Ɲanndra Mun 14:1-35

  • Klunngbɔ ng’ɔ o sran kun klun’n i ngunmin yɛ ɔ si i-ɔ (10)

  • Atin wie o lɛ’n i agualiɛ’n yɛle wie’n (12)

  • Sran ng’ɔ siman sa’n ɔ fa ndɛ kwlaa su (15)

  • Be diman aɲanbeunfuɛ’n i janvuɛ’m be yalɛ (20)

  • Awlɛn wɛtɛɛ’n yo maan be kplo nun sanndi be (30)

14  Bla ng’ɔ si ngwlɛlɛ sakpasakpa’n ɔ kplɛn i sua’n,+sanngɛ bla ng’ɔ ti sinnglinfuɛ’n, ɔ bubu i liɛ’n.   Sran ng’ɔ nanti ndɛnman su’n, ɔ sro Zoova,sanngɛ sran ng’ɔ yo ninnge mun gblɛ nun’n, ɔ kpɔ i.   Sinnglinfuɛ’n i nuan’n nun ndɛ dandan’n ti kɛ ɲantiaan sa,sanngɛ ngwlɛlɛfuɛ’m be nuan nun ndɛ’n sasa be.   Kɛ nannin’m be nunman lɛ’n, be like diwlɛ’n ti sanwun,sanngɛ nannin tola’n i wunmiɛn’n ti’n, be ɲan aliɛ kaka.   Lalofuɛ ng’ɔ ti nanwlɛfuɛ’n, ɔ buaman ato.sanngɛ lalofuɛ ng’ɔ timan kpa’n, ato bualɛ’n yɛ ɔ fa cici i ti-ɔ.+   Sran ng’ɔ yo sran finfin’n, ɔ kunndɛ ngwlɛlɛ sanngɛ ɔ ɲanman wie,sanngɛ sran ng’ɔ wun sa wlɛ’n, sa silɛ’n ti pɔpɔ i sa nun.+   Nán fa ɔ wun mantan sinnglinfuɛ’n i kaan sa,afin sɛ a sie ɔ su i nuan bo’n, a su siman like fi.+   Ngwlɛlɛ’n ti’n, akunndanfuɛ’n wun atin ng’ɔ fa’n i wlɛ,sanngɛ sinnglinfuɛ’m be sinnzin’n yɛ ɔ laka be-ɔ.*+   Sa tɛ nga sinnglinfuɛ’m be yo’n,* ɔ kle be srilɛ,+sanngɛ be nga be nanti seiin be liɛ’n, be klo kɛ bé síesíe be afiɛn.* 10  Klunngbɔ ng’ɔ o sran kun i klun’n i ngunmin yɛɔ si i-ɔ,Aklunjɔɛ ng’ɔ di’n kusu’n, sran uflɛ kwlá simɛn i. 11  Bé búbú klunwifuɛ’n i sua’n sekeseke,+sanngɛ sran ng’ɔ nanti seiin i tannin sua liɛ’n, ɔ́ trɛ́. 12  Atin wie o lɛ’n, sran bu i kɛ ɔ ti atin kpa,+sanngɛ i agualiɛ’n yɛle wie’n.+ 13  Kannzɛ srilɛ o sran kun nuan’n, sanngɛ atrɛkpa’n klunngbɔ o i klun,yɛ aklunjɔɛ’n kwla kaci awlabɔɛ. 14  Sran nga i awlɛn timan kpa’n, ɔ́ wún sa tɛtɛ ng’ɔ yo’n i su afɛ,+sanngɛ sran kpa’n i liɛ’n, ɔ ɲɛn i ayeliɛ’n i su mmlusuɛ.+ 15  Sran ng’ɔ siman sa’n, ɔ fa ndɛ kwlaa su,sanngɛ ngwlɛlɛfuɛ’n i liɛ’n, ɔ niɛn i ja kwlaa ng’ɔtu’n su.+ 16  Ngwlɛlɛfuɛ’n niɛn i wun su yɛ ɔ yoman sa tɛ,sanngɛ sinnglinfuɛ’n i liɛ’n, ɔ buman akunndan* kpɛkun ɔ lafi i wunsu dan. 17  Sran ng’ɔ fa ya ndɛndɛ’n ɔ yo ninnge munsinnzin su,+sanngɛ sran ng’ɔ bu sa sin’n, be kpɔ i. 18  Sran ng’ɔ fa ndɛ kwlaa su’n,* ɔ́ dí sinnzin’n i aja,sanngɛ ngwlɛlɛfuɛ’m be famiɛn kle’n yɛle sa silɛ’n.+ 19  Sran tɛ’m bé kóto sran kpa’m be bo.Yɛ klunwifuɛ’m bé kó kóto be nga be yo sa i nuan su’n, be anuan’m be ɲrun lɛ. 20  Yalɛfuɛ’n i mantanfuɛ mun bɔbɔ be kpɔ i,+sanngɛ be diman aɲanbeunfuɛ’n i janvuɛ’m be yalɛ.+ 21  Sran ng’ɔ yo i wiengu finfin’n, nn w’a yo sa tɛ,sanngɛ sran ng’ɔ si be nga be leman ɲrun’n be aunnvɔɛ’n, i klun jɔ.+ 22  ?Be nga be gugu kɛ bé yó sa tɛ’n, be su mlinman?Sanngɛ be nga be klo kɛ bé yó sa kpa’n, sran’m bé kló be titi kpɛkun be nin be nánti klanman.+ 23  Junman kwlaa nga be mian be ɲin be di’n, be ɲan su ye,sanngɛ sran nga ijɔlɛ ngbɛn yɛ ɔ ijɔ’n, yalɛ’n dí i.+ 24  Ngwlɛlɛfuɛ’m be famiɛn kle’n yɛle be aɲanbeun’n.Sanngɛ sinnglinfuɛ’m be sinnzin’n nun yɛ bé ká sa trilili-ɔ.+ 25  Lalofuɛ ng’ɔ ti nanwlɛfuɛ’n de sran mun,sanngɛ lalofuɛ ng’ɔ diman nanwlɛ’n, ato bualɛ’n yɛ ɔ fa cici i ti-ɔ. 26  Sran ng’ɔ sro Zoova’n, ɔ fɛ i wla’n guɛ i su mlɔnmlɔn,+yɛ srolɛ m’ɔ sro i’n, ɔ́ káci i mma’m be fiawlɛ.+ 27  Zoova i srolɛ’n ti kɛ nzue ti m’ɔ man nguan’n sa.Ɔ yo maan sran’n tɔman wie’n i nuan’n* nun. 28  Kɛ sran’m be sɔnnin’n, famiɛn’n ɲan ɲrun,+sanngɛ siefuɛ ng’ɔ leman sran naan w’a sie i’n, nn tɔlɛ yɛ w’a tɔ-ɔ. 29  Sran ng’ɔ faman ya ndɛndɛ’n, ɔ wun sa wlɛ dan,+sanngɛ sran ng’ɔ trɛmɛn i awlɛn’n, ɔ yi i sinnzin’n i nglo.+ 30  Awlɛn wɛtɛɛ’n yo maan be kplo nun sanndi be,*Sanngɛ aɲinblɔɛ’n ti kɛ tukpacɛ kun m’ɔ saci be owie mun sa.+ 31  Sran ng’ɔ di yalɛfuɛ’n i lufle’n, nn w’a kpɛ i Yifuɛ’n i nzowa,+sanngɛ sran ng’ɔ si yalɛfuɛ’n i aunnvɔɛ’n, ɔ mɛnmɛn i.*+ 32  Klunwifuɛ’n i klunwi’n yɛ ɔ́ yí i ase-ɔ,sanngɛ sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n i seiin nantilɛ’n ti’n, ɔ́ ɲán fiawlɛ.+ 33  Ngwlɛlɛ’n la sran ng’ɔ bu sa sin’n i awlɛn’n nunlɔ diin,+sanngɛ kɛ ngwlɛlɛ’n o sinnglinfuɛ’m be nun’n, saan ɔ́ fɛ́ i wun klé. 34  Sa i nuan su yolɛ’n man nvle’n i kɔmin su,+sanngɛ sa tɛ’n gua nvle nunfuɛ’m be ɲin ase. 35  Famiɛn’n i klun jɔ i sufuɛ ng’ɔ fa akunndan yo like’n i wun,+sanngɛ i sufuɛ nga ɲannzuɛn sa mun yɛ ɔ yo be’n, ɔ fɛ i wun ya dan kpa.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “sinnglinfuɛ’m be sinnzin’n yɛ be fa laka sran mun-ɔn.”
Annzɛ “Ndɛ nga sinnglinfuɛ’m be kpɛ’n i siesielɛ’n.”
Annzɛ “be bu akunndan kpa.”
Annzɛ “ɔ fa ya.”
Annzɛ “Sran ng’ɔ siman sa’n.”
Ebr., “ i aya’m be.”
Annzɛ “be yo juejue.”
Yɛle kɛ, i Yifuɛ’n.