Ɲanndra Mun 25:1-28

  • Nvialiɛ nun ndɛ’n (9)

  • Ndɛ mɔ be si i kan’n (11)

  • Nán kɔ ɔ wiengu’n i awlo lɔ ngboko (17)

  • Sɛnmlɛn ɲannglaan m’ɔ o be kpɔfuɛ’n i ti su’n (21, 22)

  • Ndɛ fɛ’n ti kɛ nzue flɔlɔ sa (25)

25  Salomɔn i ɲanndra+ wie mɔ Ezekiasi+ m’ɔ ti Zida famiɛn’n i sran’m be klɛli’n* yɛ:     Ɲanmiɛn i aɲrunɲan like’n yɛle sa su fialɛ,+Yɛ famiɛn’m be aɲrunɲan like’n, yɛle sa mɔ be kunndɛ kɛ bé wún i bo’n.   Ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n wo nglonglo kpa, yɛ asiɛ’n i bo ti kploun,i wafa kunngba’n, be kwlá siman sa ng’ɔ o famiɛn’m be klun’n.   Yi sika’n i nun fiɛn’n,i liɛ’n, kɛ ɔ́ fíte’n, fiɛn kaan sa su tranman nun.+   Fa klunwifuɛ’n jaso famiɛn’n i ɲin bo lɛ,i liɛ’n, i famiɛn bia’n táka kpa sa i nuan su sɛsɛ yolɛ’n ti.+   Nán yo ɔ wun dandan famiɛn’n i ɲrun,+yɛ nán ko tran be nga be le ɲrun’n be nun.+   Afin sɛ ɔ se wɔ kɛ: “Bla wa tran wa’n,”i sɔ’n flunman tra kɛ ɔ gua ɔ ɲin ase wlengbi kun i ɲrun’n.+   Nán kpli fa ndɛ kɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su.?Afin sɛ kasiɛn su’n ɔ wiengu’n gua ɔ ɲin ase’n, á yó i sɛ?+   A nin ɔ wiengu’n be kan amun afiɛn ndɛ’n,+sanngɛ ndɛ nga be kan kle wɔ nvialiɛ nun’n,* nán fa fite gua su,+ 10  i liɛ’n, sran ng’ɔ tie ɔ ndɛ’n su guaman ɔ ɲin ase,yɛ a su faman ndɛ tɛtɛ* nga a kwlá wunmɛn i trawlɛ’n fa truman. 11  Ndɛ nga be kɛn i blɛ ng’ɔ nin i fata’n su’n,ɔ ti kɛ sika ɔkwlɛ pɔmun mɔ be o ninnge* wie mɔ be fali sika be yoli’n benun’n sa.+ 12  Sran ng’ɔ tu sran fɔ ngwlɛlɛ su’n,ɔ ti kɛ sika ɔkwlɛ asunmanndi, nin njuaba nga be fali sika ɔkwlɛ jrɛiin be yoli’n man sran ng’ɔ sie i su tie’n sa.+ 13  Kɛ be sunman sran kun m’ɔ yo like nga be kleli i’n,ɔ ti kɛ laglasi m’ɔ fin nglo lɔ gua munkɛnmunkɛn mɔ kɛ wia’n bó ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n nun’n, ɔ jɔ like’n sa,afin ɔ wlɛ i min’n ifanngan kpa.+ 14  Sran ng’ɔ di i nuan kɛ ɔ́ mán like m’ɔ mɛnmɛn i le’n,ɔ ti kɛ nzue m’ɔ mlan tritri’n, kpɛkun aunmuan’n fita, sanngɛ nzue’n tɔman’n sa.+ 15  Sran ng’ɔ trɛ i awlɛn’n, kpɛnngbɛn kun fɛ́ i ndɛ’n su.Yɛ ndɛ nga be kɛn i amanniɛn* su’n, ɔ kwla bubu owie kun nun.+ 16  Sɛ a ɲan awɛma nzue’n, tafi ng’ɔ ju wɔ’n,afin sɛ a tafi i dan ngboko’n, ɔ cɛman naan w’a fiw’a gua.+ 17  Nán maan ɔ ja’n tia ɔ wiengu’n i awlo’n nun ngboko,ɔ timɛn i ti’n, ɔ wun flɛ́n i kpɛkun ɔ́ kpɔ́ wɔ. 18  Sran ng’ɔ tɔn i wiengu suɛn’n,ɔ ti kɛ kate kun, nin tokofi kun, nin ta mma ng’ɔ la kpa’n sa.+ 19  Sran nga be kwlá lafimɛn i su’n,* sɛ a lafi i su blɛ kekle nun’n,ɔ ti kɛ a su fa ɔ je mɔ w’a bu’n di like sa, annzɛ a su fa ɔ ja m’ɔ timan kpa’n nanti sa. 20  Sran ng’ɔ to jue kle i wiengu kun mɔ i wla w’a bo i wun’n,ɔ ti kɛ sran kun m’ɔ yi i wun tralɛ’n ayrɛ blɛ’n nun sa,ɔ ti kɛ be su fa vinɛgri gúɛ i sudu’n* su sa.+ 21  Sɛ awe kun ɔ kpɔfuɛ’n mɛn i aliɛ maan ɔ di.Sɛ nzuewe kun i’n, mɛn i nzue maan ɔ nɔn,+ 22  sɛ a yo sɔ’n, ɔ ti kɛ sɛnmlɛn ɲannglaan yɛ a su fa tiɛn i ti su sa,*+yɛ Zoova yó ɔ mo. 23  Aunmuan ng’ɔ fin nglolɔ lika’n nun’n, ɔ fanzue’n ba,be nuan mɔ be fa kan sran wun ndɛ sin’n kusu yo maan be fa ya.+ 24  Kɛ a nin ɔ yi m’ɔ klo ndɛnngan’n* be ko tran sua kunngba’n nun’n,ɔ flunman kɛ a ko transua wie i ti su lɔ longokun nun.+ 25  Ndɛ fɛ ng’ɔ fin mmua ba’n,ɔ ti kɛ nzue flɔlɔ nga be fa man sran nga w’a fɛ’n sa.+ 26  Kɛ sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n, ɔ lo i wun man klunwifuɛ’n,*ɔ ti kɛ nzue ti kun mɔ w’a kputu’n sa, annzɛ gbo kun mɔ be kwlá nɔnmɛn i nun nzue’n sa. 27  Awɛma nzue’n i tafilɛ dan ngboko’n timan kpa,+sɛ sran kun kunndɛ i bɔbɔ i aɲrunɲan’n, i sɔ’n timan kpa kusu.+ 28  Sran ng’ɔ fa ya m’ɔ kwlá niɛnmɛn i wun* su’n,ɔ ti kɛ klɔ kun mɔ b’a bubu i wun talɛ’n sa.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “be niannin ndɛ ng’ɔ o lɛ laa’n su be klɛli’n.”
Annzɛ “ɔ wiengu’m be klun ndɛ’n.”
Annzɛ “bewanbewan ndɛ nga be fa saci sran wun’n.”
Annzɛ “kpongbo.”
Annzɛ “wɛtɛɛ.”
Be kwla se ekun kɛ “Gblɛfuɛ’n.”
I wafa’n ti kɛ njin sa.
Yɛle kɛ, be yo sɔ naan sran’n i wla gua ase naan ɔ yaci i ya’n.
Annzɛ “planlɛ’n.”
Annzɛ “Kɛ sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n ɔ fa klunwifuɛ’n i ndɛ’n su’n.”
Annzɛ “i akunndan kwlaa ng’ɔ bu’n.”