Ɲanndra Mun 17:1-28

  • Nán fa sa tɛ’n tua sa kpa’n i kalɛ (13)

  • Kwlaa naan ndɛnngan w’a tɔ’n cuɛn ɔ wun (14)

  • Janvuɛ kpa’n ɔ klo sran blɛ kwlaa nun (17)

  • “Be klun m’ɔ ti jɔwa’n ɔ ti ayre kpa” (22)

  • Sran ng’ɔ bu sa sin’n ɔ ijɔman plapla (27)

17  Lika nga kpanwun kee kan yɛ be ɲɛn i mɔ sanngɛ fɔundi o lɛ’n*+ɔ flunman tra sua nga aliɛ’n* yi i piɛ mɔ sanngɛ ndɛnngan’n wieman nun’n.+   Junman difuɛ ng’ɔ ti akunndanfuɛ’n, ɔ́ síe awlo’n nun ba ng’ɔ yo ɲannzuɛn sa mun’n.Kɛ bé cɛ́cɛ́ aja ninnge’m be nun’n, ɔ́ ɲán wie kɛ awlo’n nun ba mun sa.   Sɛ’n nun yɛ be yi sika’n i nun fiɛn’n niɔn, yɛ fuu’n nun yɛ be yi sika ɔkwlɛ’n i liɛ’n niɔn,+sanngɛ Zoova yɛ ɔ niannian sran i awlɛn’n nun-ɔn.+   Klunwifuɛ’n fɛ i ɲin sie i ndɛ nga be lo sran ngasi’n be su,yɛ gblɛfuɛ’n fɛ i su sie i sran wun sacifuɛ’n i nuan bo.+   Sran ng’ɔ sri yalɛfuɛ’n, nn w’a kpɛ i Yifuɛ’n i nzowa,+yɛ sran nga kɛ i wiengu wún ɲrɛnnɛn’n, i sɔ’n yo i fɛ’n, be su yaci cɛmɛn i.+   Anunman’m be ti oke’m be famiɛn kle,yɛ siɛ’m* be ti be mma’m be aɲrunɲan like.   Ndɛ ng’ɔ ti su’n* nin sinnglinfuɛ’n fataman.+Sɛ ɔ ti sɔ’n, nán ato ndɛ’n yɛ ɔ nin siefuɛ’n* fata-ɔ.+   Like nga sran kun fa cɛ i wiengu’n, ɔ ti kɛ yɔbuɛ kpakpa kun* sa i sa nun.+Lika kwlaa ng’ɔ sin lɛ’n, ɔ ɲan su ye.+   Sran ng’ɔ yaci sa cɛ’n,* ɔ kunndɛ klolɛ,+sanngɛ sran ng’ɔ fa ndɛ tru’n, ɔ saci janvuɛ nga be ti koko nɲa nun-ɔn ɔ timan’n, be afiɛn.+ 10  Kɛ be ijɔ sran ng’ɔ wun sa wlɛ’n, ɔ ɲan su ye dan+tra ɲantiaan nuan ya kun (100) nga be bo sinnglinfuɛ’n.+ 11  Ɲin kekle’n yɛ sran tɛ’n kunndɛ kɛ ɔ́ yó i sa trilili-ɔ,sanngɛ bé súnman klunwifuɛ kun naan ɔ ko kle i ɲrɛnnɛn.+ 12  Sɛ a nin nnɛn ngble nga be flɛ i ursu’n, mɔ i mma’m b’a fi i sa’n be yia nun’n,ɔ flunman tra kɛ a nin sinnglinfuɛ kun mɔ sinnzin’n w’a di i buɛ’n be yia nun.+ 13  Sran ng’ɔ fa sa tɛ’n tua sa kpa’n i kalɛ’n,sa tɛ’n su tumɛn i awlo’n nun le.+ 14  Sran ng’ɔ bo utre bo’n, ɔ ti kɛ w’a tike nzue dan kun mɔ be tanninnin i atin’n* sa.Kwlaa naan ndɛnngan w’a tɔ’n, cuɛn ɔ wun.+ 15  Sran ng’ɔ yaci klunwifuɛ’n i nun’n, ɔ nin sran ng’ɔ bu ndɛ yi sran kpa’n su’n,+Zoova i ɲin ci be nɲɔn’n. 16  ?Sɛ sinnglinfuɛ’n ɲan ngwlɛlɛ silɛ’n i wun alaje’n,kusu nn i awlɛn’n nunmɛn i sɔ liɛ’n su’n,* ngue yɛ ɔ́ fá yó-ɔ?+ 17  Janvuɛ kpa’n, ɔ kle kɛ ɔ klo sran blɛ kwlaa nun,+yɛ kɛ lika’n jran ɔ su’n, ɔ kaci ɔ niaan.+ 18  Sran nga ngwlɛlɛ’n timɛn i’n,* ɔ sunman sran nun kpɛkunkɛ i wiengu úsa bosia’n, ɔ kplin su kɛ ɔ́ jrán nun sran uflɛ ɲrun.+ 19  Sran ng’ɔ klo ndɛnngan’n, ɔ klo sa tɛ’n.+Sran ng’ɔ yo i anuan’n i nglonglo kpa’n, ɔ klo kɛsa ɲɛn i.+ 20  Sran nga i awlɛn’n nun lɔ ti tɛ’n, i liɛ su yoman ye,*+yɛ sran ng’ɔ kan gblɛ ndɛ mun’n, i liɛ wíe mlɔnmlɔn. 21  Siɛ ng’ɔ wu ba ng’ɔ ti sinnglinfuɛ’n, ɔ́ wún i ɲrun.Yɛ siɛ nga i wa’n siman ngwlɛlɛ’n, i klun jɔman.+ 22  Be klun m’ɔ ti jɔwa’n ɔ ti ayre kpa,*+sanngɛ kɛ be wla bo be wun’n be wunmiɛn’n wie.*+ 23  Klunwifuɛ’n fia sɔ adi ninnge’m* be nunnaan ɔ́ bú ndɛ kwlɛ.+ 24  Sran ng’ɔ bu sa sin’n, ngwlɛlɛ’n su yɛ i ɲin wo-ɔ,sanngɛ sinnglinfuɛ’n i liɛ’n, i ɲinma’m be wlan sa daan lele be ju asiɛ’n i tiwa lɔ.+ 25  Ba ng’ɔ ti sinnglinfuɛ’n, ɔ wlɛ i si i klunngbɔ,yɛ ɔ yo maan sran ng’ɔ wuli i’n, i awlɛn kpɛ i klun* lelele.+ 26  Sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n, ɔ fataman kɛ be kle i ɲrɛnnɛn,*yɛ be nga be le ɲrun’n be nin bolɛ fataman. 27  Sran ng’ɔ si sa’n, ɔ ijɔman plapla,+yɛ sran ng’ɔ bu sa sin’n, ɔ tran diin.+ 28  Sɛ sinnglinfuɛ bɔbɔ o sa naan ɔ ijɔman’n, be bu i ngwlɛlɛfuɛ,yɛ sran ng’ɔ muɛn i nuan su’n, be bu i akunndanfuɛ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “tɛ nga be yi be’n.”
Annzɛ “lika’n ti diin’n.”
Annzɛ “siɛ nin niɛn mun.”
Annzɛ “kpa’n.”
Annzɛ “wlengbi’n.”
Annzɛ “yɔbuɛ kun m’ɔ man muae’n.”
Ebr., “Sran ng’ɔ kata sa su’n.”
Annzɛ “ɔ ti kɛ w’a tike barazi kun.” Ebr., “w’a yaci nzue’m be nun.”
Annzɛ “kusu nn ngwlɛlɛ’n timɛn i’n.”
Ebr., “ɔ leman awlɛn ba.”
Ebr., “ɔ su ɲanman ye.”
Annzɛ “ɔ yo be juejue.”
Annzɛ “be owie’n wu kee.”
Ebr., “adi ninnge ng’ɔ fin be wue’n nun’n.”
Ebr., “i wla bo i wun.”
Annzɛ “ɔ fataman kɛ be de i like.”