Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Ɲanndra Mun fluwa’n

Ndɛ tre

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Sa nga ti yɛ be buli ɲanndra mun’n (1-7)

  • Kɛ be nin sran tɛ san nun’n i bo’n gua tɛ (8-19)

  • Ngwlɛlɛ’n i kpafuɛ’n kpan nzra nun (20-33)

 • 2

  • Ngwlɛlɛ’n i kpa m’ɔ ti’n (1-22)

   • Kunndɛ ngwlɛlɛ’n kɛ be fa kunndɛ ninnge kpakpa nga be ti fiawa’n sa (4)

   • Akunndan bulɛ’n sasa sran (11)

   • Bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n kpɛ ɲrɛnnɛn ba (16-19)

 • 3

  • Yo ngwlɛlɛfuɛ yɛ fa ɔ wla gua Zoova su (1-12)

   • Fa ɔ ninnge kpakpa mun blɛ Zoova (9)

  • Ngwlɛlɛ’n ti’n be di aklunjɔɛ (13-18)

  • Ngwlɛlɛ’n sasa sran (19-26)

  • Wafa ng’ɔ fata kɛ sran nin sran be tran’n (27-35)

   • Sɛ a kwla uka sran’n ukɛ i (27)

 • 4

  • Afɔtuɛ nga siɛ kun man’n (1-27)

   • Yo naan si ngwlɛlɛ (7)

   • Nán fa klunwifuɛ’n i atin’n su (14, 15)

   • Sran kpa’m be atin’n kpaja kɔ i ɲrun (18)

   • “Sasa ɔ awlɛn’n” (23)

 • 5

  • Nian ɔ wun su bian kunndɛfuɛ’n i lika (1-14)

  • A nin ɔ yi be di aklunjɔɛ (15-23)

 • 6

  • Sran nga bé úsa bosia-ɔ ɔ jran nun’n (1-5)

  • “Fuɛnfuɛ, ko nian ijrewa’n” (6-11)

  • Finfinfuɛ ng’ɔ ti klunwifuɛ’n (12-15)

  • Like nso nga Zoova kpɔ be’n (16-19)

  • Nian ɔ wun su bla ng’ɔ ti tɛ’n i lika (20-35)

 • 7

  • Sɛ a fa Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n á ɲán nguan (1-5)

  • Be lakali gbanflɛn kun m’ɔ siman sa’n (6-27)

   • “Kɛ nannin tola wie mɔ be su kɔ i kunlɛ’n sa” (22)

 • 8

  • Ngwlɛlɛ’n su kan ndɛ (1-36)

   • ‘Ninnge ng’ɔ yili be’n be nun klikli’n yɛle min’ (22)

   • ‘N ti Ɲanmiɛn i junman difuɛ m’ɔ si junman’n i di kpa-ɔ’ (30)

   • “Klɔ sran mun yɛ n kloli be sa kpa-ɔ” (31)

 • 9

  • Ngwlɛlɛ’n i kpafuɛ’n su yia sran mun (1-12)

   • “Min ti’n, ɔ cɛn’m bé sɔ́n kpanngban kpa” (11)

  • Bla sinnglinfuɛ’n su yia sran mun (13-18)

   • “Nzue nga be wua’n, i fɛ liɛ’n” (17)

 • SALOMƆN I ƝANNDRA MUN (10:1–24:34)

  • 10

   • Ba ngwlɛlɛfuɛ’n yo maan i si’n i klun jɔ (1)

   • Junman kekle dilɛ’n yɛ maan be ɲan be wun-ɔn (4)

   • Sran ng’ɔ ijɔ ngboko’n ɔ yaciman fɔnlɛ le (19)

   • Sran’n i su mɔ Zoova yra’n yɛ maan ɔ ɲɛn i wun-ɔn (22)

   • Zoova i srolɛ’n yo maan be nguan ɲanman’n yo tɛnndɛn (27)

  • 11

   • Ngwlɛlɛ’n ti be nga be si be jranwlɛ’n be liɛ (2)

   • Sran ng’ɔ nin Ɲanmiɛn b’a bu’n mlin i wiengu mun (9)

   • “Kɛ afɔtuɛ manfuɛ’m be sɔnnin’n, lika’n yo kpa” (14)

   • Sran nga i klun ti ufue’n, ɔ́ ɲɛ́n i wun (25)

   • Sran ng’ɔ fɛ i wla’n guɛ i aɲanbeun’n su’n, ɔ́ tɔ́ (28)

  • 12

   • Sran ng’ɔ kloman kɛ be ijɔ i’n ɔ ti sinnglinfuɛ (1)

   • ‘Ndɛ nga be bumɛn i sin naan b’a kan’n ti kɛ kue sa’ (18)

   • Be nga be kunndɛ anuansɛ’n be klun jɔ (20)

   • Zoova i ɲin ci gblɛ kpɛlɛ’n (22)

   • Ngokɔɛ’n yo maan sran wunmɛn i wun fɛ (25)

  • 13

   • Ngwlɛlɛ’n ti be nga be usa ngwlɛlɛ afɛ’n be liɛ (10)

   • Like nga be ɲin o i sin m’ɔ baman ndɛndɛ’n ɔ kpɛ awlɛn (12)

   • Sran nanwlɛfuɛ nga be sunmɛn i’n yo maan sran yo juejue (17)

   • Sran ng’ɔ nin ngwlɛlɛfuɛ’n be nanti’n káci ngwlɛlɛfuɛ (20)

   • Fɔ tulɛ’n ti klolɛ’n i nglo yilɛ (24)

  • 14

   • Klunngbɔ ng’ɔ o sran kun klun’n i ngunmin yɛ ɔ si i-ɔ (10)

   • Atin wie o lɛ’n i agualiɛ’n yɛle wie’n (12)

   • Sran ng’ɔ siman sa’n ɔ fa ndɛ kwlaa su (15)

   • Be diman aɲanbeunfuɛ’n i janvuɛ’m be yalɛ (20)

   • Awlɛn wɛtɛɛ’n yo maan be kplo nun sanndi be (30)

  • 15

   • Kɛ a tɛ sran su amanniɛn su’n i ya’n gua ase (1)

   • Zoova i ɲin ta lika kwlaa (3)

   • Kɛ be nga be nanti seiin’n be srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ yo i fɛ (8)

   • Kɛ be usaman ngwlɛlɛ afɛ’n like fi yoman ye (22)

   • Ɔ bu ndɛ sin i klun lɔ naan w’a tɛ su (28)

  • 16

   • Zoova nian sran i klun akunndan’n nun (2)

   • Like nga á yó’n fa wlɛ i Zoova sa nun (3)

   • Toe nga be ti sɛsɛ’n be fin Zoova (11)

   • Be wun tulɛ’n i like ng’ɔ su i su’n yɛle ɲrɛnnɛn’n (18)

   • Be ti je’n ti kɛ famiɛn kle klanman kpa kun sa (31)

  • 17

   • Nán fa sa tɛ’n tua sa kpa’n i kalɛ (13)

   • Kwlaa naan ndɛnngan w’a tɔ’n cuɛn ɔ wun (14)

   • Janvuɛ kpa’n ɔ klo sran blɛ kwlaa nun (17)

   • “Be klun m’ɔ ti jɔwa’n ɔ ti ayre kpa” (22)

   • Sran ng’ɔ bu sa sin’n ɔ ijɔman plapla (27)

  • 18

   • Sran ng’ɔ fɛmɛn i wun mantanman sran’n siman ngwlɛlɛ (1)

   • Zoova i dunman’n ti kɛ sua fleiin dan kun sa (10)

   • Sikafuɛ’n bu i kɛ aɲanbeun’n sasa be (11)

   • Ngwlɛlɛfuɛ’n tie be bue nɲɔn’n be nuan ndɛ’n (17)

   • Janvuɛ wie fɛ i wun mantan wɔ kpa tra ɔ niaan (24)

  • 19

   • Akunndanfuɛ’n faman ya ndɛndɛ (11)

   • Bla ndɛnnganfuɛ’n ti kɛ sua m’ɔ gua’n sa (13)

   • Bla ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n Zoova yɛ ɔ man-ɔn (14)

   • Blɛ mɔ a tu ɔ wa’n i fɔ-ɔ ɔ te yo ye’n, tu i fɔ (18)

   • Afɔtuɛ su falɛ’n ti ngwlɛlɛ ayeliɛ (20)

  • 20

   • Duvɛn’n yo be wanzo (1)

   • Fuɛnfuɛ’n tuman kacɛ ayrɛ blɛ’n nun (4)

   • Akunndan nga be o sran kun i klun’n be ti kɛ nzue nga be bo ti kploun’n sa (5)

   • Be nga be kpli be ta nda’n (25)

   • Gbanflɛn nin talua’m be aɲrunɲan like’n yɛle be wunmiɛn’n (29)

  • 21

   • Zoova kle famiɛn’n i awlɛn’n i lika kwlaa ng’ɔ klo kɛ ɔ wɔ’n (1)

   • Sa kpa yolɛ’n ti kpa tra tɛ yilɛ’n (3)

   • Sran ng’ɔ bo i ɲin ase yo like’n i liɛ yó ye (5)

   • Sran ng’ɔ siemɛn i su yalɛfuɛ’n i nuan bo’n (13)

   • Sɛ ngwlɛlɛ wie tanndan Zoova ɲrun’n nn nɛ́n i kpafuɛ’n niɔn (30)

  • 22

   • Dunman kpa’n ɔ ti kpa tra aɲanbeun’n (1)

   • Sɛ be kle sran i atin ndɛ nun’n ɔ su jasoman su (6)

   • Fuɛnfuɛ’n sro asɔmɔli m’ɔ o gua su lɔ’n (13)

   • Ɲantiaan’n yɛ be fa tu sinnglinfuɛ’n i fɔ-ɔ (15)

   • Sran ng’ɔ si i junman’n i di’n ɔ́ jrán famiɛn’m be ɲrun (29)

  • 23

   • Kɛ be yia wɔ’n nian ɔ wun su (2)

   • Nán kle ɔ wun yalɛ se kɛ á ɲán ɔ wun (4)

   • Aɲanbeun’n kwla tu kɔ (5)

   • Nán tran be nga be nɔn nzan ngboko’n be nun (20)

   • Nzan’n ká ɔ kɛ wuo sa (32)

  • 24

   • Nán ɔ ɲin blo klunwifuɛ’m be wun (1)

   • Ngwlɛlɛ yɛ be fa kplan sua-ɔ (3)

   • Sran kpa’n kwla fin ase sanngɛ ɔ́ jáso (16)

   • Nán tu ɔ klunngbɔ (29)

   • Sran ng’ɔ klo lafilɛ’n ɔ́ dí yalɛ (33, 34)

 • SALOMƆN I ƝANNDRA NGA EZEKIASI I SRAN’M BE KLƐLI’N (25:1–29:27)

  • 25

   • Nvialiɛ nun ndɛ’n (9)

   • Ndɛ mɔ be si i kan’n (11)

   • Nán kɔ ɔ wiengu’n i awlo lɔ ngboko (17)

   • Sɛnmlɛn ɲannglaan m’ɔ o be kpɔfuɛ’n i ti su’n (21, 22)

   • Ndɛ fɛ’n ti kɛ nzue flɔlɔ sa (25)

  • 26

   • Fuɛnfuɛ’n i ayeliɛ’n (13-16)

   • Nán fa ɔ nuan wla sran uflɛ ndɛnngan’n nun (17)

   • Nán lakalaka ɔ wiengu naan se kɛ ngowa yɛ a su kan-ɔn (18, 19)

   • Sɛ yie nunman lɛ’n sin’n núan (20, 21)

   • Suɛn tɔnfuɛ’n i nuan nun ndɛ’n ti kɛ like fɛfɛ wie sa (22)

  • 27

   • Kɛ be janvuɛ’n ijɔ be’n be ɲan su ye (5, 6)

   • Min wa, yo naan min klun jɔ (11)

   • Blalɛ yɛ be fa si blalɛ-ɔ (17)

   • Si wafa nga ɔ nnɛn’m be ti’n (23)

   • Aɲanbeun’n kaman lɛ sa trilili (24)

  • 28

   • Sran ng’ɔ faman mmla’n su’n i srɛlɛ’n yo Ɲanmiɛn i tɛ (9)

   • Sran ng’ɔ di i sa tɛ’n i nanwlɛ’n be yaci cɛ i (13)

   • Sran ng’ɔ kpli ɲɛn i wun’n ɔ́ yó sa tɛ (20)

   • Sran ng’ɔ ijɔ i wiengu’n ti kpa tra ng’ɔ lakalaka sran’n (23)

   • Klun ufuefuɛ’n mianman like fi wun (27)

  • 29

   • Ba ng’ɔ yo like kwlaa ng’ɔ klo’n gua be ɲin ase (15)

   • Kɛ Ɲanmiɛn yiman sa nglo kleman sran’n be yo sa sukusuku (18)

   • Sran nga i awlɛn’n ti fufu’n ɔ kpɛ ndɛnngan ba (22)

   • Wun ase kanfuɛ’n ɔ ɲan ɲrun (23)

   • Srongble’n ti kɛ aya sa (25)

 • 30

  • AGIRI I NDƐ MUN (1-33)

   • Nán yo maan n di yalɛ annzɛ n ɲan min wun (8)

   • Ninnge nga be ku yiman le’n (15, 16)

   • Ninnge nga be osu kaman lɛ’n (18, 19)

   • Bla ng’ɔ kunndɛ bian i wun bo’n (20)

   • Nnɛn’m be le be ngwlɛlɛ liɛ (24)

 • 31

  • FAMIƐN LEMUƐLI I NDƐ MUN (1-31)

   • ?Wan yɛ ɔ kwla ɲan bla kpa-ɔ? (10)

   • Ɔ ti junman difuɛ (17)

   • Klun ufue yolɛ’n o i nuan nun (26)

   • Ba mun nin bian’n be yi i ayɛ (28)

   • Sran kun i klanman’n kwla yro (30)