Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Periodiki Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin An Tinnge!

E periodiki mɔ be taka Biblu’n su’n, sran’m be kwla fa wie aniɛnaniɛn ya kpanngban nun. Sasafuɛ Tranwlɛ’n jran Biblu’n nun kasiɛ’m be su yiyi sa nga be ju andɛ’n be nun kle e. Ɔ fa Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n fɔnvɔ sran mun, yɛ ɔ wla be fanngan kɛ be lafi Zezi Klist su. An Tinnge! kle wafa nga sran’m be kwla ɲan sa nga be tɔ be su andɛ’n be trawlɛ’n. Kpɛkun ɔ yo maan nda nga like kwlaa Yifuɛ’n tɛli i kɛ ɔ́ mán mɛn klanman kun mɔ alaje trán nun’n, sran’m be lafi su kpa ekun.

Tin kan be kaci aniɛn’m be lɛ’n su naan kle aniɛn kun. I sin tin Kunndɛ su naan w’a wun periodiki’n nin i falɛ wafa’n aniɛn sɔ’n nun.

 

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

Desanblu 2023

Afuɛ 2024, Fevrie 5–Marsi 3 su like nga é wá súan’n wo fluwa nga nun.

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

Ɔ ka kan é wlú mɛn uflɛ nun

Sa nga be ju mɛn’n nun andɛ’n be kle kɛ mɛn’n su wa wie. ?Kɛ mɛn’n wá wíe’n, lika’n wá yó sɛ?

I SIESIELƐ

AN TINNGE!

AN TINNGE!

AN TINNGE!

AN TINNGE!

AN TINNGE!

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)