Ɲanndra Mun 8:1-36

  • Ngwlɛlɛ’n su kan ndɛ (1-36)

    • ‘Ninnge ng’ɔ yili be’n be nun klikli’n yɛle min’ (22)

    • ‘N ti Ɲanmiɛn i junman difuɛ m’ɔ si junman’n i di kpa-ɔ’ (30)

    • “Klɔ sran mun yɛ n kloli be sa kpa-ɔ” (31)

8  ?Nán ngwlɛlɛ’n yɛ ɔ su kpan lɛ-ɔ??Nán sa wlɛ wunlɛ’n yɛ w’a mɛn i nɛn’n su lɛ-ɔ?+   Ɔ o kpɔlɛ+ nga be o atin nuan lɛ’n be su,ɔ o anngɔnda’m be su.   Ɔ o anuan nga be sin be nun be wlu klɔ’n nun’n, be wun lɛ,atin nga be fa wlu klɔ’n nun’n be nuan lɛ,ɔ kpan kekle kpa titi,ɔ se kɛ:+   “Sran mun, amun yɛ n flɛ amun-ɔn.N su kan ndɛ n kle amun kwlakwla.*   Amun mɔ amun siman sa’n, amun suan sa sin bulɛ’n.+Sinnglinfuɛ mun, amun yo naan amun wun sa wlɛ.*   Amun sie amun su, afin ndɛ nga n kan’n ti cinnjin,ndɛ ng’ɔ ti su’n yɛ ɔ fin min nuan fite-ɔ.   Ndɛ nga n kɛn i blɛlɛlɛ bɔbɔ’n ɔ ti nanwlɛ.Min ciliɛ yɛle gblɛ ndɛ’m be kanlɛ.   Ndɛ kwlaa ng’ɔ fin min nuan fite’n ti su.Wie fi sa timan ato ndɛ annzɛ gblɛ ndɛ.   Ndɛ sɔ’m be kwlaa be wlɛ wunlɛ’n ti pɔpɔ man be nga be wun sa wlɛ’n,be nga be si sa’n, be wun kɛ be ti nanwlɛ. 10  Amun yaci sika’n lɛ, amun sɔ fɔ nga n tu amun’n nun,amun yaci sika ɔkwlɛ jrɛiin’n lɛ, amun fa sa silɛ’n,+ 11  afin ngwlɛlɛ’n ti kpa tra korai* mun.Be kwlá faman ninnge kpakpa’m be wie fi sunnzunmɛn i. 12  N bɔbɔ mɔ n ti ngwlɛlɛ’n, e nin sa sin bulɛ’n yɛ e tran-ɔn.N wunnin sa silɛ’n nin wafa nga be bu akunndan’n.+ 13  Zoova i srolɛ’n yɛle sa tɛ’n i kpɔlɛ.+Min ɲin ci be wun kpakpa yolɛ’n, nin tutre’n,+ nin klunwi ayeliɛ’n, nin gblɛ kpɛlɛ’n.+ 14  Afɔtuɛ kpakpa mun nin ngwlɛlɛ ng’ɔ yo sa ye’n be fin min.+Sa wlɛ wunlɛ+ nin wunmiɛn’n+ be ti min liɛ. 15  Min ti’n, famiɛn’m be sie sran mun titi,yɛ sran dandan’m be kpɛ mmla nga be ti su’n.+ 16  Min ti’n, wlengbi’m be sie sran mun titi,yɛ sran dandan’m be di jɔlɛ nanwlɛ su. 17  Be nga be klo min’n, n klo be wie,yɛ be nga be kpɛ min sin atin’n, bé wún min.+ 18  Aɲanbeun nin aɲrunɲan’n,nin aɲanbeun like ng’ɔ o lɛ tititi’n,* nin sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n, be o min sa nun. 19  Like nga n man’n i kpa tra sika ɔkwlɛ’n, i kpa tra sika ɔkwlɛ jrɛiin’n bɔbɔ,like nga be ɲɛn i min sa nun’n, i kpa tra sika’n i kpafuɛ’n.+ 20  Sa ng’ɔ ti su’n i atin’n su yɛ n nanti-ɔ,atin nga be di jɔlɛ klanman be su’n, be afiɛn yɛ n nanti-ɔ. 21  Aja like dan yɛ n fa man be nga be klo min’n niɔn.N yo maan be ninnge siewlɛ’m be yi piɛ. 22  Min su yɛ Zoova boli i ninnge’m be yilɛ bo-ɔ.+Ninnge ng’ɔ yili be lalafuɛ nun’n, be nun klikli’n yɛle min.+ 23  Ɔ fali min sieli i lɛ lalafuɛ nun,*+i bo bolɛ nun yɛ ɔ sieli min lɛ-ɔ, kwlaa naan b’a yi asiɛ’n.+ 24  I nun mɔ nzue nga be bo ti kploun’n be nunman lɛ’n,+ yɛ be wuli min-ɔn.*Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn nzue nga be fin asiɛ wun mɔ be sonji’n, be wie fi nunman lɛ. 25  Be wuli min kwlaa naan b’a siesie oka’m be lɛ,kwlaa naan b’a siesie kpɔlɛ’m be lɛ. 26  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ nin-a yiman asiɛ’n nin i su likalika mun,nn ɔ nin-a yiman asiɛ’n su fa tɔlɛ klikli’n. 27  Kɛ ɔ́ síesíe ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n+ nn n o lɛ.Kɛ ɔ́ já ɲanmiɛn’n nin jenvie’n be afiɛn awɛ’n,+ 28  kɛ ɔ́ síe ɲanmiɛn ble mun nglo lɔ’n,*kɛ ɔ́ yí nzue nga be bo ti kploun’n be ti mun’n, 29  kɛ ɔ́ mán jenvie’n i mmlakɛ nán ɔ bo tra awɛ ng’ɔ kleli i’n su’n,+kɛ ɔ́ wlá asiɛ’n i bo ase’n, 30  nn n wo i wun lɛ, yɛ n ti i junman difuɛ m’ɔ si junman’n i di kpa-ɔ.+Min yɛ ɔ klo min sa kpa+ cɛn kwlakwla-ɔ.N di aklunjɔɛ i ɲrun lɛ blɛ kwlaa nun.+ 31  Asiɛ mɔ be kwla tran su’n ti’n, n dili aklunjɔɛ.I li klɔ sran mun* yɛ n kloli be sa kpa-ɔ. 32  I sɔ’n ti’n, min mma mun, amun sie amun su.Afin be kwlaa nga be nanti min atin’m be su’n, be liɛ su ti ye. 33  Sɛ amun sɔ fɔ nga be tu amun’n i nun klanman’n,+ amún yó ngwlɛlɛfuɛ,nán amun ɲin kpa su le. 34  Sran ng’ɔ tran minndɛ min anuan’m be kadri’m be wun lɛ’n,mɔ cɛn kwlakwla ɔ ba nglɛmun ndɛ kpa ɔ wa jran min anuan’m bewun lɛɔ tie ndɛ nga n kan’n, i liɛ su ti ye. 35  Afin sran ng’ɔ wun min’n, ɔ́ ɲán nguan,+yɛ Zoova i klun jɔ́ i wun. 36  Sanngɛ sran nga i ndɛ nunman min ndɛ nun’n, ɔ yo i bɔbɔ i wun tɛ,yɛ be nga be kpɔ min’n, be klo wie’n.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “klɔ sran’m be mma mun.”
Ebr., “wun awlɛn ba’n i wlɛ.”
Annzɛ “aja like ng’ɔ o lɛ tititi’n.”
Annzɛ “blɛ kun mɔ be kwlá simɛn i nuan’n nun.”
Annzɛ “Afɛ’n nun yɛ be wuli min-ɔn.”
Ebr., “ɔ́ yó maan bé jrán cinnjinnjin’n.”
Ebr., “sran’m be mma mun.”