Rɔmunfuɛ Mun 12:1-21

  • Amun fa amun wun man Ɲanmiɛn kɛ tɛ yɛ amun su yi sa (1, 2)

  • Ɲanmiɛn mannin e ninnge fanunfanun, sanngɛ wunnɛn’n ti kun (3-8)

  • Klisifuɛ nanwlɛfuɛ’n i nzuɛn’n i su afɔtuɛ (9-21)

12  I sɔ’n ti’n, aniaan mun, aunnvɔɛ mɔ Ɲanmiɛn si sran mun’n ti’n, ń srɛ́ amun kpa kɛ amun fa amun wun man Ɲanmiɛn.+ Amun fa amun wun mɛn i kɛ tɛ mɔ amun su yi mɔ fiɛn kaan sa nunmɛn i wun,+ m’ɔ kwla jɔ Ɲanmiɛn klun’n sa. Amun fa ngwlɛlɛ nga amun si i’n be fa di Ɲanmiɛn i junman’n.+  Nán amun fa mɛn* nga nunfuɛ’m be ayeliɛ’n kun. Sanngɛ amun kaci amun akunndan’n naan amun kaci mlɔnmlɔn.+ I liɛ’n, amun bɔbɔ amún wún+ Ɲanmiɛn i klun sa m’ɔ ti kpa’n, m’ɔ jɔ i klun’n, mɔ fiɛn kaan sa nunmɛn i sin’n, i wlɛ.  Ye dan mɔ Ɲanmiɛn yoli min’n ti’n, ń sé amun kwlakwla kɛ nán amun nun wie fi bu i wun sran tra wafa ng’ɔ ti’n su.+ Sanngɛ kɛ nga Ɲanmiɛn yoli maan amun fa lafi i su ju’n sa’n, maan akunndan nga amun bu’n, ɔ yo i nuan su sɛsɛ.+  Afin e wunnɛn’n i wun ninnge’m be sɔnnin,+ yɛ ɔ le kun nin i junman.  I wafa kunngba’n, e sɔnnin, yɛ e nin Klisi e ti sran wunmuan kun. Sanngɛ e tinuntinun e ti kɛ sran kun i wunnɛn’n i wun ninnge mɔ be sasa su’n sa.+  Kɛ mɔ Ɲanmiɛn mannin e ninnge fanunfanun i aklunye dan’n ti’n,+ sɛ ɔ ti i nuan ndɛ kanlɛ’n, maan e kɛn i kɛ e fa lafi i su ju’n sa.  Sɛ ɔ ti sran’m be ukalɛ’n,* maan e uka be. Yɛ sran ng’ɔ kle like’n, maan ɔ kle.+  Sran ng’ɔ wla sran fanngan’n, maan ɔ wla sran fanngan.+ Sran ng’ɔ cɛcɛ like’n,* maan ɔ yo i klun ufue su.+ Sran ng’ɔ dun sran’m be ɲrun mmua’n, maan ɔ tu i klun yo.+ Sran ng’ɔ si aunnvɔɛ’n, maan ɔ yo i aklunjɔɛ su.+  Nán amun klo sran amun nuan bui su.+ Maan amun kpɔ sa tɛ’n,+ yɛ maan amun tu amun klun be yo sa kpa. 10  Maan amun klo amun wun kpa kɛ sran kun nin i niaan sa. Nán amun minndɛ kɛ amun wiengu bu amun sran ka naan amun a bu i sran.+ 11  Amun di junman kekle, nán amun yo fuɛnfuɛ.+ Maan Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan amun yo wakawakafuɛ.+ Maan amun di junman kɛ kanga sa man Zoova.*+ 12  Like nga amun wla o su’n ti’n, maan amun klun jɔ. Maan amun tra amun awlɛn blɛ kekle nun.+ Nán amun yaci Ɲanmiɛn srɛlɛ.+ 13  Ninnge nga be mian Ɲanmiɛn i sran’m be sa’n, maan amun fa man be.+ Maan sran nun sɔlɛ’n yo amun nzuɛn.+ 14  Maan amun yra amun nuan titi be man be nga be kle amun ɲrɛnnɛn’n.+ Nán amun bo sran fi sannzan.+ 15  Be nga be su di aklunjɔɛ’n, maan amun nin be di aklunjɔɛ. Be nga be su sun’n, maan amun nin be sun. 16  Maan amun bu amun wiengu kɛ amun fa bu amun bɔbɔ amun wun’n sa. Nán amun ɲin tran ninnge dandan’m be su sanngɛ amun yo wun ase kanfuɛ.+ Nán amun bu amun wun ngwlɛlɛfuɛ.+ 17  Sɛ sran yo amun tɛ’n, nán amun yo i wie.+ Like ng’ɔ ti kpa sran kwlakwla ɲrun’n yɛ amun yo-ɔ. 18  Amun yo amun liɛ nga amun kwla yo’n, naan amun nin sran kwlaa be di anuansɛ.+ 19  Min niaan kpa mun, nán amun tu amun klunngbɔ, sanngɛ amun man Ɲanmiɛn i atin naan ɔ yi i ya’n i nglo.+ Afin be klɛli i kɛ: “‘Min yɛ n tu klunngbɔ’n niɔn. Min yɛ ń túa be kalɛ-ɔ.’ Ndɛ nga Zoova* kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.”+ 20  Sanngɛ “sɛ awe kun ɔ kpɔfuɛ’n, mɛn i like maan ɔ di. Sɛ nzuewe kun i’n, mɛn i nzue maan ɔ nɔn. Sɛ a yo sɔ’n, ɔ ti kɛ sɛnmlɛn ɲannglaan yɛ a su fa tiɛn i ti su sa.”*+ 21  Nán lo ɔ wun man sa tɛ’n naan ɔ kwla wɔ, sanngɛ yo sa kpa’n titi naan kwla sa tɛ’n.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “junman dilɛ’n.”
Annzɛ “man like’n.”
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle kɛ, be yo naan sran’n i wla gua ase naan ɔ yaci i ya’n.