Fluwa klikli nga Piɛli klɛli’n 5:1-14

  • An nian Ɲanmiɛn i bua fa’n i lika (1-4)

  • An kan amun wun ase yɛ an nian amun wun su kpa (5-11)

    • An fa amun su sa’n kwlaa wlɛ i Ɲanmiɛn sa nun (7)

    • Suɛn Tɔnfuɛ’n ti kɛ asɔmɔli m’ɔ kpan’n sa (8)

  • Ndɛ’n i atabo’n (12-14)

5  I sɔ’n ti’n, kɛ mɔ n ti asɔnun kpɛnngbɛn wie’n, mɔ kɛ Klisi wún ɲrɛnnɛn’n n wunnin nun wie’n, mɔ kɛ be nga be kpali be’n bé ɲán ɲrun’n, n kusu ń ɲán ɲrun wie’n ti’n,+ ń kán ndɛ yɛ’n ń klé asɔnun kpɛnngbɛn nga be nin amun o’n:  An nian Ɲanmiɛn i bua fa+ m’ɔ fa wlali amun sa nun’n i lika. An nian su kpa. Nán maan ɔ yo kɛ be su mian amun sa, sanngɛ maan amun yo i sɔ amun klunklo su, Ɲanmiɛn ɲrun.+ Nán maan ɔ yo kɛ amun kunndɛ kɛ amún ɲán nun like,+ sanngɛ amun tu amun klun be yo.  Asa ekun’n, nán an tin Ɲanmiɛn i sran m’ɔ fa be wlali amun sa nun’n be su,+ sanngɛ an yo sa ng’ɔ ti kpa’n naan be nian su.+  I liɛ’n, kɛ bé wá yí bua tafuɛ’m be su kpɛn’n+ i nglo’n, bé fá famiɛn kle m’ɔ bo mianmianmian’n, m’ɔ saciman’n, bé mán amun.+  I wafa kunngba’n, gbanflɛn mun, maan amun ɲin yi kpɛnngbɛn mun.*+ Maan amun kwlaa amun lo amun wun man amun wiengu.* Afin Ɲanmiɛn nin be nga be tu be wun’n be lɛ i. Sanngɛ ɔ yo wun ase kanfuɛ’m be ye.+  I sɔ’n ti’n, an kan amun wun ase Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n i bo, naan sɛ i blɛ’n ju’n w’a man amun su.+  Yɛ an fa amun su sa’n* kwlaa wlɛ i Ɲanmiɛn sa nun,+ afin amun ndɛ lo i.+  An yo akunndanfuɛ titi, an nian amun wun su kpa!+ Afin Suɛn Tɔnfuɛ m’ɔ ti amun kpɔfuɛ’n, ɔ ti kɛ asɔmɔli m’ɔ wlanwlan sin m’ɔ kpan’n sa. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ dí sran.*+  Sanngɛ maan amun jrɛn i ɲrun kekle,+ an lafi Ɲanmiɛn su kpa. Afin amun si kɛ ɲrɛnnɛn kunngba ng’ɔ o amun su’n, ɔ o amun niaan kwlaa nga be o mɛn wunmuan’n nun’n be su wie.+ 10  Sanngɛ kɛ amun ko fɛ kan’n, Ɲanmiɛn m’ɔ ti aklunyefuɛ dan’n, m’ɔ flɛli amun kɛ amun nin Klisi be kaci sran wunmuan’n naan amun ɲan ɲrun tititi’n,+ i bɔbɔ ɔ́ gúa amun like klelɛ’n i bo. Ɔ́ yó maan amún yó yakpafuɛ,+ ɔ́ yó maan amún ɲán wunmiɛn,+ yɛ ɔ́ yó maan amún jrán kekle. 11  Maan kwlalɛ’n yo i liɛ tititi. Maan ɔ yo sɔ. 12  Silvɛn*+ m’ɔ ti Ɲanmiɛn sufuɛ kpa’n yɛ n seli i kɛ ɔ klɛ ndɛ kan nga naan be fa ko man amun-ɔn. N klɛli ndɛ sɔ’n kɛ ń fá wlá amun fanngan, naan ń sé amun kɛ Ɲanmiɛn w’a yo amun ye dan sakpa. Maan amun tra ye sɔ’n i kekle kpa. 13  Bla* ng’ɔ o Babilɔnin wa mɔ be kpɛli i sieli kɛ amun sa’n, ɔ́ yó amun like. Min wa Marki+ kusu yó amun like wie. 14  Maan amun yo amun wiengu like aklunjɔɛ su. Maan amun kwlaa nga amun nin Klisi o nun’n amun wun jɔ amun fɔuun.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “asɔnun kpɛnngbɛn mun.”
Annzɛ “an fa be wun ase kanlɛ’n wla amun wun kɛ tralɛ sa.”
Annzɛ “ngokɔɛ’n.”
Annzɛ “Ɔ su kunndɛ sran naan ɔ́ dí i.”
Be flɛ i ekun kɛ Silasi.
Atrɛkpa’n “bla” sɔ’n yɛle asɔnun kun i nunfuɛ mun.