Ɲanndra Mun 3:1-35

  • Yo ngwlɛlɛfuɛ yɛ fa ɔ wla gua Zoova su (1-12)

    • Fa ɔ ninnge kpakpa mun blɛ Zoova (9)

  • Ngwlɛlɛ’n ti’n be di aklunjɔɛ (13-18)

  • Ngwlɛlɛ’n sasa sran (19-26)

  • Wafa ng’ɔ fata kɛ sran nin sran be tran’n (27-35)

    • Sɛ a kwla uka sran’n ukɛ i (27)

3  Min wa, nán maan ɔ wla fi like nga n kle’n* su,tu ɔ klun nanti min mmla’m be su,   afin bé yó maan cɛnnin afuɛ nga á dí’n, bé sɔ́n kpanngban kpa, yɛ ɔ wun jɔ́ wɔ fɔuun.+   Nán yaci klun ufue yolɛ* nin klanman nantilɛ.*+Fa be cici ɔ kɔmin,klɛ be ɔ awlɛn’n su kɛ be fa klɛ like yɔbuɛ su’n sa.+   I liɛ’n, Ɲanmiɛn nin klɔ sran mun+be klun jɔ́ ɔ wun, yɛ bé bú wɔ akunndanfuɛ.   Fa ɔ wla’n kwlaa guɛ i Zoova su,+nán lafi* ɔ bɔbɔ ɔ akunndan liɛ’n su.+   Like kwlaa nga á yó’n, bu i akunndan,+yɛ i kusu bó ɔ ɲrun atin.+   Nán bu ɔ wun ngwlɛlɛfuɛ.+Sro Zoova yɛ kaci ɔ sin si sa tɛ’n.   I liɛ’n, ɔ wunnɛn’n* sánndi wɔ,yɛ á* wún ɔ wun fɛ.   Fa ɔ fie’n su ninnge klikli nga a ɲan be’n+ be kwlaa,*nin ɔ ninnge kpakpa mun+ blɛ Zoova naan kle kɛ a bu i sran. 10  I liɛ’n, ɔ tanngannin’mbé yí piɛ,+yɛ duvɛn uflɛuflɛ’n yí ɔ nzan guawlɛ’m* be lele ɔ́ bú gúa. 11  Min wa, kɛ Zoova tu ɔ fɔ’n nán kpalo i,+kɛ ɔ ijɔ wɔ’n, nán maan ɔ yo ɔ ya.+ 12  Afin Zoova tu be ng’ɔ klo be’n be fɔ,+kɛ siɛ kpa kun m’ɔ klo i wa’n ɔ fa yo’n sa.+ 13  Sran ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n, i liɛ su ti ye,+yɛ sran ng’ɔ wun sa wlɛ’n, i liɛ su ti ye. 14  Afin ngwlɛlɛ’n i silɛ ti kpa tra sika ɲanlɛ,yɛ like nga be ɲɛn i nun’n, ɔ ti kpa tra sika ɔkwlɛ.+ 15  Ɔ le ɲrun dan tra korai* mun.Like kwlaa nga a klo i’n i wie fi tomɛn i. 16  Nguan ɲanman tɛnndɛn’n o i sa fama’n nun.Aɲanbeun’n nin aɲrunɲan’n be o i sa bɛ’n nun. 17  I atin’m be yo ɲɛnmɛn,yɛ i atin mma’m be kwlaa be su ti fɔuun.+ 18  Ɔ ti be nga be trɛ i’n be nguan waka,yɛ bé bó i jɔ kɛ be nga be trɛ i kekle kpa’n be liɛ su ti ye.+ 19  Ngwlɛlɛ yɛ Zoova fa yili asiɛ’n niɔn.+Ɔ fali akunndan yili ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n i kekleke kpa.+ 20  I sa silɛ’n ti’n, nzue nga be bo ti kploun’n be kpukekpukeliyɛ bɔlɛ’n fin ɲanmiɛn ble’n nun sonjili.+ 21  Min wa, nán ɔ ɲin kpa be* su.Yia ngwlɛlɛ ng’ɔ yo sa ye’n nin akunndan bulɛ’n besu kpa. 22  Bé mán ɔ nguanyɛ bé yó ɔ kɔmin njuaba. 23  Ɔ maan kɛ á nánti ɔ atin’n su’n, sa fi su ɲanman wɔ,yɛ ɔ ja su kplaman le.+ 24  Kɛ á lá’n, srɛ sukunman wɔ.+Á lá, yɛ á láfi kpa.+ 25  A su sroman sa kekleekle nga be fu sran’m be nun’n,+a su sroman nzue mɔ kɛ ɔ́ tɔ́ klunwifuɛ’m be su’n, aunmuan fita dan’n.+ 26  Afin Zoova yó maaná láfi i su.+Ɔ́ sásá ɔ ja’n naan w’a tɔman aya nun.+ 27  Be nga be sa mian ukalɛ wun’n,* nán yo be awɛn,+sɛ a kwla uka be’n,*uka be.+ 28  Sɛ a kwla man ɔ wiengu like ikisa’n,nán se i kɛ: “Kɔ, sɛ ɔ yo’n nn w’a ba. Ainman nn m’an fa man wɔ.” 29  Kɛ ɔ wiengu tran ɔ wun lɛ m’ɔ o i olɛ lɛ diin’n,nán sunnzun kɛ á yó i tɛ.+ 30  Sɛ sran kun w’a yoman ɔ tɛ’n,+nán a nin i be kacikaci be nuan sa ngbɛn.+ 31  Nán ɔ ɲin blo sa kekleekle yofuɛ’n i wun,+yɛ nán fɛ i atin’m be nun wie fi su. 32  Afin Zoova i ɲin ci sran ng’ɔ fa gblɛ nanti’n,+sanngɛ ɔ tra sran ng’ɔ nanti ndɛnman su’n i janvuɛ.+ 33  Sannzan nga Zoova bo’n, ɔ o klunwifuɛ’n i awlo’n su,+sanngɛ ɔ yra sran kpa’n i tranwlɛ’n su.+ 34  Afin ɔ sri be nga be to sran mma’n,+sanngɛ ɔ si wun ase kanfuɛ’m be aunnvɔɛ.+ 35  Ngwlɛlɛfuɛ’m bé ɲán ɲrun,sanngɛ sinnglinfuɛ’m be bu like ng’ɔ kpɛ ɲannzuɛn ba’n i like dan.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “min mmla’n.”
Annzɛ “klolɛ m’ɔ wieman le’n.”
Annzɛ “nanwlɛ’n.”
Ebr., “nán kisa.”
Ebr., “ɔ owie’n.”
Ebr., “ɔ kotua’n.”
Annzɛ “ɔ fie su ninnge’m be nun kpakpafuɛ mun”, “like kwlaa nga a ɲɛn i’n be nun kpafuɛ’n.”
Annzɛ “duvɛn yiwlɛ mun.”
Ɔ ti weiin kɛ Ɲanmiɛn i nzuɛn nga be dun mmua kannin be ndɛ’n be ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Annzɛ “sɛ ɔ sa’n kwlɛ i yo’n.”
Annzɛ “Be ng’ɔ fata kɛ be uka be’n.”