Ɲanndra Mun 12:1-28

  • Sran ng’ɔ kloman kɛ be ijɔ i’n ɔ ti sinnglinfuɛ (1)

  • ‘Ndɛ nga be bumɛn i sin naan b’a kan’n ti kɛ kue sa’ (18)

  • Be nga be kunndɛ anuansɛ’n be klun jɔ (20)

  • Zoova i ɲin ci gblɛ kpɛlɛ’n (22)

  • Ngokɔɛ’n yo maan sran wunmɛn i wun fɛ (25)

12  Sran ng’ɔ klo kɛ be tu i fɔ’n, ɔ klo sa silɛ,+sanngɛ sran ng’ɔ kloman kɛ be ijɔ i’n, ɔ ti sinnglinfuɛ.*+   Sran ng’ɔ ti kpa’n, Zoova i klun jɔ i wun,sanngɛ ɔ bu sran ng’ɔ gugu kɛ ɔ́ yó sa tɛ’n i fɔ.+   Sran fi kwlá faman klunwi yolɛ’n sɛsɛmɛn i ti,+sanngɛ be su tuman be nga be yo sa i nuan su’n be bo le.   Bla ng’ɔ ti bla kpa’n, ɔ ti i wun’n i famiɛn kle,+sanngɛ bla ng’ɔ yo ɲannzuɛn sa mun’n, ɔ ti kɛ tukpacɛ kun m’ɔ saci i wun’n i owie mun sa.+   Akunndan nga sran nga be yo sa i nuan su’n be bu’nti kpa,sanngɛ klunwifuɛ’m be afɔtuɛ’n yo maan sran mlin.   Klunwifuɛ’m be nuan nun ndɛ’n ti kɛ aya kun mɔ sran tɔ nun-ɔn, ɔ wu’n sa,+sanngɛ sran ndɛnmanfuɛ’m be nuan nun ndɛ’n de be.+   Kɛ be yi klunwifuɛ’m be ase’n, be nunnun sekeseke,sanngɛ be nga be yo sa i nuan su sɛsɛ’n be sua’n, kɛ ɔ jin lɛ’n yɛ ɔ jin-ɔn.+   Sran ng’ɔ bu ndɛ sin naan w’a kan’n be yi i ayɛ,+sanngɛ sran nga i awlɛn’n nun lɔ timan kpa’n, bé yó i finfin.+   Ɔ li sɛ be buman ɔ wie bɔbɔ naan a le junman difuɛ kun’n,ɔ ti kpa tra kɛ a yo ɔ wun dandan kusu nn a leman aliɛ* diman.+ 10  Sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n, ɔ niɛn i nnɛn’m be lika,+sanngɛ klunwifuɛ’m be liɛ’n, kɛ be waan b’a si aunnvɔɛ bɔbɔ’n, ɔ ti ɲrɛnnɛn ngunmin. 11  Sran ng’ɔ di fie’n, ɔ́ ɲán aliɛ dí i lele i ku yí,+sanngɛ sran nga ninnge ngbɛnngbɛn mun yɛ ɔ kunndɛ be sin’n, nn ngwlɛlɛ’n timɛn i.* 12  Klunwifuɛ’n i ɲin blo like nga sran tɛtɛ’m be ko trɛli i’n su,sanngɛ be nga be yo sa i nuan su sɛsɛ’n, be ti kɛ waka kun mɔ i olui’m be kɔ mmua, kpɛkun ɔ su mma’n sa. 13  Sran tɛ’n i nuan nun ndɛ tɛtɛ’n ci i bɔbɔ,+sanngɛ sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n ɔ fin ɲrɛnnɛn’n nun fite. 14  Sran kun i nuan nun ndɛ’n ti’n, like ng’ɔ ti kpa’n ju i,+yɛ ɔ ɲɛn i sa ti junman’n i nuan like. 15  Sinnglinfuɛ’n bu i kɛ atin ng’ɔ fa’n ti kpa,+sanngɛ ngwlɛlɛfuɛ’n i liɛ’n, ɔ sɔ afɔtuɛ’n nun.+ 16  Sinnglinfuɛ’n ka lɛ yi i ya’n i nglo,*+sanngɛ ngwlɛlɛfuɛ’n fɛmɛn i ɲin sieman* nzowa nga be kpɛ i’n su. 17  Lalofuɛ ng’ɔ nanti ndɛnman su’n di nanwlɛ,*sanngɛ lalofuɛ ng’ɔ timan kpa’n kpɛ gblɛ. 18  Ndɛ nga be bumɛn i sin naan b’a kan’n, ɔ ti kɛ kue yɛ be su fa wɔwɔ sran sa,sanngɛ ngwlɛlɛfuɛ’m be nuan nun ndɛ’n yo sran juejue.+ 19  Be nuan nun ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n, ɔ́ ká lɛ tititi,+sanngɛ be nuan nun ndɛ ng’ɔ ti gblɛ’n, ɔ́ dí le nɲɔn kun cɛ.+ 20  Be nga be gugu kɛ bé yó sa tɛ’n, gblɛ o be awlɛn’n nun,sanngɛ be nga be kunndɛ anuansɛ’n* be klun jɔ.+ 21  Sa fi su ɲanman sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n,+sanngɛ klunwifuɛ’n i liɛ’n, ɲrɛnnɛn ng’ɔ́ wá tɔ́ i su’n su yoman aɔwi.+ 22  Zoova i ɲin ci gblɛ kpɛlɛ’n,+sanngɛ be nga be nanti klanman’n, i klun jɔ be wun. 23  Ngwlɛlɛfuɛ’n fia like ng’ɔ si i’n su,sanngɛ sinnglinfuɛ’n yi i sinnzin’n i kwlaa nglo.+ 24  Sran ng’ɔ klo junman dilɛ’n ɔ́ síe i wiengu,+sanngɛ fuɛnfuɛ’n i liɛ’n, bé mɛ́n i plɔtrɔ junman.+ 25  Ngokɔɛ’n yo maan sran wunmɛn i wun fɛ,*+sanngɛ ndɛ fɛ’n yo maan ɔ di aklunjɔɛ.+ 26  Sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n, ɔ niɛnniɛn i nnɛn’m be didiwlɛ mun kpa,sanngɛ klunwifuɛ’m be atin nga be fa’n, ɔ yo maan be bɔbɔ be mlin. 27  Fuɛnfuɛ’n wun nnɛn-ɔn, ɔ fuɛnmɛn i,+kusu nn wakawaka yolɛ’n ti like cinnjin kpa. 28  Sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n i atin’n i agualiɛ’n yɛle nguan’n.+Kɛ be fa atin sɔ’n su’n, be siman like nga be flɛ i wie’n.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “akunndan nunmɛn i ti sɛ’n nun.”
Ebr., “kpanwun.”
Ebr., “ɔ leman awlɛn ba.”
Annzɛ “Sinnglinfuɛ’n yi i ya’n i nglo cɛn kunngba’n nun.”
Ebr., “kata.”
Ebr., “kan ndɛ ng’ɔ ti su’n.”
Ebr., “be nga be man anuansɛ’n i su afɔtuɛ.”
Annzɛ “sran i wla bo i wun.”