Ɲanndra Mun 24:1-34

  • Nán ɔ ɲin blo klunwifuɛ’m be wun (1)

  • Ngwlɛlɛ yɛ be fa kplan sua-ɔ (3)

  • Sran kpa’n kwla fin ase sanngɛ ɔ́ jáso (16)

  • Nán tu ɔ klunngbɔ (29)

  • Sran ng’ɔ klo lafilɛ’n ɔ́ dí yalɛ (33, 34)

24  Nán ɔ ɲin blo klunwifuɛ’m be wun,nán kunndɛ kɛ a nin be sán nun.+   Afin like ng’ɔ o be awlɛn’n nun lɔ mɔ be bu i akunndan’n yɛle nzaje sa yolɛ.Yɛ abɔlɛ yolɛ’n yɛ ɔ ti be nuan nun ndɛ-ɔ.   Ngwlɛlɛ yɛ be fa kplan sua-ɔ,*+akunndan kusu yɛ maan ɔ jran cinnjinnjin-ɔn.   Sa silɛ’n yɛ maan ninnge kpakpa wafawafa kwlaa nga be yo ɲɛnmɛn’nbe yi i nun sua ba’m be piɛ-ɔ.+   Sran ng’ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ’n le kwlalɛ,+yɛ sran kun i like ng’ɔ si i’n yɛ maan i kwlalɛ’n yo dan-ɔn.   Nian ajalɛ klanman* nga be kleli wɔ’n su naan w’akun alɛ.+Kɛ afɔtuɛ manfuɛ’m be sɔnnin’n, be ɲan jranwlɛ.*+   Ngwlɛlɛ’n i kpafuɛ’n tra sinnglinfuɛ’n i kpɛn.+Klɔ’n i anuan’n nun lɔ’n, ɔ ɲanman ndɛ kanman.   Sran ng’ɔ gugu kɛ ɔ́ yó sa tɛ’n,bé flɛ́ i kɛ gblɛ kpɛfuɛ’m be ti’n.+   Sinnglinfuɛ’n i klun akunndan’n fɛ i yi sa tɛ’n nun.Yɛ sran’m be ɲin ci sran finfin yofuɛ’n.+ 10  Cɛn nga ɲrɛnnɛn tɔ ɔ su’n,* sɛ ɔ sa sin bubu wɔ’n,a su ɲanman fanngan kpa kun. 11  Be nga be su kɔ be kunlɛ’n, de be,yo maan be nga be su wa kun be’n, be fite nun.+ 12  ?Sɛ a se kɛ: “E siman sɔ-o,”sran ng’ɔ nian sran’m be awlɛn’n nun’n,* ɔ wunman akunndan nga a bu’n i wlɛ?+Nanwlɛ, Sran nga i ɲin ta wɔ’n, ɔ́ sí nun,yɛ like nga sran kun yoli’n, i su yɛ ɔ́ nían ɔ́ tánnin i kalɛ-ɔ.+ 13  Min wa, tafi awɛma nzue’n, afin ɔ ti kpa.Awɛma nzue ng’ɔ sonji’n, ɔ yo fɛ kpa. 14  I wafa kunngba’n, wun iwlɛ kɛ ngwlɛlɛ’n ti kpa man wɔ.+Sɛ a si ngwlɛlɛ’n, ɔ ɲrun lɔ’n yó kpa,yɛ like nga a lafi su’n ɔ su nunnunman.+ 15  Nán fa akunndan tɛ kó bú sá sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n i sua’n i wun lɛ.Nán saci lika ng’ɔ lo wunmiɛn lɛ’n. 16  Afin sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n kwla fin ase kpɛ nso, sanngɛ ɔ́ jáso ekun,+sanngɛ klunwifuɛ’n i liɛ’n, sa yalɛ’n ti’n ɔ́ tɔ́.+ 17  Kɛ ɔ kpɔfuɛ’n tɔ’n, nán di su aklunjɔɛ,yɛ kɛ i ja’n kpla’n, nán maan ɔ klun jɔ.+ 18  Ɔ timɛn i ti’n, Zoova wún i yɛ i sɔ’n su yomɛn i fɛ,yɛ ɔ su fɛmɛn i* wun ya kun.+ 19  Nán maan ɔ awlɛn’n be ɔ klun sa tɛ yofuɛ’m be ti.Nán ɔ ɲin blo klunwifuɛ’m be wun. 20  Afin agualiɛ’n su guaman sa tɛ yofuɛ’m be kpa.+Klunwifuɛ’m be kannin’n ɔ́ núan.+ 21  Min wa, sro Zoova nin famiɛn’n.+Yɛ nán a nin ɲin keklefuɛ’m* be san nun.+ 22  Afin ɲrɛnnɛn’n tɔ́ be su kpɛ kunngba.+?Sa nga be nɲɔn’n* bé fá yó be’n, wan yɛ ɔ si nun-ɔn?+ 23  Ngwlɛlɛfuɛ’m be ndɛ’n i wie yɛ:Ndɛ kwlɛ dilɛ’n timan kpa.+ 24  Sran ng’ɔ se klunwifuɛ’n kɛ: “A ti sran kpa’n,”+nvlefuɛ’m bé bó i sannzan yɛ nvlenvle’m bé bú i fɔ. 25  Sanngɛ be nga be ijɔ i’n, be liɛ yó ye.+Muae nga bé wá ɲɛ́n i’n, be kanman.+ 26  Sran ng’ɔ́ tɛ́ ndɛ su-ɔ, ɔ di nanwlɛ’n, sran’m bé fá be nuan’n bó i nuanliɛ’n su.*+ 27  Siesie junman ng’ɔ fata kɛ a di i gua su lɔ’n, yɛ di ɔ fie su lɔ junman’m be kwlaa.I sin’n, kplan ɔ sua’n.* 28  Nán di ɔ wiengu i wun lalo sa ngbɛn.+Nán fa ɔ nuan’n laka ɔ wiengu mun.+ 29  Nán se kɛ: “Like ng’ɔ fa yoli min’n, yɛ ń fá yó i wie-ɔ.Like ng’ɔ yoli’n,ń yí mɛ́n i.”*+ 30  N sinnin fuɛnfuɛ’n i fie’n i wun lɛ,+n sinnin sran nga ngwlɛlɛ’n timɛn i’n* i viɲin fie’n i wun lɛ. 31  N wunnin kɛ ijre’n w’a di fie wunmuan’n.Ijre tɛ wie fali lika wunmuan’n,yɛ talɛ ng’ɔ fali yɔbuɛ yoli m’ɔ fa sisili i fie’n i wun’n ɔ bubuli.+ 32  N niannin sa sɔ’n, yɛ n buli i akunndan.N wunnin i, yɛ afɔtuɛ nga i sɔ’n man min’n yɛ:* 33  Ɔ li lafi kan, ɔ li bu ɔ ɲinma kan,ɔ li to ɔ sa’n bla nun naan lo wunmiɛn, 34  yalɛ’n kusu fú ɔ nun kɛ awiefuɛ wie sa,yalɛ’n fú ɔ nun kɛ kodiawiefuɛ sa.+

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “awlobo-ɔ.”
Annzɛ “ngwlɛlɛ.”
Annzɛ “be ɲan ye”, “be fite nun.”
Annzɛ “sa kekle wie tɔ ɔ su’n.”
Annzɛ “be klun akunndan’n.”
Yɛle kɛ, ɔ kpɔfuɛ’n.
Annzɛ “be nga be kunndɛ kɛ ninnge’m be kaci’n.”
Yɛle kɛ, Zoova nin famiɛn’n.
Be kwla se ekun kɛ “Kɛ be tɛ ndɛ su trele’n, ɔ ti kɛ be su fa be nuan’n bo sran wie i fuka’n su sa.”
Annzɛ “ɔ awlobo’n.”
Annzɛ “ń yó i wie ń síe i osu.”
Ebr., “ng’ɔ leman awlɛn ba’n.”
Ebr., “N ɲannin afɔtuɛ.”