Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Akunndanfuɛ’n fluwa’n

Ndɛ tre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Like kwlaa ti afɛ ngbɛn (1-11)

   • Asiɛ’n ká lɛ tititi (4)

   • Wia’n, aunmuan’n nin nzue ba mun (5-7)

   • Like uflɛuflɛ fi nunman wia’n i bo wa (9)

  • Klɔ sran ngwlɛlɛ’n le awɛ (12-18)

   • Be wanndi fuan aunmuan’n (14)

 • 2

  • Salomɔn buli ninnge ng’ɔ yoli be’n be akunndan (1-11)

  • Klɔ sran ngwlɛlɛ’n kwlá yoman sa kwlaa ye (12-16)

  • Junman kekle dilɛ’n ti afɛ ngbɛn (17-23)

  • Di like, nɔn nzan, yɛ di ɔ junman’n su aklunjɔɛ (24-26)

 • 3

  • Like kwlaa le i yolɛ blɛ (1-8)

  • Aklunjɔɛ dilɛ’n fin Ɲanmiɛn (9-15)

   • Nguan m’ɔ leman awieliɛ’n wo klɔ sran’m be awlɛn’n nun (11)

  • Ɲanmiɛn di sran’m be kwlaa be jɔlɛ nanwlɛ su (16, 17)

  • Sran nin nnɛn mun be wu (18-22)

   • Be kwlaa bé sá be sin ndutre’n nun (20)

 • 4

  • Yalɛ klelɛ’n i tɛ tra wie’n (1-3)

  • Junman dilɛ ngwlɛlɛ su’n (4-6)

  • Janvuɛ tralɛ’n (7-12)

   • Nɲɔn ti kpa tra kun (9)

  • Siefuɛ kun i mɛn dilɛ’n kwla yo ngbɛn (13-16)

 • 5

  • Sro Ɲanmiɛn kɛ ɔ nin i fata’n sa (1-7)

  • Ɔ le sran kun nin i su kpɛn (8, 9)

  • Aɲanbeun’n ti ngbɛn (10-20)

   • Sika klofuɛ’m be ɲin yiman sika (10)

   • Sran ng’ɔ su sran’n ɔ lafi kpa (12)

 • 6

  • Aɲanbeun mɔ be ɲanman su ye’n (1-6)

  • Di like nga a le i dɔ nga su’n i su aklunjɔɛ (7-12)

 • 7

  • Dunman kpa’n nin wie cɛn’n (1-4)

  • Ngwlɛlɛfuɛ’n i fɔ ng’ɔ tu’n (5-7)

  • I awieliɛ’n ti kpa trɛ i bo bolɛ’n (8-10)

  • Ngwlɛlɛ’n ti kpa (11, 12)

  • Kɛ lika’n ti kpa’n yɛ kɛ lika’n ti tɛ’n (13-15)

  • Nán yo ninnge mun tratra su (16-22)

  • Ndɛ nga sran yiayiafuɛ’n kan’n (23-29)

 • 8

  • Kɛ klɔ sran mɔ fɔ o be nun’n be sie be wiengu’n (1-17)

   • Fa ndɛ nga famiɛn’n kan’n su (2-4)

   • Klɔ sran’m be sielɛ’n ti tɛ (9)

   • Kɛ be tuman sran fɔ ndɛndɛ’n (11)

   • Di like, nɔn nzan, yɛ maan ɔ klun jɔ (15)

 • 9

  • Be kwlaa be agualiɛ’n ti kun (1-3)

  • Kannzɛ wie’n wo lɛ’n an di aklunjɔɛ (4-12)

   • Be nga b’a wu’n be siman sa fi (5)

   • Be yoman like fi Ndia’n nun lɔ (10)

   • Blɛ nin sa nga b’a sunnzunman’n (11)

  • Nán cɛn ngba yɛ be fa ngwlɛlɛfuɛ’n i ndɛ’n su-ɔ (13-18)

 • 10

  • Sinnzin dilɛ kaan sa’n ɔ saci ngwlɛlɛ’n (1)

  • Kɛ be siman like kun yo’n i bo’n gua tɛ (2-11)

  • Sinnglinfuɛ’m be yako (12-15)

  • Sinnzin nga siefuɛ’m be di’n (16-20)

   • Anunman kun kwla kan ndɛ nga a kannin’n (20)

 • 11

  • Blɛ m’ɔ ti i su’n (1-8)

   • To ɔ kpanwun’n yi i nzue’n i ɲin su (1)

   • Lua like nglɛmun lele nnɔsua (6)

  • Gbanflɛn mun, amun di aklunjɔɛ (9, 10)

 • 12

  • Maan ɔ wla kpɛn ɔ Yifuɛ’n su (1-8)

  • Sran yiayiafuɛ’n i ndɛ’n i atabo’n (9-14)

   • Ngwlɛlɛ ndɛ’n ti kɛ nannin kankanlɛ waka sa (11)

   • Sro Ɲanmiɛn Kpli (13)