ i lelele kɛ be fa kunndɛ ninnge kpakpa nga be ti fiawa’n sa’n,+   á wún like nga be flɛ i Zoova i srolɛ’n i wlɛ,+yɛ á kwlá sí Ɲanmiɛn.+   Afin Zoova bɔbɔ yɛ ɔ man ngwlɛlɛ’n niɔn.+Sa silɛ’n nin sa wlɛ wunlɛ’n be fin i nuan fite.   Ngwlɛlɛ ng’ɔ yo sa ye’n, ɔ yia su kpa fa sie sran kpa mun.Be nga be nanti seiin’n, ɔ sasa be kɛ ɲrɛn sa.+   Ɔ nian be nga be yo sa i nuan su’n be atin’m be su,yɛ ɔ́ sɛ́sɛ́ i sufuɛ kpa’m be atin’n.+   Á wún sa ng’ɔ ti kpa’n, nin ng’ɔ ti su’n, nin ng’ɔ ti sɛsɛ’n be wlɛ,á wún ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n i wlɛ.+ 10  Kɛ ngwlɛlɛ’n ko wlu ɔ awlɛn’n nun’n,+mɔ sa silɛ’n ko yo ɔ fɛ’n,+ 11  akunndan bulɛ’n wánían ɔ su,+yɛ sa wlɛ wunlɛ’n sásá ɔ, 12  ɔ́ dé ɔ naan w’a faman atin tɛ su,naan w’a suman sran ng’ɔ kan ndɛ tɛtɛ’n i su,+ 13  naan w’a suman be nga be yaci atin kpa’n i lɛmɔ be ko fa atin tɛ’n be su,+ 14  naan w’a suman be nga sa tɛ yolɛ’n yo be fɛ’n,mɔ klunwi ayeliɛ’n nin sa tɛtɛ’n yɛ ɔ ti be aklunjɔɛ like’n be su, 15  i sɔfuɛ’m be atin’m be ti blibliwa,gblɛ yɛ be fa yo sa kwlaa-ɔ. 16  Ɔ́ dé ɔ bla ng’ɔ tranman diin’n* i sa nun,a su faman bla ng’ɔ ti bian kunndɛfuɛ’n* i nuan nun ndɛ nɛnkɛnnɛnkɛn’n* su,+ 17  i sɔ bla’n, ɔ yaci i talua nun bian’n,*+yɛ i wla fi i Ɲanmiɛn’n i aenguɛ’n su. 18  Afin i sua’n jra kɔ wie’ni sin,yɛ i atin’m be kɔ be nga b’a wu mɔ be kwlá yoman like fi kun’n be sin.+ 19  Be nga be nin i san nun’n,* be nun wie fi su sɛmɛni sin,be nun wie fi su wunman nguan atin’m be kun.+ 20  I sɔ’n ti’n, fa sran kpa’m be atin’n su,yɛ ka be nga be nanti seiin’n be atin’m be su,+ 21  afin sran ndɛnmanfuɛ’m be ngunmin yɛ bé trán asiɛ’n su-ɔ,yɛ be nga be kwlá saciman be wun’n* yɛ bé ká su-ɔ.+ 22  Sanngɛ klunwifuɛ’m be liɛ’n, bé núnnún beasiɛ’n su,+yɛ gblɛfuɛ’m be liɛ’n, bé tú be asiɛ’n su.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “bla nga a simɛn i’n.” Ɔ ti weiin kɛ bla nga i nzuɛn’n ti’n, ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn w’a ti nun’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Ebr., “aofuɛ’n.” Ɔ ti weiin kɛ bla nga i nzuɛn’n ti’n, ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn w’a ti nun’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Annzɛ “bian flɛlɛ ndɛ mun.”
Ebr., “i janvuɛ m’ɔ nin i be ti koko nɲa nun-ɔn ɔ timan’n.”
Ebr., “Be nga be kɔ i sin’n.”
Annzɛ “be yaciman seiin nantilɛ’n.”