Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Afuɛ 2023

E wla kpɛn Zezi i wie’n su

?Wafa sɛ yɛ tɛ ng’ɔ yili’n ɔ kwla yo ɔ ye-ɔ?

É yía ɔ aɲia nɲɔn be bo:

  • Ijɔlɛ ngunmin kun m’ɔ taka Biblu’n su’n: “Amun kwla jran e ɲrun lɔ sa’m be ɲrun kekle!”

  • E Wla Kpɛnlɛ Aɲia’n

E wla kpɛn Zezi i wie’n su

Afuɛ 2023, Avrili i le 4 m’ɔ ti Jɔlɛ cɛn’n

Afuɛ kwlakwla’n, Zoova i Lalofuɛ’m be yia be kle kɛ be wla kpɛn Zezi i wie’n su. Afin ɔ seli kɛ: “An yo i kɛ nga sa titi naan amun wla kpɛn min su.”—Lik 22:19.

Kunndɛ e Wla Kpɛnlɛ Aɲia’n i yowlɛ’n

IJƆLƐ NGUNMIN KUN M’Ɔ TAKA BIBLU’N SU’N

“Amun kwla jran e ɲrun lɔ sa’m be ɲrun kekle!”

Lemɔcuɛ ng’ɔ́ sín ka naan y’a yo e Wla Kpɛnlɛ Aɲia’n, i nun yɛ é tíe ijɔlɛ sɔ’n niɔn. Ɔ́ wá klé e kɛ sɛ e tra Ɲanmiɛn Zoova i janvuɛ’n, é kwlá jrán e ɲrun lɔ sa’m be ɲrun kekle. Zezi i wie’n kusu ti yɛ janvuɛ tralɛ sɔ’n kwla yo ye-ɔ.

Kosan nga sran’m be ta be usa’n

?Aɲia’n dí dɔ nɲɛ?

Ɔ su traman dɔ kun.

?Ninfan yɛ bé yó i-ɔ?

Usa Zoova i Lalofuɛ kun naan ɔ kle wɔ.

?Be tua sika naan b’a trɛn i bo?

Cɛcɛ.

?Bé yí cɛlɛ lɔ?

Cɛcɛ. Zoova i Lalofuɛ’m be yiman cɛlɛ be aɲia’m be bo.

?Tralɛ wafa kun o lɛ m’ɔ fata kɛ be wla-ɔ?

Ɔ leman tralɛ wafa trele kun m’ɔ fata kɛ be wla-ɔ. Sanngɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nanti Biblu’n nun ndɛ ng’ɔ se kɛ ɔ fata kɛ e wlawla e wun kpa’n i su. (1 Timote 2:9) Ɔ timan cinnjin kɛ tralɛ nga be le gua’n, yɛ a wla-ɔ.

?Ngue yɛ bé yó i e Wla Kpɛnlɛ Aɲia’n i bo-ɔ?

Aɲia’n i bo bolɛ nin i agualiɛ su’n be to jue, kpɛkun Zoova i Lalofuɛ kun srɛ Ɲanmiɛn. Aɲia’n i bo ndɛ cinnjin’n yɛle ijɔlɛ m’ɔ́ klé like nga ti yɛ Zezi i wie’n ti cinnjin’n ɔ nin wafa nga e kwla ɲan like nga Ɲanmiɛn nin Klisi be yo mannin e’n i su ye’n.

Sɛ a kunndɛ kɛ á sí i su ndɛ kpa’n, nian video nga mun.

Maan e wla kpɛn Zezi i wie’n su

Á wún ninnge ɲɛnmɛn mɔ Zezi i wie’n ti’n é ɲán be e ɲrun lɔ’n i bue kan.

?Ngue ti yɛ Zezi wuli ɔ?

Atrɛkpa’n a tili i kɛ e sa tɛ’m be ti yɛ ɔ wuli-ɔ. ?Sanngɛ yoo, sran miliɔn kpanngban be kwla ɲan tɛ nga sran kunngba yili’n i su ye sakpa?