Nga Liki klɛli’n 22:1-71

 • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be cicili kɛ bé kún Zezi (1-6)

 • Delɛ Cɛn kasiɛn’n i siesielɛ (7-13)

 • E Min’n i Nnɔsua nun Aliɛ’n i ba kpɛlɛ (14-20)

 • “Sran ng’ɔ́ wá yí min mán’n, ɔ o min wun wa” (21-23)

 • Sran ng’ɔ ti be nun sran dan’n i su akplowa dan kpa tɔli (24-27)

 • Zezi nin be trali famiɛn diwlɛ kun ti aenguɛ (28-30)

 • Piɛli wá sé kɛ ɔ siman Zezi (31-34)

 • Be wun siesielɛ, tokofi nɲɔn mun (35-38)

 • Zezi srɛli Ɲanmiɛn Olivie Oka’n su lɔ (39-46)

 • Zezi i tralɛ (47-53)

 • Piɛli seli kɛ ɔ siman Zezi (54-62)

 • Be yoli Zezi i finfin (63-65)

 • Zifu’m be Jɔlɛ Difuɛ Dandan’m be dili i jɔlɛ (66-71)

22  Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i ti Cɛn dilɛ’n, mɔ be flɛ i ekun kɛ Delɛ Cɛn’n,+ w’a mantan koko.+  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ’m be su kunndɛ like nga be ko yo naan b’a kwla kun i’n,+ afin be sro nvlefuɛ mun.+  I sin’n, Satan wluli Zida mɔ be flɛ i Iskariɔti’n, m’ɔ ti akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun’n i nun.+  Ɔ maan ɔ ɔli ko wunnin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Ɲanmiɛn sua’n i sunianfuɛ’m be wun. Be kokoli wafa nga ɔ́ wá fɛ́ i mán be’n, i su yalɛ.+  Nanwlɛ, w’a yoman be fɛ aɔwi. I sɔ’n ti’n, be nuan sɛli su kɛ bé mɛ́n i sika.+  I kusu kplinnin su. Ɔ maan ɔ kunndɛli blɛ kpa kun mɔ sran kpanngban nunman lɛ’n naan ɔ́ fɛ́ i mán be.  Siɛn’n, Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i ti Cɛn dilɛ’n w’a ju. Cɛn sɔ’n nun’n, be kun nnɛn nga be fa di Delɛ Cɛn’n.+  Ɔ maan Zezi sunmannin Piɛli nin Zan. Ɔ seli be kɛ: “An wɔ ko tɔn Delɛ Cɛn aliɛ’n man e naan e di.”+  Be seli i kɛ: “?Lika onin nun yɛ a kunndɛ kɛ e wɔ naan e ko tɔn-ɔn?” 10  Ɔ seli be kɛ: “Kɛ amún wlú klɔ’n nun lɔ’n, amun nin bian kun mɔ w’a sua nzue sɛ kun’n, bé wá yía. Amun su i su. Sua ng’ɔ́ wlú nun’n, amun wlu lɔ wie.+ 11  Kpɛkun amun se awlo’n i fuɛ’n kɛ: ‘Like Klefuɛ’n waan e usa ɔ kɛ: “?Sua ba nga a sike aofuɛ nun mɔ min nin min sɔnnzɔnfuɛ mun e kwla di Delɛ Cɛn’n i nun’n, ɔ o nin?”’ 12  Bian’n wá klé amun sua ba dan kun. Ɔ o nglo lɔ, like kwlaa o nun. Amun tɔn aliɛ’n i lɔ.” 13  Kɛ be ɔli’n, be wunnin kɛ ɔ yoli kɛ ng’ɔ kan kleli be’n sa cɛ. Kpɛkun be siesieli Delɛ Cɛn’n i dilɛ’n. 14  Kɛ dɔ’n juli’n, ɔ nin i akoto’m be ko trannin tabli’n sin.+ 15  Yɛ ɔ seli be kɛ: “N klo kpa kɛ e nin amun é dí Delɛ Cɛn aliɛ nga, kwlaa naan m’an wun ɲrɛnnɛn. 16  Afin ń kán klé amun kɛ, n su dimɛn i mlɔnmlɔn kun saan i kwlaa w’a kpɛn su Ɲanmiɛn Sielɛ’n nun lɔ.” 17  Be mɛnnin i klowa kun. Kɛ ɔ sɔli nun’n, ɔ lali Ɲanmiɛn ase, kpɛkun ɔ seli kɛ: “Amun de. Maan sran kun nɔn kan naan ɔ fa mɛn i wiengu. 18  Afin ń kán klé amun kɛ, n su nɔnman viɲin nzue kun lele saan Ɲanmiɛn Sielɛ’n w’a ba.” 19  I sin’n, ɔ fali kpanwun kun.+ Ɔ lali Ɲanmiɛn ase. Kɛ ɔ bubuli nun m’ɔ fa mannin be’n, ɔ seli kɛ: “Nga ti min wunnɛn’n i nzɔliɛ.+ Amun ti yɛ n su wa fa man-ɔn.+ An yo i kɛ nga sa titi naan amun wla kpɛn min su.”+ 20  Yɛ kɛ be dili aliɛ* wieli’n, ɔ fali klowa’n, kpɛkun ɔ yoli like kunngba’n. Ɔ seli kɛ: “Klowa nga ti aenguɛ uflɛ’n i nzɔliɛ.+ Min mmoja mɔ amun ti bé gúɛ i ase’n,+ i ti yɛ bé dí aenguɛ sɔ’n su-ɔ.+ 21  “Sanngɛ sran ng’ɔ́ wá yí min mán’n, ɔ o min wun wa.+ 22  Kɛ nga be dun mmua kannin’n sa’n, sran Wa’n su kɔ.+ Sanngɛ sran ng’ɔ́ wá fɛ́ i mán’n i yako!”+ 23  Ɔ maan be usausali be wiengu naan bé sí be nun kun ng’ɔ kwla yo sa sɔ’n.+ 24  Asa kusu’n, akplowa dan kpa wa tɔli be afiɛn. Afin be klo kɛ bé sí be nun kun ng’ɔ ti be kwlaa be nun sran dan’n.+ 25  Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “Nvlenvle’m be su famiɛn’m be mianmian be nga be sie be’n. Yɛ be nga be le kwlalɛ sran’m be su’n, sran’m be flɛ be Ye Yofuɛ.+ 26  Sanngɛ amun liɛ’n, nán amun yo sɔ.+ Maan amun nun sran dan’n, ɔ yo i wun kaan amun afiɛn.+ Yɛ sran ng’ɔ dun amun ɲrun mmua’n, maan ɔ su i wiengu mun. 27  ?Sran ng’ɔ su di like’n ɔ nin sran ng’ɔ mɛn i aliɛ’n, be nun onin yɛ ɔ le ɲrun-ɔn? ?Nán sran ng’ɔ su di like’n niɔn? Sanngɛ min liɛ’n, n wo amun afiɛn kɛ amun junman difuɛ sa.+ 28  “Amun liɛ’n, kɛ sa tɔli min su bɔbɔ’n,+ amun a yaciman min.+ 29  Ɔ maan kɛ nga min Si nin min trali aenguɛ sa’n, n kusu min nin amun é trá famiɛn dilɛ kun ti aenguɛ.+ 30  Ɔ maan amún dí like, yɛ amún nɔ́n nzan min tabli’n su min Famiɛn Diwlɛ’n nun.+ Kpɛkun amún trán famiɛn bia’m be su,+ amún dí Izraɛli akpasua blu-nin-nɲɔn (12) mun be jɔlɛ.+ 31  “Simɔn, Simɔn, Satan srɛli amun wun atin naan ɔ́ kpája amun nun kɛ be fa kpaja ble nun’n sa.+ 32  Sanngɛ n srɛli Ɲanmiɛn tankaan kpa n mannin wɔ naan w’a kpɔnzɔman.+ Ɔ kusu kɛ a ko sa ɔ sin’n, wla ɔ niaan’m be fanngan.”+ 33  I kusu seli i kɛ: “E Min, sɛ bisua-o, sɛ wie-o, e nin wɔ-ɔ.”+ 34  Sanngɛ ɔ seli kɛ: “Piɛli, ń kán klé wɔ kɛ andɛ ka naan akɔɲinman kun w’a bo’n, á sé kpɛ nsan kɛ a siman min.”+ 35  Ɔ seli be ekun kɛ: “Kɛ n sunmannin amun’n, n seli amun kɛ nán amun fa pɔtɔmannin, nin aliɛ ɔ nin ngbabua.+ Ɔ nin i sɔ ngba’n, amun sa w’a mianman like fi wun. ?Nɛ́n i-ɔ?” Be tɛli i su kɛ: “I-ɔ.” 36  I sin’n, ɔ seli be kɛ: “Sanngɛ siɛn’n, maan sran ng’ɔ le pɔtɔmannin’n, ɔ fa. Sran ng’ɔ le like diwa kusu’n, maan ɔ fa. Sran ng’ɔ leman tokofi’n, maan ɔ yo i tralɛ dan’n i atɛ naan ɔ to kun. 37  Afin ɔ fata kɛ ndɛ nga be klɛli’n, ɔ kpɛn su min lika. Be klɛli i kɛ: ‘Be fɛli i be wlali sa tɛ yofuɛ’m* be nun wie.’+ Ndɛ sɔ’n su kpɛn su min lika.”+ 38  Yɛ be seli kɛ: “E Min, nian! Tokofi nɲɔn yɛ!” Ɔ seli be kɛ: “Ɔ ju.” 39  Ɔ jasoli lɛ, ɔ ɔli Olivie Oka’n su lɔ kɛ ng’ɔ fa yo i titi’n sa. Kpɛkun i sɔnnzɔnfuɛ’m be suli i su.+ 40  Kɛ ɔ juli lɔ’n, ɔ seli be kɛ: “Amun srɛ Ɲanmiɛn titi. I liɛ’n, amun su tɔman sa tɛ yolɛ’n nun.”+ 41  Ɔ yacili be lɛ ɔli i ɲrun lɔ kan. Ɔ kotoli, yɛ ɔ boli Ɲanmiɛn srɛlɛ’n bo-ɔ. 42  Ɔ seli kɛ: “Min Si, sɛ ɔ ti ɔ klun su’n, yi klowa nga min ɲrun lɛ. Sanngɛ nán yo nga n klo kɛ ɔ yo su’n. Yo nga a klo kɛ á yó’n.”+ 43  Kpɛkun anzi kun fin ɲanmiɛn su lɔ, ɔ fiteli i ɲrun naan w’a wlɛ i fanngan.+ 44  Sanngɛ i wla mɔ w’a bo i wun dan’n ti’n, ɔ tuli i klun srɛli kpa ekun trali laa’n.+ Ɔ maan nvufle ng’ɔ tu i’n, ɔ kacili kɛ mmoja sa, ɔ kpɛnkpɛn asiɛ’n su. 45  Kɛ ɔ wieli Ɲanmiɛn srɛ’n, ɔ ɔli i sɔnnzɔnfuɛ’m be wun lɔ. Kɛ ɔ́ tó be’n, be su lafi, afin awlabɔɛ’n ti’n be leman wunmiɛn kun.+ 46  Ɔ seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun su lafi-ɔ? Amun jaso naan amun srɛ Ɲanmiɛn. I liɛ’n, amun su tɔman sa tɛ yolɛ’n nun.”+ 47  I nuan nin-a tɔman, kpɛkun sran kpanngban wie’m b’a ba. Bian nga be flɛ i Zida’n, m’ɔ ti akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun’n yɛ ɔ dun be ɲrun mmua-ɔ. Ɔ wunngeli Zezi i wun lɔ kɛ ɔ́ fɛ́ i nuan’n wɔ́ i fuka’n su.+ 48  Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “?Zida, a fa ɔ nuan’n wɔ sran Wa’n i fuka’n su yɛ a fɛ i man sran mun-ɔn?” 49  Kɛ be nga be o i wun lɛ’n be wunnin sa ng’ɔ su wa ju’n, be seli kɛ: “?E Min, e fa tokofi’n naan e nin be e kun?” 50  Be nun kun liɛ bɔbɔ’n, ɔ fali tokofi finnin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i junman difuɛ’n naan w’a kpɛ i su fama’n.+ 51  Sanngɛ Zezi seli kɛ: “Nán amun yo sɔ.” Kpɛkun ɔ kannin bian’n i sukpɔ’n naan w’a yo i juejue. 52  I sin’n, Zezi seli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Ɲanmiɛn sua’n i sunianfuɛ’m be su kpɛnngbɛn mun, ɔ nin kpɛnngbɛn mɔ be bɛli i tralɛ’n be kɛ: “?Tokofi nin waka yɛ amun fa ba min tralɛ kɛ awiefuɛ yɛle min sa-ɔ?+ 53  Cɛn kwlaa e nin amun e o Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ.+ Amun a traman min.+ Sanngɛ amun blɛ’n w’a ju. Yɛ be nga be o aosin nun’n, be kwlalɛ’n i blɛ’n w’a ju wie.”+ 54  Yɛ be trɛli i-ɔ. Be fɛ i ɔli+ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i awlo lɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Piɛli o siɛn lɔ, ɔ su be su.+ 55  Sran’m be trɔli sin awlo’n i klun lɛ, yɛ be titi i wun lɛ. Piɛli ti be wun lɛ wie.+ 56  Sanngɛ junman difuɛ talua kun wunnin kɛ Piɛli ti sin’n i wun lɛ wie. Ɔ maan ɔ niɛnnin i siin, kpɛkun ɔ seli kɛ: “Bian nga nin i be o nun wie.” 57  Sanngɛ ɔ buali ato seli kɛ: “Mmo, n simɛn i.” 58  Kɛ i osu cɛli kan’n, sran kun ekun wunnin i, yɛ ɔ seli i kɛ: “Ɔ kusu, a o be nun wie.” Sanngɛ Piɛli seli kɛ: “Nja, n nunman be nun wie.”+ 59  Kɛ dɔ kun sinnin’n, bian kun ekun jrannin su kpa seli kɛ: “Nanwlɛ, bian nga nin i be o nun wie. Afin ɔ ti Galilefuɛ!” 60  Sanngɛ Piɛli seli kɛ: “Nja, ndɛ nga á kɛ́n i lɛ’n, n wunmɛn i wlɛ.” I nuan nin-a tɔman bɔbɔ, kpɛkun akɔɲinman kun w’a bo. 61  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, e Min’n kpɛli i ɲin niannin Piɛli siin. Yɛ Piɛli i wla kpɛnnin ndɛ nga e Min’n kan kleli i’n su-ɔ. Ɔ seli kɛ: “Ka naan akɔɲinman kun w’a bo andɛ’n, á sé kpɛ nsan kɛ a siman min.”+ 62  Kpɛkun ɔ fiteli gua su lɔ, yɛ ɔ sunnin sunlɛ kpa. 63  Be nga be trali Zezi’n, be yoli i finfin,+ be boli i.+ 64  Be kɛtɛli i ɲin, kpɛkun be seli i kɛ: “Sɛ a ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, kle e sran ng’ɔ finnin ɔ like’n!” 65  Be kɛnnin i ndɛ tɛtɛ kpa ekun. 66  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, nvle su kpɛn’m be kwlaa be yiali. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn nin mmla klɛfuɛ’m be o be nun wie.+ Be fɛ i ɔli lika nga Zifu’m be Jɔlɛ Difuɛ Dandan’m* be yia lɛ’n. Kpɛkun be seli kɛ: 67  “Sɛ wɔ yɛ a ti Klisi’n, kan kle e.”+ Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “Kannzɛ n kan kle amun’n, amun su faman su mlɔnmlɔn. 68  Asa kusu’n, sɛ n usa amun sa’n, amun su tɛman su. 69  Sanngɛ kɛ ɔ fɛ i andɛ’n, sran Wa’n+ wá trán Ɲanmiɛn m’ɔ ti Kwlafuɛ’n i sa fama su.”+ 70  Yɛ be usɛli i kɛ: “?Ɔ maan a ti Ɲanmiɛn i Wa?” Ɔ seli be kɛ: “Amun bɔbɔ amun waan n ti i wa.” 71  Be seli kɛ: “?É klé e wun yalɛ é kúnndɛ lalofuɛ ekun? Ndɛ ng’ɔ fin i nuan fiteli’n, e bɔbɔ e tili.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “nnɔsua nun aliɛ,” be fa kan Zifu’m be Delɛ Cɛn’n i ndɛ.
Glk., “be nga be leman mmla’n.”
Glk., “Sanedrɛn.”