Ɲanndra Mun 16:1-33

  • Zoova nian sran i klun akunndan’n nun (2)

  • Like nga á yó’n fa wlɛ i Zoova sa nun (3)

  • Toe nga be ti sɛsɛ’n be fin Zoova (11)

  • Be wun tulɛ’n i like ng’ɔ su i su’n yɛle ɲrɛnnɛn’n (18)

  • Be ti je’n ti kɛ famiɛn kle klanman kpa kun sa (31)

16  Sran kun bɔbɔ yɛ ɔ siesie akunndan ng’ɔ o i klun lɔ’n niɔn,sanngɛ ndɛ ng’ɔ kan fa tɛ sran su’n,* ɔ fin Zoova.+   Like kwlaa nga sran kun yo’n, ɔ bu i kɛ ɔ ti kpa,*+sanngɛ Zoova yɛ ɔ nian sran i klun akunndan’n nun-ɔn.+   Like kwlaa nga á yó’n, fa wlɛ i Zoova sa nun,+i liɛ’n, like nga a sunnzun kɛ á yó’n, ɔ́ yó ye.   Zoova fa like kwlaa di junman naan i klun sa’n kpɛn su,klunwifuɛ mun bɔbɔ’n, ɔ sie be lɛ fa minndɛ ɲrɛnnɛn cɛn’n.+   Sran kwlaa ng’ɔ tu i wun’n,* Zoova i ɲin ci i.+Lafi su kɛ* saan bé tú i fɔ.   Klun ufue yolɛ’n* nin nanwlɛ dilɛ’n ti’n, be yaci sa cɛ,+kɛ be sro Zoova’n, be ɲin ci sa tɛ yolɛ’n.+   Kɛ Zoova klo sran kun i ayeliɛ’n,ɔ yo maan i kpɔfuɛ mun bɔbɔ be nin i be nuan sɛ.+   Sɛ a le like kaan sa naan sanngɛ a yo sa kpa’n,+ɔ flunman tra kɛ a ɲan ninnge kpanngban kpa kusu nn a diman nanwlɛ’n.+   Sran wie kwla sunnzun i klun lɔ kɛ ɔ́ yó like wie,sanngɛ Zoova yɛ ɔ kle i atin-ɔn.+ 10  Ndɛ nga famiɛn kun kan fa kpɛ ndɛ kun nun’n, maan ɔ fin Ɲanmiɛn.+ɔ fataman kɛ ɔ di ndɛkwlɛ le.+ 11  Jayɔbuɛ nin toe nga be ti sɛsɛ’n, be fin Zoova.Jayɔbuɛ kwlaa nga be o pata’n nun’n be ti i sa nuan like.+ 12  Famiɛn’m be ɲin ci klunwi yolɛ’n,+afin sa i nuan su sɛsɛ yolɛ’n yɛ maan famiɛn bia’n taka kpa-ɔ.+ 13  Ndɛ ng’ɔ ti su’n yɛ famiɛn’m be klo i-ɔ.Be klo sran ng’ɔ di nanwlɛ’n.+ 14  Famiɛn’n i ya ng’ɔ fa’n, ɔ ti kɛ b’a sunman sran kɛ ɔ ko kun sran sa,+sanngɛ ngwlɛlɛfuɛ’n yo maan ɔ guɛ i ya’n i ase.+ 15  Sɛ famiɛn’n i ɲrun’n ti kpajawa’n, nn nguan o lɛ.Aunnvɔɛ m’ɔ si sran’n ti kɛ nzue mɔ w’a mlan, m’ɔtɔ blɛ ng’ɔ ti su’n inun’n sa.*+ 16  Ngwlɛlɛ’n i silɛ’n ti kpa tra sika ɔkwlɛ’n i ɲanlɛ.+Sa wlɛ wunlɛ’n i kpa tra sika.+ 17  Akpɔ dan nga be nga be nanti seiin be fa su’n, ɔ faman be kɔman sa tɛ’n i bue liɛ’n su lɔ.Sran kwlaa ng’ɔ nian ajalɛ ng’ɔ tu’n su’n, ɔ sɛsɛ i nguan’n.+ 18  Be wun tulɛ’n i like ng’ɔ su i su’n yɛle ɲrɛnnɛn’n,yɛ be wun kpakpa yolɛ’n yi be ase.+ 19  Sɛ a yo ɔ wun kaan* wun ase kanfuɛ’m be afiɛn’n,+ɔ flunman tra kɛ a nin wun tufuɛ’m be cɛ sran’m be bo ninnge nga be fali’n be nun’n. 20  Sran ng’ɔ fa akunndan nanti sa kun nun’n, i bo’n gúa kpa mɛ́n i,*yɛ sran ng’ɔ fɛ i wla guɛ i Zoova su’n, i liɛ su ti ye. 21  Sran ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n, bé flɛ́ i kɛ sran m’ɔ bu sa sin’n,+yɛ sran ng’ɔ kan ndɛ amanniɛn su’n,* ɔ kan ndɛ-ɔ, be fa.+ 22  Akunndanfuɛ’m be nzue ti m’ɔ man nguan’n, yɛle akunndan silɛ’n.Sanngɛ sinnglinfuɛ’m be liɛ’n, be bɔbɔ be sinnzin’n yɛ ɔ tu be fɔ-ɔ. 23  Akunndan mɔ ngwlɛlɛfuɛ’n bu’n ti’n, ndɛ ng’ɔ fin i nuan nun fite’n tingwlɛlɛ ndɛ.+Yɛ i sɔ’n ti’n, ɔ kan ndɛ-ɔ be fa. 24  Ndɛ fɛ’n ti kɛ awɛma nzue sa,ɔ yo sran fɛ yɛ ɔ yo be owie’n i juejue.+ 25  Atin wie o lɛ’n, sran bu i kɛ ɔ ti atin kpa,sanngɛ i agualiɛ’n yɛle wie’n.+ 26  Aliɛ mɔ junman difuɛ’n klo kɛ ɔ́ ɲɛ́n i’n ti yɛ ɔ di junman kekle-ɔ,afin awe’n* yɛ ɔ su i bo-ɔ.+ 27  Finfinfuɛ’n tu sa tɛ’n i bo.+I nuan nun ndɛ’n jue vlanwunvlanwunkɛ sin sa.+ 28  Utrefuɛ’n* kpɛndɛnngan ba,+suɛn tɔnfuɛ’n saci janvuɛ nga be ti koko nɲa nun-ɔn ɔ timan’n, be afiɛn.+ 29  Nzaje sa yofuɛ’n lɛkɛ i wiengu,kpɛkun ɔ fɛ i kɔ atin tɛ su. 30  Kɛ ɔ gugu kɛ ɔ́ yó sa tɛ’n, ɔ bu i ɲinma’n kplɛ.Kɛ ɔ́ yó i wiengu’m be tɛ’n, ɔ kɛ i nuan bui’n. 31  Kɛ be nanti sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n i atin’n su’n,+be ti je’n ti kɛ famiɛn kle klanman kpa kun sa.+ 32  Sran ng’ɔ faman ya ndɛndɛ’n+ i kpa tra safuɲrɛn,yɛ sran nga kɛ be klɔklɔ i’n ɔ trɛ i awlɛn’n,* i kpa tra sran ng’ɔ utu klɔ kun’n.+ 33  Be tu fɔtɔ,*+sanngɛ Zoova yɛ ɔ kle ajalɛ kwlaa ng’ɔ fata kɛ be fa’n niɔn.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “i su tɛlɛ ng’ɔ ti su’n.” Ebr., “i su tɛlɛ ng’ɔ o be taaman’n su’n.”
Ebr., “sanwun.”
Ebr., “ɔ tu i wun i awlɛn’n nun lɔ.”
Ebr., “Be sa nin be sa.”
Annzɛ “Klolɛ’n.”
Nzue ng’ɔ tɔ Avrili anglo’n nun m’ɔ yo maan fie su ninnge’m be su’n, i ndɛ yɛ be kan-ɔn. Nian Nd. B15 nun.
Ebr., “kan ɔ wun ase ɔ akunndan’n nun lɔ.”
Ebr., “ɔ́ ɲán ye.”
Ebr., “nga i nuan bui yo fɛ’n.”
Ebr., “i nuan’n.”
Annzɛ “Sran ng’ɔ bu sran wun akunndan tɛ’n.”
Ebr., “ɔ sie i akunndan’n.”
Ebr., “Be tu fɔtɔ’n be sɔwa’n su.” Kɛ sran kun ti ase’n, tralɛ’n i bue ng’ɔ kɛtɛ i ja’n su’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.