Ɲanndra Mun 21:1-31

  • Zoova kle famiɛn’n i awlɛn’n i lika kwlaa ng’ɔ klo kɛ ɔ wɔ’n (1)

  • Sa kpa yolɛ’n ti kpa tra tɛ yilɛ’n (3)

  • Sran ng’ɔ bo i ɲin ase yo like’n i liɛ yó ye (5)

  • Sran ng’ɔ siemɛn i su yalɛfuɛ’n i nuan bo’n (13)

  • Sɛ ngwlɛlɛ wie tanndan Zoova ɲrun’n nn nɛ́n i kpafuɛ’n niɔn (30)

21  Famiɛn’n i awlɛn’n ti kɛ nzue m’ɔ sonji’n sa Zoova sa nun.+Ɔ kle i lika kwlaa ng’ɔ klo kɛ ɔ wɔ’n.+   Like kwlaa nga sran kun yo’n, ɔ bu i kɛ ɔ ti kpa,+sanngɛ Zoova yɛ ɔ nian sran’m be awlɛn’n* nun-ɔn.+   Zoova klo sa ng’ɔ ti kpa’n nin sa nuan su sɛsɛ yolɛ’ntra tɛ yilɛ’n.+   Be wun kpakpa yolɛ’n nin be wun tulɛ’nyɛ ɔ ti klunwifuɛ’m be kannin ng’ɔ kpaja be ɲrun’n, mɔ yɛle sa tɛ’n.+   Sran ng’ɔ bo i ɲin ase yo like’n, like ng’ɔ sunnzun kɛ ɔ́ yó’n, ɔ́ yó ye,+sanngɛ be kwlaa nga be kpli yo like’n, bé dí yalɛ.+   Ninnge kpakpa nga be fa gblɛ be ɲan be’nbe ti kɛ kpukpuwa m’ɔ cɛman’n sa, be ti kɛ aya mɔ be tɔ nun-ɔn be wu’n sa.*+   Nzaje sa nga klunwifuɛ’m be yo’n, ɔ́ núnnún be bɔbɔ,+afin be kunndɛman kɛ bé yó sa ng’ɔ ti i nuan su’n.   Atin nga sran ng’ɔ yoli sa tɛ’n ɔ fa su’n, ɔ ti klɛklɛ,sanngɛ sran nga fiɛn kaan sa nunmɛn i wun’n, i ayeliɛ’n ti kpa.+   Kɛ a nin ɔ yi m’ɔ klo ndɛnngan’n* be ko tran sua kunngba’n nun’n,ɔ flunman kɛ a ko tran sua wie i ti su lɔ longo kun nun.+ 10  Like ng’ɔ ti tɛ’n yɛ klunwifuɛ’n i ɲin blo su-ɔ.+Ɔ simɛn i wiengu aunnvɔɛ bɔɔ kaan sa.+ 11  Kɛ be tu sran finfin yofuɛ’n i fɔ’n, sran ng’ɔ siman sa’n ɔ si ngwlɛlɛ,yɛ kɛ be man ngwlɛlɛfuɛ’n i akunndan’n, ɔ si sa uflɛ uka laa liɛ’n su.*+ 12  Sran ng’ɔ yo Sa i Nuan Su’n ɔ nian klunwifuɛ’n i sua’n.Ɔ to klunwifuɛ mun yi i ɲrɛnnɛn’n nun.+ 13  Sran nga kɛ yalɛfuɛ’n kpán’n, ɔ bu i sukpɔ nun waka’n,kɛ ɔ́ wá kpɛ́n i liɛ’n, be su niɛnmɛn i lɔ.+ 14  Like nga be fa cɛ sran nvialiɛ nun’n, ɔ yo maan be gua be ya’n i ase,+adi ninnge nga be fia be man’n,* ɔ yo maan ya dan nga be fa’n ɔ wie. 15  Sa kpa yolɛ’n yo be nga be yo sa i nuan su’n be fɛ,+sanngɛ i sɔ yolɛ’n yo klunwifuɛ’m be kain. 16  Sran ng’ɔ yaci ngwlɛlɛ atin’n i su nantilɛ’n,Ɔ́ kó ló wunmiɛn be nga be wuli mɔ be kwlá kejeman be wun’n be wun lɛ.+ 17  Sran ng’ɔ klo fɛ dilɛ’n,* yalɛ’n dí i.+Sran ng’ɔ klo duvɛn nin ngo’n, ɔ su ɲɛnmɛn i wun. 18  Klunwifuɛ’n yɛ be fa kpɔ sran ng’ɔ yo sa i nuan su’n i ti-ɔ,bé yáci sran ng’ɔ nanti seiin’n i lɛ bé fá gblɛfuɛ’n.+ 19  Kɛ a nin ɔ yi m’ɔ klo ndɛnngan* mɔ i awlɛn ti fufu’n be ko tran’n,ɔ flunman kɛ a ko tran aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ.+ 20  Ninnge kpakpa mun nin ngo’n be o ngwlɛlɛfuɛ’n i sua’n nun,+sanngɛ sinnglinfuɛ’n sáci* i sa nun ninnge kwlaa.+ 21  Sran ng’ɔ kplin i ɲin yo sa ng’ɔ ti su’n, m’ɔ yi klolɛ dan’n i nglo titi’n,ɔ́ ɲán nguan, ɔ́ yó sran kpa yɛ ɔ́ ɲán ɲrun.+ 22  Ngwlɛlɛfuɛ’n kwla fu safuɲrɛn’m be klɔ’n i wun talɛ’n su*ko saci fiawlɛ lika mɔ be lafi su’n.+ 23  Sran ng’ɔ si i nuan sie’nɔ su kpɛman saɛ ba mɛnmɛn i wun.+ 24  Sran nga tutre’n ti’n, ɔ́ yó like-ɔ ɔ bumɛn i sin’n,yɛ be flɛ i kɛ wun tufuɛ nin nuan difuɛ’n niɔn.+ 25  Fuɛnfuɛ’n i konvi’n yɛ ɔ́kún i-ɔ,afin ɔ kloman kɛ ɔ́ dí junman.+ 26  Kɛ lika’n cɛ́n’n lele m’ɔ́ fá sán’n, i ɲin blo sranlike su,sanngɛ sran kpa’n i liɛ’n, ɔ mɛn i wiengu’m be like, ɔ faman wie siemɛn i sin.+ 27  Tɛ nga klunwifuɛ’m be yi’n, ɔ yo kain.+I li sɛ bé yí tɛ sɔ’n naan akunndan tɛ o be klun’n,* yɛ ɔ ti tɛ kpa’n niɔn. 28  Lalofuɛ ng’ɔ kpɛgblɛ’n ɔ́ wú,+sanngɛ sran nga ndɛ ng’ɔ tili’n yɛ ɔ kan’n, sran’m bé fá su.* 29  Klunwifuɛ’n yo kɛ ɔ lafi i wun su sa,+sanngɛ sran ng’ɔ nanti seiin’n, i atin liɛ ng’ɔ fa’n yɛ ɔ ti kpa-ɔ.*+ 30  Sɛ ngwlɛlɛ, annzɛ akunndan, annzɛ afɔtuɛ wie tanndan Zoova ɲrun’n, nn nɛ́n i kpafuɛ’n wie-ɔ.+ 31  Be tanndan nnɛn kpanngɔ’n naan bé fá kún alɛ,+sanngɛ Zoova yɛ ɔ de sran-ɔn.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “be klun akunndan’n.”
Be kwla se ekun kɛ “be nga be kunndɛ wie’n be ɲrun.”
Annzɛ “planlɛ’n.”
Annzɛ “ɔ si like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo’n.”
Ebr., “adi ninnge ng’ɔ o be wue’n nun’n.
Annzɛ “mɛn dilɛ’n.”
Annzɛ “planlɛ’n.”
Ebr., “mɛ́n.”
Annzɛ “kwla utu safuɲrɛn’m be klɔ’n.”
Annzɛ “naan be yo ɲannzuɛn sa mun’n.”
Ebr., “ɔ́ íjɔ titi.”
Annzɛ “ɔ yo i ɲrun atin’n i weiin.”