Fluwa klikli nga Piɛli klɛli’n 3:1-22

  • Bla nga be le bian’n nin bian nga be le bla’n (1-7)

  • Maan amun wiengu ndɛ lo amun. Maan amun nin amun wiengu’m be di anuansɛ titi (8-12)

  • Sa kpa yolɛ’n ti’n, sran’m be kle amun yalɛ (13-22)

    • Sɛ sran wie se amun kɛ amun kan like nga an fa amun wla gua su’n i ndɛ kle i’n, nán amun sisi amun bo (15)

    • Batɛmun yolɛ nin sran’n i akunndan m’ɔ bumɛn i fɔ’n (21)

3  I kunngba’n, bla mun, maan amun lo amun wun man amun wun mun.+ I liɛ’n, sɛ wie’m be faman Ɲanmiɛn ndɛ’n su’n, kannzɛ amun a ukeman amun nuan’n, sanngɛ amun nzuɛn kpa’n ti’n, bé fá su.+  Bé yó sɔ afin be wunnin kɛ amun nzuɛn’n ti kpa+ naan amun ti aɲinyiɛfuɛ kpa.  Nán maan ninnge nga amun fa yo amun wun klanman’n, mɔ i wie yɛle be ti yolɛ nin sika ɔkwlɛ wlalɛ+ annzɛ tralɛ kpakpa’m be wlalɛ’n, yɛ be yo amun cinnjin-ɔn.  Sanngɛ maan amun klanman’n i ɲin fite wafa nga amun fa ti amun klun lɔ’n nun. Yɛle kɛ amun tran diin yɛ amun yo wɛtɛɛfuɛ+ naan amun klanman’n i ɲin fite. Ɲanmiɛn ɲrun’n, ninnge sɔ mun yɛ be ti cinnjin-ɔn, yɛ be saciman le.  Afin i sɔ yɛ laa bla nga be sro Ɲanmiɛn’n be yoli naan be klanman’n i ɲin w’a fite-ɔ. Ɔ maan be loli be wun mannin be wun mun.  I sɔ yɛ Sara yoli-ɔ. I ɲin yili Abraamun ti’n, ɔ flɛli i kɛ i min.+ Ɔ maan sɛ amun kusu amun yo sa kpa titi naan srɛ kunman amun’n, amún yó i wa wie.+  I kunngba’n, yasua mun, maan amun si amun yi’m be kpa naan amun nin be tran klanman.* Amun yo be cɛcɛ+ kɛ sɛ mɔ i bolɛ yoman ya’n sa. Afin nguan mɔ Ɲanmiɛn i aklunye dan’n ti’n i waan ɔ́ mán amun’n, ɔ́ mán be wie.+ Sanngɛ sɛ amun a yoman sɔ’n, Ɲanmiɛn su siemɛn i su tieman amun srɛlɛ’n.  Maan amun kwlaa amun akunndan’n yo kun.*+ Maan amun wiengu ndɛ lo amun. An klo amun wun kɛ sran kun nin i niaan sa. An si amun wiengu aunnvɔɛ,+ yɛ amun kan amun wun ase.+  Sɛ sran yo amun sa’n, nán amun yo i wie.+ Sɛ be kpɛ amun nzowa’n, nán amun kpɛ be wie.+ Sanngɛ amun yra sran’m be nguan,+ afin i sɔ’n ti yɛ be flɛli amun-ɔn. I liɛ’n, Ɲanmiɛn yrá amun su. 10  Afin “sran ng’ɔ klo kpa kɛ ɔ́ cɛ́ nguan nun naan ɔ́ dí aklunjɔɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ niɛn i wun su naan w’a kanman ndɛ tɛ,+ yɛ nán maan ɔ laka sran. 11  Maan sran sɔ’n yaci sa tɛ’n i yolɛ,+ yɛ ɔ yo sa kpa.+ Maan ɔ miɛn i ɲin naan ɔ nin i wiengu’m be di anuansɛ titi.+ 12  Afin Zoova* fɛ i ɲin sie sran kpa’m be su. Yɛ kɛ be kpan flɛ i’n, ɔ ti.+ Sanngɛ Zoova* nin be nga be yo sa tɛ’n be le i.”+ 13  ?Sɛ amun tu amun klun yo sa kpa’n, wan yɛ ɔ́ yó amun tɛ-ɔ?+ 14  Kannzɛ sa kpa yolɛ’n ti’n sran’m be kle amun yalɛ’n, amun liɛ su ti ye.+ Nán amun sro like ng’ɔ kun sran’m be srɛ’n.* Asa kusu’n, nán amun akunndan’n sanngan.+ 15  Sanngɛ an bu amun klun lɔ kɛ Klisi’n ti amun Min. Sɛ sran wie se amun kɛ amun kan like nga amun fa amun wla gua su’n i ndɛ kle i’n, nán amun sisi amun bo, amun yiyi nun kle i. Sanngɛ amun yo i wɛtɛɛ su,+ yɛ amun yo i amanniɛn su.+ 16  Maan amun mian amun ɲin titi naan amun akunndan’n w’a buman amun fɔ.+ I liɛ’n, kɛ be nga be kan amun wun ndɛ tɛtɛ’n bé wún kɛ amun nzuɛn’n ti kpa Klisi i sɔnnzɔnfuɛ mɔ amun ti’n ti’n,+ bé wún ɲannzuɛn.+ 17  Sɛ sa kpa nga amun yo’n ti’n, Ɲanmiɛn kplin su kɛ amun wun ɲrɛnnɛn’n, ɔ ti kpa.+ I sɔ’n flunman tra kɛ amun a yo sa tɛ naan i ti’n, amun su fɛ’n.+ 18  Afin klɔ sran’m be sa tɛ’m be ti yɛ Klisi wuli-ɔ. Ɔ yoli sɔ kpɛ kunngba cɛ.+ I m’ɔ ti sran kpa’n, ɔ wuli be nga be timan kpa’n be ti.+ Ɔ yoli sɔ naan ɔ́ fá amun kɔ́ Ɲanmiɛn wun lɔ.+ Kɛ bé kún i’n, ɔ ti klɔ sran.+ Sanngɛ kɛ be cɛnnin i’n, ɔ yoli aolia nun sran.+ 19  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ ɔli ko kannin ndɛ kleli anzi nga be o bisua’n. Ɔ ko kannin jɔlɛ nga bé wá dí be’n i ndɛ kleli be.+ 20  Anzi sɔ mun yɛ be ɲin w’a yiman Ɲanmiɛn Nowe blɛ su’n+ niɔn. Blɛ sɔ’n nun’n, Ɲanmiɛn trɛli i awlɛn sran’m be wun. Blɛ kunngba sɔ’n nun’n, nn be su bobo mmeli’n.+ Be nga be wluli mmeli sɔ’n nun’n, b’a sɔnman, be ti sran mɔcuɛ cɛ. Be yɛ be trannin nzue’n i ɲin su lele be ɲannin be ti’n niɔn.+ 21  Batɛmun yolɛ m’ɔ ti sa sɔ’n i nzɔliɛ’n, ɔ de amun wie andɛ, Zezi Klisi m’ɔ cɛnnin nguan’n ti. Batɛmun yolɛ’n timan be wun fiɛn’n i kplolɛ, sanngɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i srɛlɛ naan e akunndan’n w’a buman e fɔ.+ 22  Klisi ɔli ɲanmiɛn su lɔ. Kɛ é sé yɛ’n, ɔ o Ɲanmiɛn i sa fama su.+ Ɔ maan ɔ sie anzi mun nin be nga be le kwlalɛ’n, ɔ nin be nga be le tinmin’n be kwlaa.+

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “maan amun bu be sran.”
Annzɛ “Maan amun nuan sɛ.”
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Be kwla se ekun kɛ “Nán maan wlanwlanlɛ nga be wlanwlan amun’n, ɔ kun amun srɛ.”