Ɲanndra Mun 19:1-29

  • Akunndanfuɛ’n faman ya ndɛndɛ (11)

  • Bla ndɛnnganfuɛ’n ti kɛ sua m’ɔ gua’n sa (13)

  • Bla ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n Zoova yɛ ɔ man-ɔn (14)

  • Blɛ mɔ a tu ɔ wa’n i fɔ-ɔ ɔ te yo ye’n, tu i fɔ (18)

  • Afɔtuɛ su falɛ’n ti ngwlɛlɛ ayeliɛ (20)

19  Sɛ a ti yalɛfuɛ naan a nanti seiin’n,+ɔ ti kpa tra kɛ a yo sinnglinfuɛ naan abua ato.+   Sɛ sran kun siman like fi’n, i sɔ’n timan kpa,+yɛ sran ng’ɔ kpli yo like’n,* ɔ yo sa tɛ.   Sran’n i sinnzin’n ti yɛ ɔ fa atin tɛ su-ɔ,kpɛkun i awlɛn’n nun lɔ’n, ɔ fa Zoova i wun ya.   Aɲanbeun’n yo maan be ɲan janvuɛ kaka,sanngɛ yalɛfuɛ’n i janvuɛ’n bɔbɔ wánndi i.+   Lalofuɛ ng’ɔ bua ato’n, be su yaci cɛmɛn i,+yɛ sran nga ato bualɛ’nyɛ ɔ fa cici i ti’n, ɔ sufiteman nun.+   Be nga be kunndɛ kɛ wlengbi’n* i klun jɔ be wun’n, be sɔnnin,yɛ sran ng’ɔ cɛ sran like’n, sran kwlaa ti i janvuɛ.   Yalɛfuɛ’n i niaan’m be kwlaa be kpɔ i.+Sɛ ɔ ti sɔ’n, nɛ́n i janvuɛ mun yɛ be suwanndimɛn i-ɔ.+Ɔ su be su naan ɔ́ kán ndɛ klé be, sanngɛ be nun kun sa tɛmɛn i su.   Sran ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n,* ɔ klo i bɔbɔ i wun.+Sran nga sa wlɛ wunlɛ’n ti cinnjin i ɲrun’n, i liɛyó ye.+   Lalofuɛ ng’ɔ bua ato’n, be su yaci cɛmɛn i,yɛ sran nga ato bualɛ’n yɛ ɔ fa cici i ti’n, ɔ́ wú.+ 10  Sinnglinfuɛ’n nin pɔɔ nun tranlɛ fataman.Sɛ ɔ ti sɔ’n, nán junman difuɛ’n yɛ ɔ́ síe wlengbi mun-ɔn.+ 11  Nanwlɛ, sran ng’ɔ ti akunndanfuɛ’n, ɔ faman ya ndɛndɛ,+kɛ be lo i ngasi m’ɔ fɛmɛn i ɲin sieman su’n,* ɔ ɲan kɔmin.+ 12  Famiɛn’n i ya ng’ɔ fa’n,ɔ ti kɛ asɔmɔli’n* i kpanlɛ’n sa,+sanngɛ i klun m’ɔ jɔ sran wun’n, ɔ ti kɛ bɔlɛ m’ɔ gua ijre nin nɲa’m be su’n sa. 13  Ba ng’ɔ ti sinnglinfuɛ’n ɔ yo maan i si wun i ɲrun,+yɛ bla ng’ɔ klo ndɛnngan’n,* ɔ ti kɛ sua kun m’ɔ yaciman gualɛ’n sa.+ 14  Aja like nga ba’m be ɲɛn i be si’m be sa nun’n, yɛle sua nin aɲanbeun ninnge mun,sanngɛ bla ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n, Zoova yɛ ɔ man-ɔn.+ 15  Lafilɛ’n yɛ ɔ ti fuɛnfuɛ’n i junman-ɔn,yɛ sran ng’ɔ sro junman dilɛ’n, awe’n yɛ ɔ́ kún i-ɔ.+ 16  Sran ng’ɔ nanti mmla’n su’n, ɔ sɛsɛ i nguan’n,+sran ng’ɔ yo like-ɔ, ɔ bumɛn i sin’n, ɔ́ wú.+ 17  Sran ng’ɔ ti yalɛfuɛ’n i wun ɲanman nun’n, ɔ ti kɛ w’a bo Zoova i bosia sa,+yɛ i sɔ m’ɔ yo’n ti’n, ɔ́* mɛ́n i like fá lɛ́ i ase.+ 18  Blɛ mɔ a tu ɔ wa’n i fɔ-ɔ ɔ te yo ye’n, tu i fɔ,+nán yo naan i wie’nka ɔ su.*+ 19  Sran nga i awlɛn ti fufu’n, ɔ́ ɲán i nzuɛn’n i nuan like.Sɛ ɔ waan á sɛ́sɛ́ i naan ɔ ɲɛn i ti’n, i sɔ yolɛ’n káci ɔ junman sa trilili.+ 20  Sɛ be man ɔ afɔtuɛ’n, fa su. Yɛ sɛ be tu ɔ fɔ’n, sɔ nun,+i liɛ’n, cɛn wie lele’n á yó ngwlɛlɛfuɛ.+ 21  Like ng’ɔ o sran kun i klun kɛ ɔ́ yó’n, ɔ sɔnnin,sanngɛ Zoova i liɛ ng’ɔ klo’n,* i su yɛ ɔ́ ká-ɔ.+ 22  Like nga be klo i sran kun i lika’n, yɛle klolɛ dan m’ɔ yi i nglo’n.+Yalɛ dilɛ’n flunman tra gblɛ kpɛlɛ’n. 23  Zoova i srolɛ’n man nguan.+Sran ng’ɔ sro i’n, ɔ lafi klanman, like fi su yomɛn i.+ 24  Fuɛnfuɛ’n fɛ i sa wlɛ i aliɛ talie’n nun,sanngɛ kɛ ɔ yo naan ɔ fa wlɛ i nuan nun’n, ɔ yoman sɔ.+ 25  Bo sran ng’ɔ yo i wiengu finfin’n,+ naan sranng’ɔ siman sa’n ɔ fatu i wun fɔ,+yɛ kle sran ng’ɔ wun sa wlɛ’n i ngwlɛlɛ. I liɛ’n, ɔ́ sí sa uflɛ úka laa liɛ’n su.+ 26  Ba ng’ɔ yo i si i tɛtɛ’n, m’ɔ kɛn i nin bo’n,i sɔ ba liɛ’n, ɔ gua sran ɲin ase kpɛkun ɔ kuakua sran.+ 27  Min wa, fɔ nga be tu wɔ’n, sɛ a faman su kun’n,á yáci like nga be kleli wɔ’n i su nantilɛ. 28  Lalofuɛ ng’ɔ ti finfinfuɛ’n, ndɛ ng’ɔ ti su’n ɔ timɛn i ndɛ.+Yɛ klunwifuɛ’n klo sa tɛ’n kɛ ɔ fa klo aliɛ’n sa.+ 29  Like nga be fa sie be nga be yo be wiengu finfin’n, yɛle fɔ nga bé tú be’n,+yɛ sinnglinfuɛ’m be liɛ’n, bé bó be wiasin.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “fɛ i ja mun kɔ ndɛndɛ’n.”
Annzɛ “sran nga i klun ti ufue’n.”
Ebr., “le awlɛn’n.”
Ebr., “tu tra su’n.”
Annzɛ “asɔmɔli gbanflɛn mɔ i kɔmin nun ndrɛ’n ti vɔɔ’n.”
Annzɛ “planlɛ’n.”
Yɛle kɛ, Ɲanmiɛn.
Annzɛ “nán kunndɛ kɛ ɔ wu.”
Annzɛ “i liɛ nga i waan ɔ́ yó’n.”